Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων είναι οι εξής:

I. Aρμοδιότητες Γραφείου ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του πολίτη

1. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

2. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δηµοτικής ενότητας.

3. Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

5. Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δηµοτικής ενότητας.

6. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.

7. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.

8. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

9. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του ∆ήµου.

Υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας

 

II. Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων

1. Διενεργεί εισπράξεις για όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα.

2. Ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές,

3. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων μέσω επιταγών.

4. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

Το Γραφείο υπάγεται Διοικητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

III. Αρμοδιότητες Γραφείου ΚΕΠ

1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων. Όλα τα ΚΕΠ συνδέονται με την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΔΑ από την οποία αντλούνται τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αλλά και από τοπικές βάσεις δεδομένων , τις οποίες μπορεί να διαμορφώνει κάθε επί μέρους ΚΕΠ.

2. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4. Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.Λαμβάνει από τα άλλα ΚΕΠ αιτήσεις των πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης.

7. Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νομίμων χρονικών προθεσμιών με την βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εφοδιασμένων με το κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα.

8. Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ αρχικής υποβολής της αίτησης

9. Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων πολιτών, στατιστικά στοιχεία.

10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για τις βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

12. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, .

13. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Γραφείου του.

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

Το Γραφείο υπάγεται Διοικητικά στη Δ/νση ΚΕΠ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

28 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)