Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Βρείτε εδώ λίστα με τα τηλέφωνα των υπηρεσίων

 

Κεντρικές Υπηρεσίες Δήμου Ρεθύμνης:


 

Α. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

Β. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Γ. Υπηρεσίες Υποστήριξης

Δ. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

 


 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο.

Γενικός Γραμματέας

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

Αυτοτελές Γραφείο Τουρισμού-Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Αθλητισμού

Αυτοτελές Γραφείο Ελέγχου Αποδοτικότητας Δημοτικού Συστήματος και Υπαλλήλων

Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ιδιαιτέρου Μετακλητού Γραμματέα.

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης-Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς

i)Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

iii)Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

iv) Γραφείο Δια Βίου Μάθησης ,Εθελοντισμού ,Νέας Γενιάς

Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Αυτοτελές Τμήμα Γεωτεχνικών Θεμάτων –Φυσικού Περιβάλλοντος

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

iii)Γραφείο Αλιείας

iv) Γραφείο Διαχείρισης και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

v) Γραφείο Γραμματείας

 


   

  Ενότητα Β: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

  1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων –Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

  I. Γραφείο Διεύθυνσης

  α) Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

  i) Γραφείο Προϊσταμένου

  ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

  iii) Γραφείο Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

  iv) Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας

  v) Γραφείο Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

  vi) Γραφείο Κοστολόγησης –Απολογισμού και Προγραμματισμού

  vii) Γραφείο Νεκροταφείου

  β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

  i) Γραφείο Προϊσταμένου

  ii) Γραφείο Κίνησης – Διαχείρισης Οχημάτων

  iii) Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

  γ) Τμήμα Πρασίνου –Αστικού Περιβάλλοντος

  i) Γραφείο Προϊσταμένου

  ii) Γραφείο Πρασίνου-Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

  iii) Γραφείο Συντήρησης - Επέκτασης Πρασίνου

   
  Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Υποστήριξης.

   1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματέων

   β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου – Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Δημοτολογίου –Μητρώων- Εκλογών

   iii) Γραφείο Ληξιαρχείου

   iv) Γραφείο Πολιτικών Γάμων

   v) Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

   γ) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

   iii) Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

   δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως και Αρχείου

   ιιι) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   ιv) Γραφείο Κλητήρων-Θυρωρών-Γενικών Καθηκόντων

   ε) Τμήμα Πληροφορικής

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

   iii) Γραφείο Λειτουργίας & Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

   iv) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

   στ) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού – Συντονισμού-Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών

   iii) Γραφείο Eποπτείας και Eλέγχου

   iv) Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων

   v) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

   vi) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

    

   2. Διεύθυνση Κ.Ε.Π
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

   β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εσωτερικής Aνταπόκρισης

    

    

   3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού , Αναλυτικής Λογιστικής

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   iii) Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

   iv) Γραφείο Διπλογραφικού – Αναλυτικής Λογιστικής

   β)Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας , Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας

   iii) Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων

   iv) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

   γ) Τμήμα Λογιστηρίου- Προμηθειών& Αποθήκης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εκκαθάρισης & Εντολής Δαπανών

   iii) Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

   iv) Γραφείο Προμηθειών – Αποθήκης

    

   4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Tμήμα Τεχνικών Έργων

   ι) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   iii) Γραφείο Επιβλέψεων

   iv) Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων

   v) Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων

   β) Τμήμα Μελετών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Μελετών Οικοδομικών έργων, Η/Μ & Υπαίθριων Διαμορφώσεων

   iii) Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών – Τοπογραφικών – Οδοποιίας κλπ

   γ) Τμήμα Κατασκευών & Συντηρήσεων

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων – Έργων Οδοποιίας

   iii) Γραφείο Ηλεκτρολογικών – Μηχ/κων Έργων

   iv) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

   v) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τοπικών Κοινοτήτων, Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνου

   vi) Γραφείο Υδραυλικών

   δ) Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Καινοτομίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προγραμμάτων

   ε) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας

   iii) Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών (έλεγχος, ΓΟΚ, Η/Μ, φορολογικά κα)

   στ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας

   iii) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

   ζ) Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας

   iii) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

   iv) Γραφείο Αποτύπωσης Καταγραφής – Προστασίας –Δημοτικής Περιουσίας

   v) Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων

   η) Τμήμα Διοικητικής Υπηρεσίας Πολεοδομίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείο & Διεκπεραίωσης

       Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.

   1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου


   Ι. Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

   II. Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων  

   III. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

    

   2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων

    

   Ι. Γραφείο  ΚΕΠ

   ΙΙ. Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

   ΙΙΙ. Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων

   ΙV. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών

    

   3. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Γωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά

    

   Ι. Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

   ΙΙ. Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων  

   ΙΙΙ. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

    

   4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά

    

   Ι. Γραφείο  ΚΕΠ

   ΙΙ. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

    

   5. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου

    

   Ι. Γραφείο  ΚΕΠ

   16 Οκτωβρίου 2019
    (1121)
   cretandietfestival.gr (1181)
    (1329)
    (1281)
    (1340)
    (1335)
    (1339)
    (1341)
    (1330)
   Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
    (1333)
    (1337)
    (1326)
   city maps (1041)
   Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
   Rethymno MapGuide (1081)
    (1334)
   History (441)
    (1301)
    (1328)
   cca.gr (881)
   Escape to Rethymno (681)
   Επιτροπή Τουρισμού (361)