Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων –Αστικού Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

1) Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή των εργασιών στη Διεύθυνση.

2) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά τη Διεύθυνση, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Τμήματα.

3) Ενημερώνει και συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

4) Επιβλέπει για την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.

5) Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής του.

6) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του.

Α. Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

i) Γραφείο Προϊσταμένου

1) Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Γραφεία.

3) Εισηγείται στη Διεύθυνσή του για διάφορα αντικείμενα που κρίνει σημαντικά και γενικά συντονίζει την όλη εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα αυτό.

4) Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τμήματός του και ενημερώνει το Διευθυντή.

5) Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

6) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

7) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

ii) Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

1) Έχουν την ευθύνη για όλες τις διοικητικές υποθέσεις της Υπηρεσίας.

Παρακολουθούν τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας

2) Τηρούν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένης– εξερχομένης αλληλογραφίας έχοντας πρόσβαση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέσω διαδικτύου.

3)Τηρούν ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών κατευθύνοντας τα αιτήματα μέσω δικτύου στον αρμόδιο υπάλληλο ύστερα από χειρόγραφη χρέωση της της Δ/νσης.

4) Λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά αιτήματα των δημοτών που έρχονται στην Υπηρεσία μέσω e− maill ή μέσω portal και τα προωθούν στον Πρ/νο της Δ/νσης

5) Εξυπηρετούν και κατευθύνουν το κοινό – δημότες που προσέρχονται στην Υπηρεσία

6) Τηρούν το αρχείο της Υπηρεσίας και προωθούν κάθε έγγραφο, εισερχόμενο – εξερχόμενο στον προορισμό του ενημερώνοντας όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας για αποφυγή καθυστερήσεων.

7) Ενημερώνουν την Δ/νση, τους Πρ/νους και τους υπεύθυνους γραφείων για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες.

8) Δακτυλογραφούν τα έγγραφα της Υπηρεσίας.

9) Κρατούν σημειώσεις για τα προβλήματα που δέχονται τηλεφωνικά από τους δημότες και ενημερώνουν τους πρ/νους και τους υπεύθυνους των γραφείων

iii). Γραφείο Αποκομιδής & Ανακύκλωσης

1) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

2) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

3) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

4) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

iv. Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας

1) Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

(α) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

(β) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορ− ριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

(γ) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).

(δ) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

(ε) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).

(στ) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

(ζ) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

(η) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

(θ) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

(i) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

(κ) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

2). Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

3). Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.

iv. Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

1) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

2) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

3) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ

v. Γραφείο Κοστολόγησης –Απολογισμού και Προγραμματισμού

1) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

2) Συγκεντρώνει & επεξεργάζεται στοιχεία οικονομικής διαχείρισης όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

3) Κάνει έρευνα και προτάσεις για της προμήθειες (καυσίμων ανταλλακτικών− λιπαντικών−ελαστικών κ.λ.π.)

vi. Γραφείο Νεκροταφείου

1) Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα, την ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

2) Μεριμνά για την εκταφή των οστών την απολύμανση τους και την τοποθέτηση τους σε ειδικά κιβώτια και στην συνέχεια στο οστεοφυλάκιο.

B) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

i. Γραφείο Προϊσταμένου

1) Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού.

2) Εισηγείται για την τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του για δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας.

3) Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοι− νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας.

4) Συνεργάζεται αρμονικά με τους αντιδημάρχους, εντεταλμένους Συμβούλους, αλλά και με τα άλλα τμήματα της Δ/νσης και γενικότερα όλες τις Διευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του τμήματος.

5) Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων.

6) Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

7) Υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα διάφορα γραφεία του Τμήματος, όπως επίσης τις διάφορες εντολές προμήθειας υλικών εργασιών, καυσίμων και ενημερώνει τον Διευθυντή.

8) Υπογράφει τα Δελτία τεχνικής Επιθεώρησης & προ− μήθειας υλικών και βεβαιώσεις εκτέλεσης προμηθειών & εργασιών.

9) Αναλαμβάνει και συμμετέχει στη διαδικασία ενταλμάτων προπληρωμής που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου.

10) Συμμετέχει στις διαδικασίες διαγωνισμών, παραλαβών κ.λ.π.

11) Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του

12) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

ii Γραφείο Κίνησης – Διαχείρισης Οχημάτων

1) Ρυθμίζει σε συνεργασία με τον προιστάμενο του τμήματος, την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα − δίκυκλα − επιβατικά οχήματα) ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2) Επιμελείται για τον εφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.

3) Σχεδιάζει και μεριμνά για την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.

4) Επιμελείται για το τακτικό πλύσιμο όλων των Οχημάτων του Δήμου.

5) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των μηχανοκίνητων οχημάτων του Δήμου.

6) Συγκεντρώνει − τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία για την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Οχημάτων του Δήμου.

7) Παρακολουθεί τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και μεριμνά για τον εφοδιασμό των οχημάτων με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.

8) Ενημερώνει τον Προϊστάμενο για την κατάσταση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.

9) Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια οχημάτων, ελαστικών, εξαρτημάτων, καυσίμων, λιπαντικών, ασφάλισης τους κ.λ.π. και συμμετέχει στις διαδικασίες διαγωνισμών, παραλαβών κ.λ.π.

iii Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων

1) Συντηρεί τα οχήματα του Δήμου.

2) Συμμετέχει σε επιτροπές που έχουν άμεση σχέση με την παραλαβή − προμήθεια υλικών, εργασιών και υπογράφει τα Δελτία τεχνικής Επιθεώρησης & προμήθειας υλικών και βεβαιώσεις εκτέλεσης προμηθειών & εργασιών.

3) Αναλαμβάνει την εκτέλεση για τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων και την παραλαβή του σήματος, όπως επίσης και της κάρτας καυσαερίων.

4) Ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης−Διαχείρισης Οχημάτων σε θέματα που αφορούν την βελτίωση για την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Οχημάτων του Δήμου.

Γ. Τμήμα Πρασίνου –Αστικού Περιβάλλοντος

i. Γραφείο Προϊσταμένου

1) Ο πρ/νος προΐσταται εποπτεύει συντονίζει και ελέγχει την λειτουργία των τριών γραφείων που υπάγονται στο Τμήμα του.

2) Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Τμήματος.

 3) Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στα κεφάλαια άρθρα ή κωδικούς αριθμούς που αφορούν το τμήμα του.

4) Τηρεί τα πεπραγμένα του τμήματος ανά τρίμηνο.

5) Εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών και σκευών για τις ανάγκες του Τμήματός του.

6) Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του

7) Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

ii. Γραφείο Πρασίνου – Αστικού Περιβάλλοντος

1) Επιμελείται τη σύνταξη μελετών για τις απαιτούμενες κηποτεχνικές διαμορφώσεις, για την προμήθεια δένδρων και καλλωπιστικών φυτών και έχει τη φροντίδα της εφαρμογής τους στους ανάλογους χώρους με αυτόματη άρδευση. Εισηγείται τρόπους πληρέστερης και οικονομικότερης κατασκευής και ανακατασκευής του πρασίνου του Δήμου.

2) Συντάσσει μελέτες προμηθειών φυτικού, αρδευτικού υλικού κ.λ.π. Εφαρμόζει την ανθοκομική – κηπουρική τέχνη για την καλαίσθητη εμφάνιση του πρασίνου και τον συνδυασμό των φυτών.

3) Ευθύνεται για την υδροπαροχή και τους ψεκασμούς των χώρων πρασίνου δίδοντας τις απαραίτητες εντολές στο γραφείο συντήρησης που διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό (βυτιοφόρα κ.λ.π.)

4) Ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος και το Δ/ντή της Υπηρεσίας για τις απαιτούμενες πιστώσεις για την εκτέλεση των σχετικών έργων.

5) Επιβλέπει το τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στο γραφείο συντήρησης – επέκτασης πρασίνου (υδραυ− λικούς) προκειμένου να γίνεται ορθή συντήρηση του πρασίνου αλλά και επέκταση και επισκευή των αρδευτικών δικτύων

6) Συνεργάζεται με την ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση του αντικειμένου του Γραφείου.

iii. Γραφείο Συντήρησης − Επέκτασης Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:

1) Η κηποτεχνική συντήρηση των πάρκων, του Δημοτικού κήπου, των Δημοτικών πλατειών των σιντριβανιών και όλων των κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την επιστήμη και την τέχνη της κηποτεχνίας (ψεκασμός, κλάδεμα, λιπάνσεις κ.λ.π.)

2) Η καθαριότητα αποκλειστικά των χώρων πρασίνου (παρτέρια) και των χώρων που περιλαμβάνονται εσωτερικά αυτών.

3) Η συντήρηση παλαιών και δημιουργία νέων δενδροστοιχιών.

4) Η μέριμνα για τη διαφύλαξη και νομική προστασία του πρασίνου.

5) Επεμβάσεις στα ψηλά δένδρα.

6) Η φροντίδα και η μέριμνα των μηχανημάτων της υπηρεσίας.

7) Η καταγραφή των αναγκών σε εξοπλισμό προκειμένου να δοθούν στοιχεία στο γραφείο προμηθειών για τις ανάλογες προμήθειες.

8) Το κλάδεμα των δένδρων που εμποδίζουν την λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών, σημάτων ή τη διέλευση πεζών από πεζοδρόμια.

9) Η επέκταση και συντήρηση των δικτύων άρδευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

04 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)