Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνης

Α΄ και Β΄Φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης.

30/08/12, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014 Δήμου Ρεθύμνης Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α΄ Φάση)

 

Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Επι-χειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνης 2012-2014 (Πρώτη φάση - Στρατηγικός Σχεδι-ασμός)», όπως εγκρίθηκε με την 513/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

14/08/09, Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης και συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου επιθυμεί τη συμβολή σας στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς του Δήμου Ρεθύμνου:

 • να διατυπώσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στην επιλεγμένη στρατηγική και στους άξονες προτεραιότητας της δημοτικής αρχής έως και το 2010, καθώς επίσης και
 • να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

 

Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας έως 10.09.2009:

 • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
  Email:
 • Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:
  Δήμος Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτου 80, 74100 Ρέθυμνο
  Υπόψη: Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Στα συννημένα αρχεία θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και το Ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνου 2009-2010 - Πρώτη φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Βρείτε το επιχειρησιακό σχέδιο στo συνημμένo αρχείo.

Εισαγωγή από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Μαρινάκη Γιώργη

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνου 2009-2010
Πρώτη φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός)


Με τα άρθρα 203-207 του  Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007) νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Η αναγκαιότητα σύνταξης και υιοθέτησης ενός επιχειρησιακού προγράμματος για το Δήμο μας, δεν αποτελεί μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία, που επιβάλλεται με Νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, αλλά μία κορυφαία πολιτική λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, το οποίο διαμορφώνει στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Μία στρατηγική ανάπτυξης που επιβάλλει, για να πετύχεις τους στόχους, την επιλογή συγκεκριμένων έργων και δράσεων που θα περιγράφονται αναλυτικά στη β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με:

 • φορείς υλοποίησης
 • προϋπολογισμούς
 • πηγές χρηματοδότησης και
 • μετρήσιμα αποτελέσματα, κοινωνικά και οικονομικά

Μία στρατηγική ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη της τα διαμορφωμένα στην ευρύτερη περιοχή δεδομένα για τη σύνθεση της παραγωγικής δομής, την κοινωνική δομή, τα δημογραφικά δεδομένα, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται με δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δήμου , να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

Με τη συνεργασία όλου του προσωπικού, των Νομικών Προσώπων και των Φορέων ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκπόνησης της πρώτης φάσης του 3ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου.

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε το πλήρες άρθρο.

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)