Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστηµένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων είναι οι εξής:

 Ι. Γραφείο ΚΕΠ.

1. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.

2. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3. ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.

5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).

6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.

7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου.

8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.

9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών ιαδικασιών.

ΙΙ. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

1. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

2. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δηµοτικής ενότητας.

3. Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

5. Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δηµοτικής ενότητας.

6. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.

7. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.

8. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

9. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του ∆ήµου.

11. Επιμελείται την σύνταξη του πίνακα στρατευσίμων που γεννήθηκαν μέχρι και το 2010.

12. Ενεργεί μεταβολές στο Μητρώο Αρρένων μέχρι και το 2010 και φροντίζει για την ανεύρεση στοιχείων των στρατευσίμων μέχρι και το 2010.

13. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά.

14. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος και ενεργεί για την προετοιμασία των εκλογών (συγκέντρωση και διανομή του εκλογικού υλικού).

15. Ενεργεί κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με το Μητρώο Αρρένων μέχρι και το 2010 και τις εκλογές.

16. Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, θανάτων και εκθέσεων) και κατατάσσει σ’ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα.

17. Τηρεί τα ευρετήρια του Ληξιαρχείου και τους φακέλους των δηλουμένων ληξιαρχικών γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, και εκθέσεων επιθεωρήσεων Ληξιαρχείου.

18. Παραλαμβάνει την προς το Ληξιαρχείο υποστελλόμενη αλληλογραφία και μεριμνά για την άμεση ενέργεια αυτής.

19. Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις με αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και διαβιβάζει αυτές αρμοδίως για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρένων.

20. Αποστέλλει αυτεπαγγέλτως στις διάφορες αρχές απαιτούμενες μηνιαίες καταστάσεις ως και αντίγραφα συντασσόμενων πράξεων.

21. Ενεργεί κάθε υπηρεσία ληξιαρχικής φύσεως και παρακολουθεί την νομοθεσία των Ληξιαρχείων.

22. Συντάσσει τις πράξεις των τελουμένων από τον Δήμαρχο Πολιτικών Γάμων που υπογράφονται από τον Δήμαρχο, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο.

23. Φροντίζει σύμφωνα με το Νόμο για έκδοση αδειών πολιτικών γάμων.

24. Επιμελείται τη νόμιμη διαδικασία τελέσεως αυτών.

25. Καταχωρεί την πράξη τέλεσης σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των αντιγράφων της τέλεσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

26. Τηρεί αρχείο τέλεσης πολιτικών γάμων.

27. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

Το Γραφείο υπάγεται Διοικητικά στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας.

ΙΙΙ. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων

1. ∆ιενεργεί πληρωµές προς δικαιούχους, σύµφωνα µε τις ειδικότερες οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.

2. Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και ενηµερώνει σχετικά τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.

3. ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές, σύµφωνα µε ειδικότερες οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία της δηµοτικής ενότητας

Το Γραφείο υπάγεται Διοικητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 ΙV. Γραφείο Συντήρησης Υποδοµών

1. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δηµοτικής ενότητας.

2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδοµών του ∆ήµου (π.χ. ηλεκτροφωτισµός) και ενημερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου.

3. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων και των υποδομών .

Το Γραφείο υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

14 Οκτωβρίου 2019
 (1121)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1335)
 (1339)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)