Τμήμα Οικοδομικών Αδειών

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου

2. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα

3. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή των εργασιών του Τμήματος

4. Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας την αλληλογραφία του τμήματος και διανέμει στο προσωπικό του τμήματος για τις παραπέρα ενέργειες .

5. Διαχειρίζεται την αλληλογραφία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος

6. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

7. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σε αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

8. Διαχειρίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας το οποίο δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο τμήμα ή διεύθυνση

9. Τηρεί όλα τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες

10. Μεριμνά για την αποστολή των κάθε αδειών που χορηγήθηκαν στους αρμόδιους φορείς (Δήμους, ΙΚΑ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία

11. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του και ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων

12. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

13. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

14. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

Οι υπάλληλοι του γραφείου αυτού:

1. Ενημερώνουν τον Δ/ντή και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες.

2. Δακτυλογραφούν τα έγγραφα του Διευθυντή και των Τμημάτων της Δ/νσης

3. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών (Έλεγχος πολεοδομικών διατάξεων , μελετών, Φορολογικά)

1. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση εγκρίσεων δόμησης και μετά από έλεγχο των πολεοδομικών διατάξεων χορηγεί τις εγκρίσεις δόμησης/προεγκρίσεις .

2. Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.

3. Ελέγχει κατά τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών τις υποβληθείσες μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, τη μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ καθώς και όποια άλλη μελέτη, προμέτρηση/προϋπολογισμό οικοδομικών εργασιών απαιτείται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει οικοδομικές άδειες/άδειες δόμησης.

4. Χορηγεί τις εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

5. Χορηγεί έγκριση εργασιών επισκευής ή και αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής της παραγράφου 5 του άρθρου 107 του Ν4495/17.

6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά ή τηλεφωνίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης και εγκρίσεις δόμησης.

8. Ελέγχει τα απαιτούμενα κατά την κείμενη νομοθεσία φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών κατά τα προβλεπόμενα από τη σχετικής νομοθεσίας.

9. Ελέγχει τα φορολογικά επιβλέψεων των προς θεώρηση οικοδομικών αδειών

10. Προβαίνει στην ανάκληση των οικοδομικών αδειών, αδειών δόμησης, εγκρίσεων εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραιών ή τηλεφωνίας, όπου απαιτείται, και αναρτά στο διαδίκτυο την απόφαση ανάκλησης.

11. Κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αλλά και στα πλαίσια δειγματοληπτικών ελέγχων ελέγχει το σύννομο οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε ενέργεια αν απαιτείται

12. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

13. Ελέγχει όλες τις μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης σε περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών μετά την έκδοση του σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.

14. Επιμελείται της διαδικασίας ανασύστασης φακέλων οικοδομικών αδειών κατά την κείμενη νομοθεσία

15. Αναρτά στο Διαδίκτυο τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία θέματα αρμοδιότητας του τμήματος

16. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις-εισηγήσεις προς ΣΥΠΟΘΑ επί των ασκούμενων προσφυγών για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.

17. Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου χειρίζεται υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό (αλληλογραφία, εύρεση φακέλων, χορήγηση φωτοαντιγράφων και στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια κλπ)

18. Διαχειρίζεται γενικά την αλληλογραφία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος

19. Παρέχει διευκρινήσεις για την εφαρμογή του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού και εν γένει της Πολεοδομικής Νομοθεσίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

20. Εξυπηρετεί τους πολίτες που προσέρχονται στο τμήμα (ενημέρωση για τις υποθέσεις τους, παροχή πληροφοριών επί θεμάτων έκδοσης πολεοδομικών αδειών κλπ)

21. Απόσυρση – επιστροφή φακέλων των προς έκδοση οικοδομικών αδειών

22. Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και επιτροπές που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου για την αντιμετώπιση ειδικών εργασιών οι οποίες απορρέουν από τις τρέχουσες ανάγκες του Δήμου σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

23. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί


IV. Γραφείο Διακίνησης και Διεκπεραίωσης Οικοδομικών Αδειών

1. Καταχωρεί, πραγματοποιεί τη διακίνηση, καταγράφει και παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων για Εγκρίσεις και Άδειες Δόμησης στους ελεγκτές κάθε σταδίου όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τη εκάστοτε στελέχωση της Υπηρεσίας

2. Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί του φακέλους αδειών μετά την χορήγησή τους

3. Τηρεί το αρχείο Εγκρίσεων Δόμησης

4. Τηρεί το αρχείο Οικοδομικών Αδειών

5. Τηρεί το αρχείο Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

6. Τηρεί το αρχείο αδειών Εγκαταστάσεων Κεραιών σταθμών στην ξηρά ή τηλεφωνίας

7. Χορηγεί αντίγραφα οικοδομικών αδειών και σχεδίων στους έχοντες έννομο δικαίωμα με βάση την κείμενη νομοθεσία

8. Αναρτά στο Διαδίκτυο τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία θέματα αρμοδιότητας του τμήματος

9. Επικυρώνει αντιγράφων πάσης φύσεων εγγράφων από το αρχείο του τμήματος

10. Εξυπηρετεί, ενημερώνει και κατευθύνει το κοινό - μηχανικούς και δημότες- που προσέρχονται στην Υπηρεσία

11. Συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στοιχείων για τα δικαστήρια και νομικές υπηρεσίες του δήμου

12. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί

 

V. Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διεκπεραίωσης εγγράφων - Κλητήρων – Γενικών καθηκόντων

1. Φροντίζει για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση στο ειδικό πρωτόκολλο e-πολεοδομία, τη συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχομένων εγγράφων των Τμημάτων Οικοδομικών αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας ως και για την διανομή τους σ’ αυτά.

2. Επιβλέπει, αρχειοθετεί και διεκπεραιώνει τα εισερχόμενα έγγραφα.

3. Φροντίζει για την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων.

4. Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διαφόρων ανακοινώσεων των προαναφερόμενων τμημάτων.

5. Τηρεί βιβλία παράδοσης εγγράφων και προς τα προαναφερόμενα τμήματα και προς τις διάφορες Διοικητικές αρχές.

6. Τηρεί το αρχείο εγγράφων της Υπηρεσίας

7. Εξυπηρετεί, ενημερώνει και κατευθύνει το κοινό - μηχανικούς και δημότες - που προσέρχονται στην Υπηρεσία

8. Μεταφέρει τους φακέλους οικοδομικών αδειών από και προς το χώρο αρχείου της Υπηρεσίας, κατ’ εντολή και ανάλογα με τις ανάγκες των ελεγκτών των τμημάτων της Υπηρεσίας, αλλά και για την χορήγηση αντιγράφων κατόπιν αιτήσεως

9. Μεταφέρει την αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω του ταχυδρομείου καθώς και τα έγγραφα ή έντυπα που διαβιβάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία.

10. Πραγματοποιεί επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων, ανακοινώσεων και προσκλήσεων.

11. Εκτελεί κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες.

12. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

21 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)