Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του Τμήματος.

3. Παρακολουθεί γενικά τους νόμους που αναφέρονται σε θέματα δημοτικών εισπράξεων και πληρωμών.

4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

5. Παρακολουθεί και ελέγχει την καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επί μέρους εντάλματα πληρωμής.

6. Παρακολουθεί και ελέγχει την παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου.

Επίσης μεριμνά για την έκδοση και κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες.

7. Παρακολουθεί και ελέγχει την διενέργεια εισπράξεων των οφειλών προς το Δήμο και την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

8. Παρακολουθεί και ελέγχει την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις καθυστερούμενες οφειλές.

9. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών και διαδικτύου.

10. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση του αναγκαίου φυσικού ταμείου στα γραφεία του Δήμου.

11. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση αρχείου κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

12. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία με τον Ειδικό Ταμία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

13. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Ταμειακής Υπηρεσίας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

14. Μονογραφεί όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του τμήματος και ενημερώνει το Διευθυντή.

15. Εισηγείται τα θέματα του Τμήματος τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

16. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

17. Ασκεί και ο ίδιος προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ' αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

18. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης, ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματός του.

19. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του τμήματός του.

20. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

21. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

22. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Ειδικού Ταμία

Στο Γραφείο Ειδικού Ταμία, προΐσταται ο οριζόμενος με απόφαση Δημάρχου, Ειδικός Ταμίας, του οποίου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται ως εξής:

1. Εισπράττει μαζί με τα εισπρακτορικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδαπαρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα.

2. Ενεργεί την είσπραξη κάθε άλλου εσόδου για λογαριασμό του Δήμου καθώς και την είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί νομίμως στο Δήμο.

3. Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΔΚΚ

4. Ενασκεί και εντέλλεται τη λήψη όλων των, υπό το νόμο είσπραξης δημοσίων εσόδων, επιτρεπόμενων αναγκαστικών μέτρων κατά των πάσης φύσεως οφειλετών του Δήμου.

5. Ενασκεί την ποινική δίωξη κατά των οργάνων που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής  κράτησης για την τυχόν επιδειχθείσα από αυτά αμέλεια.

6. Εποπτεύει την υπηρεσία της είσπραξης και μεριμνά όπως η είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων καθώς και κάθε σχετική ενέργεια συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

7. Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα που ανατίθεται σε αυτούς να εισπράξουν, την ημερομηνία είσπραξης και αποφαίνεται για την χρηματική διαχείριση αυτών.

8. Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, λογαριασμό εσόδων και εξόδων και ταμειακό υπόλοιπο, για έλεγχο.

9. Λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καθένα από τα υπ' αυτόν εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΔΚΚ.

10. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

11. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών και διαδικτύου.

12. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

13. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή τα θέματα του Γραφείου.

 

III. Γραφείο Εισπράξεων

1. Διενεργεί τις εισπράξεις για όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα.

2. Διενεργεί τις εισπράξεις εκτός γραφείου, όπου απαιτείται ( δημοτικές λαϊκές κ.τ.λ.)

3. Ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών για την διενέργεια εισπράξεων μέσω επιταγών και διαδικτύου.

5. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις, (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Φρούριο Φορτέτζα, δημοτικό πάρκινγκ κ.λπ.)

6. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

7. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

8. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Πληρωμών

1. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

2. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για διενέργεια πληρωμών μέσω επιταγών και πληρωμών της μισθοδοσίας του προσωπικού.

3. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τηρεί τα προβλεπόμενα γι' αυτό, λογιστικά βιβλία του Ταμείου.

4. Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα  πληρωμής.

5. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Στατιστικές/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

6. Καταρτίζει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς εξόδων της διαχείρισης του ταμείου.

7. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

8. Μεριμνά για την έκδοση και την αποστολή στους δικαιούχους, των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρων και κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.

9. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

V. Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης και Κοινοποίησης Φορολογητέας Ύλης

1. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της βεβαίωσης, των υπό-

χρεων και των αντιστοίχων, οφειλομένων στο Δήμο, ποσών κατά κατηγορία εσόδου, από το Τμήμα Προσόδων.

2. Ελέγχει αυτούς και διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με την επιμέλεια της βεβαίωσης όλων των εσόδων του Δήμου και την τήρηση των προβλεπόμενων γι' αυτό, λογιστικών βιβλίων.

3. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες.

4. Διεξάγει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Εισηγείται στον Ειδικό Ταμία, τη λήψη όλων των, υπό το νόμο είσπραξης δημοσίων εσόδων, επιτρεπόμενων αναγκαστικών μέτρων κατά των πάσης φύσεως οφειλετών του Δήμου.

6. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.

7. Διεξάγει κάθε εργασία για την επίλυση των φορολογικών αμφισβητήσεων και διαφορών μεταξύ Δήμου και  φορολογουμένων για οφειλόμενους βεβαιωμένους φόρους, τέλη και δικαιώματα.

8. Κοινοποιεί τις εκδιδόμενες αποφάσεις από τα αρμοδια όργανα ή τις ανωτέρω Επιτροπές.

9. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

10. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

09 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)