Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

Βρείτε εδώ λίστα με τα τηλέφωνα των υπηρεσίων

 

Κεντρικές Υπηρεσίες Δήμου Ρεθύμνης:


 

Α. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

B. Υπηρεσίες Υποστήριξης

 Γ. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Δ. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

 


 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο.

Γενικός Γραμματέας

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

Νομική Υπηρεσία

Αυτοτελές Γραφείο Ειδικών Συνεργατών

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης-Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Θεμάτων Παιδείας

iii) Γραφείο Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

iv) Γραφείο Δια Βίου Μάθησης, Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς

v) Γραφείο Σχολικών Φυλάκων - καθαριστριών σχολικών μονάδων

Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Αθλητισμού

Αυτοτελές Γραφείο Τουρισμού-Πολιτισμού

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο Τουρισμού

iii) Γραφείο Πολιτισμού

Αυτοτελές Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

i) Γραφείο Προϊσταμένου

ii) Γραφείο εκδόσεων αδειών εποπτείας και ελέγχου

 

 


   Ενότητα Β: Υπηρεσίες Υποστήριξης.

   1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   iii) Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως

   ιv) Γραφείο Κλητήρων-Γενικών Καθηκόντων

   β) Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Δημοτολογίου –Μητρώων- Εκλογών

   iii) Γραφείο Ληξιαρχείου

   iv) Γραφείο Πολιτικών Γάμων

   γ) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματέων

   γ) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

   iii) Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

   ε) Τμήμα Πληροφορικής

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

   iii) Γραφείο Λειτουργίας & Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

   iv) Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

   στ) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού – Συντονισμού-Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών

   iii) Γραφείο Eποπτείας και Eλέγχου

   iv) Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Πολιτικών Ισότητας των Δύο Φύλων

   v) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

   vi) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

    

   2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   iii) Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

   iv) Γραφείο Διπλογραφικού και Αναλυτικής Λογιστικής

   β) Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων

   iii) Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

   iv) Γραφείο Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων

   γ) Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ειδικού Ταμία

   iii)Γραφείο Εισπράξεων

   iv) Γραφείο Πληρωμών

   v) Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης και Κοινοποίησης Φορολογητέας Ύλης

   δ) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών

   iii) Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

   ε) Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Προμηθειών

   iii) Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

    

   3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Tμήμα Τεχνικών Έργων

   ι) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Επιβλέψεων

   iii) Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων

   iv) Γραφείο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων

   β) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων – Έργων Οδοποιίας

   iii) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

   iv) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

   v) Γραφείο Υδραυλικών

   vi) Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

   vii) Γραφείο Ηλεκτρολογικών – Μηχ/κων Έργων

   γ) Tμήμα Προγραμματισμού – Βιώσιμης  Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προγραμμάτων

   iii) Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης – (εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας)

   iv) Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

   v) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   δ) Τμήμα Μελετών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Μελετών Οικοδομικών έργων, Η/Μ & Υπαίθριων Διαμορφώσεων

   iii) Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών – Τοπογραφικών – Οδοποιίας κλπ

    

   4. Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Οικοδομικών Αδειών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης.

   iii) Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών (έλεγχος πολεοδομικών διατάξεων, μελετών, φορολογικά.

   iv) Γραφείο Διακίνησης και Διεκπεραίωσης Οικοδομικών Αδειών

   v) Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου & Διεκπεραίωσης εγγράφων- κλητήρων- Γενικών καθηκόντων.

    β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

   iii) Γραφείο διαχείρισης του αρχείου αυθαίρετων -βεβαιώσεων προστίμων αυθαιρέτων.

   γ) Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών.

   iii) Γραφείο Αποτύπωσης Καταγραφής – Προστασίας –Δημοτικής Περιουσίας.

   iv) Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων.

    

   5. Διεύθυνση Κ.Ε.Π
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

   β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Εσωτερικής Aνταπόκρισης

    


   Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

   1. Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων –Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου
   που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

   I. Γραφείο Διεύθυνσης

   α) Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

   iii) Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας

   iv) Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

   v) Γραφείο Κοιμητηρίων

   β) Τμήμα Πρασίνου –Αστικού Περιβάλλοντος

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας

   iii) Γραφείο Συντήρησης - Επέκτασης Πρασίνου

   iv) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

   γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

   i) Γραφείο Προϊσταμένου

   ii) Γραφείο Κίνησης – Διαχείρισης Οχημάτων

   iii) Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

   iv) Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

    

    


    

    

   Ενότητα Δ: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες.

   Α. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου


   Ι. Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

   II. Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων  

   III. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

    

   Β. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων

    

   Ι.Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

   ΙΙ.Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων

   ΙΙΙ. Γραφείο  ΚΕΠ

    

   Γ. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Γωνιάς της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά

    

   Ι. Γραφείο  ∆ιοικητικών Θεµάτων  και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

   ΙΙ. Γραφείο  Οικονοµικών Θεµάτων  

    

   Δ. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ατσιπόπουλου της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά

    

   Ι. Γραφείο  ΚΕΠ

   ΙΙ. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών 

    

   5. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Πηγής της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου

    

   Ι. Γραφείο  ΚΕΠ

   20 Ιουλίου 2024
    (1353)
    (1349)
    (1355)
    (1351)
    (1352)
    (1347)
    (1346)
    (1354)
    (1121)
    (1329)
    (1339)
    (1281)
    (1342)
    (1348)
    (1345)
    (1344)
    (1343)
    (1335)
    (1337)
   Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
    (1341)
    (1330)
    (1333)
   city maps (1041)
    (1328)