Αυτοτελές Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Προΐσταται του Τμήματος καταστημάτων και εμπο-ρικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ρεθύμνου.

2. Επιβλέπει, μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του Τμήματος.

3. Συνεργάζεται και ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για την ταχύ-τερη υλοποίηση αυτών.

4. Παραλαμβάνει και χρεώνει αντίστοιχα την αλληλο-γραφία που απευθύνεται στο Τμήμα, θέτει υπόψη του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του εντε-ταλμένου Συμβούλου τα ειδικότερα σημασίας έγγραφα αυτού και μετά τα διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει τη συνέπεια διεκπεραίωσης των εργασιών.

5. Φροντίζει για την σωστή υλοποίηση των αποφάσε-ων του Τμήματος.

6. Εισηγείται στο Δήμο για τη στελέχωση με προσωπι-κό του Τμήματος αν υπάρχει μέγιστη ανάγκη.

7. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των απο-φάσεων που εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο ή τον εντεταλμένο σύμβουλο για την σφράγιση και αποσφράγιση των καταστημάτων και οποιασδήποτε απόφασης που αφορά το τμήμα.

8. Έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των απο-φάσεων που εκδίδονται από τους Προέδρους των επιτροπών.

9. Επιβλέπει γενικά τη συνολική πορεία των υποθέσε-ων του τμήματος.

10. Ασκεί και οι ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ' αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

11. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του γραφείου του.

12. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

13. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του τμήματός του.

14. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Εκδόσεων αδειών εποπτείας και ελέγχου

1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορι-κής δραστηριότητας σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις σε θέματα που αφορούν ιδίως:

α) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγώγων και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

β) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση ή την ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης πε-ριπτέρων και πώλησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

2. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

α) Τη χορήγηση των αδειών παραγωγών και τη θεώ-ρηση τους από τον Δήμο που διαθέτουν τα αγροτικά προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.

β) Την ίδρυση, λειτουργία εγκατάσταση των καταστη-μάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατά-στασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.

γ) Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κα ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

δ) Την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσε-ων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.

ε) Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων) όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).

στ) Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρε-σιών διαδικτύου.

ζ) Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

η) Την χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαιθρίων χριστου-γεννιάτικων αγορών

θ) Την χορήγηση άδειας ζωήλατων οχημάτων.

ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.

ια) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

ιβ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.

ιγ) Την άσκηση υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.

ιδ) Την έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χο-ρήγηση άδεις συμμετοχής στις αγορές αυτές.

ιε) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών καθώς και τη συγκρό-τηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. Υγείας.

ιστ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

ιζ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

ιη) Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτη-ρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

ιθ) Την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

κ) Την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης εμπορίας και διακίνησης ζώων.

κα) Την χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλί-ου) άδειας άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου και τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο καθώς και τη συγκρότηση (με απόφαση δη-μάρχου)της Επιτροπής Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου.

κβ) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, την με-τακίνηση, την διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγη-σης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου. 3. Παρακολου-θεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη των μέτρων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας εμπορικών δραστηριοτήτων και προσωρινή αφαίρεση ή οριστική αφαίρεση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

23 Οκτωβρίου 2019
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)