Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Μισθοδοσίας

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2. Παρακολουθεί γενικά τους νόμους που αναφέρονται στις δαπάνες των Δήμων και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

3. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του Τμήματος.

4. Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα αφού τα βρει νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Υπογράφει τις Αποφάσεις ή Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης αφού ελέγξει τη νομιμότητα της δαπάνης και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.

6. Μεριμνά για την ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και του Βιβλίου Εντολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 80/2016.

7. Παρακολουθεί την πρόβλεψη των υποχρεώσεων του Δήμου στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων και εισηγείται στα αρμόδια όργανα την διάθεση των πιστώσεων.

8. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του Τμήματος και ενημερώνει το Διευθυντή.

9. Εισηγείται τα θέματα του Τμήματος του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

11. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ' αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

12. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματός του.

13. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του τμήματός του.

14. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

15. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

16. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών

1. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τους όρους των αντιστοίχων συμβάσεων.

2. Συντάσσει τις Αποφάσεις και Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και τις αποστέλλει στα αρμόδια Τμήματα για ενέργειες, τις καταχωρεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων και έχει την ευθύνη ανάρτησης τους στο Διαύγεια.

3. Τηρεί Ειδικό πρωτόκολλο για την καταχώρηση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

4. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.

5. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την διάθεση των οφειλόμενων δαπανών του προϋπολογισμού.

6. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου, τα αποστέλλει στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κατά νόμο προληπτικό έλεγχο εφόσον απαιτείται και στη συνέχεια στο Ταμείο για εξόφληση.

7. Ενημερώνει τα βιβλία, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα.

8. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

9. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

1. Παρακολουθεί τη νομοθεσία που αναφέρεται σε θέματα αποδοχών προσωπικού και αμοιβών αιρετών οργάνων.

2. Τηρεί αρχείο αποφάσεων και υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού του Δήμου.

3. Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού (Μόνιμοι, Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου, Προσωπικό μέσω προγραμμάτων) και λοιπών δικαιολογητικών (ΑΠΔ, Βεβαίωση Εργοδότη, κ.λπ.).

4. Εκκαθαρίζει και εκδίδει μισθολογικές καταστάσεις για τις αμοιβές των αιρετών οργάνων.

5. Αποστέλλει τα ηλεκτρονικά αρχεία των μισθολογικών καταστάσεων υπαλλήλων και αιρετών προς την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

6. Υπολογίζει και εκδίδει αποζημιώσεις συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

7. Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και τα αιρετά όργανα.

8. Μεριμνά για τον υπολογισμό προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και την εμπρόθεσμη κατάθεση των Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο Ασφαλιστικό Ταμείο.

9. Παρακολουθεί και εκκαθαρίζει τις δαπάνες από μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών οργάνων και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων.

10. Συμπληρώνει στοιχεία στο δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ).

11. Παρέχει στοιχεία στα ασφαλιστικά ταμεία για την απονομή σύνταξης και εφάπαξ του προσωπικού και των αιρετών του Δήμου.

12. Ενημερώνει τα βιβλία, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και παρέχει στοιχεία στους Ορκωτούς Ελεγκτές.

13. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

09 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)