Γραφείο Διεύθυνσης Κ.Ε.Π

1. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή των εργασιών στη Διεύθυνση. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά τη Διεύθυνση, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Τμήματα.

2. Ενημερώνει και συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

3. Επιβλέπει για την διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.

4. Επικυρώνει αντίγραφα Διοικητικών εγγράφων.

5. Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.

6. Χορηγεί Παράβολα , μεγαρόσημα κτλ.

7. Χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

8. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Τμήματά του.

9. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Δ/νσης του.

10. Ελέγχει το προσωπικό της Διεύθυνσής του για την ακριβή τήρηση του ωραρίου του, την εκτέλεση των καθηκόντων του, την απόδοσή του.

11. Εγκρίνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης του σε επιμορφωτιά σεμινάρια.

12. Αναθέτει σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Γραφείο ανεξάρτητα από αρμοδιότητα, τυχόν έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσής του.

13. Φροντίζει για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσής του

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

15. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

16. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

17. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)