Τμήμα Οικοδομικών Αδειών

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1) Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων

2) Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας την αλληλογραφία του τμήματος και διανέμει στο προσωπικό του τμήματος για τις παραπέρα ενέργειες.

3) Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

4) Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου.

5) Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

6) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

ΙΙ. Γραφείο Γραμματείας

1) Τηρούν το αρχείο και προωθούν κάθε έγγραφο, εισερχόμενο – εξερχόμενο στον προορισμό του.

2) Παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και κρατούν τα σχετικά πρακτικά.

3) Τηρούν αλληλογραφία ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους για τις αποφάσεις της ΕΠΑΕ

4) Παρακολουθούν τη διεκπεραίωση των οικοδομικών αδειών στο τμήμα. ενημερώνοντας σχετικά το πρωτόκολλο.

5) Εξυπηρετούν και κατευθύνουν το κοινό – δημότες που προσέρχονται στην Υπηρεσία

6) Ενημερώνουν τον Προϊστάμενο του Τμήματος για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες.

7) Δακτυλογραφούν τα έγγραφα του Τμήματος.

8) Κρατούν σημειώσεις για τα προβλήματα που δέχονται τηλεφωνικά από τους δημότες και ενημερώνουν σχετικά τον Πρ/νο του Τμήματος

ΙΙΙ. Γραφείο Εκδόσεων Οικοδομικών Αδειών ( Έλεγχος ΓΟΚ, Η/Μ, Φορολογικά )

1) Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.

2) Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.

3) Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.

4) Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.

5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.

6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

14 Οκτωβρίου 2019
 (1121)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1339)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)