Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

I. Γραφείο Προϊσταμένου

Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

1. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Γραφεία.

2. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου

3. Επιβλέπει την διεκπεραίωση των εγγράφων

4. Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας

5. Εισηγείται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου για διάφορα αντικείμενα που κρίνει σημαντικά και γενικά συντονίζει την όλη εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα αυτό.

6. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τμήματός του και ενημερώνει το Διευθυντή.

7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

8. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ’ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

9. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

10. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

11. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

12. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

13. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

1. Δακτυλογραφεί τα έγγραφα του Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών.

2. Κρατάει σημειώσεις για τα προβλήματα που δέχεται τηλεφωνικά από τους δημότες και ενημερώνει τον Διευθυντή, τους Προϊσταμένους και τους υπεύθυνους των γραφείων.

3. Ενημερώνει τον Διευθυντή των Διοικητικών Υπηρεσιών τους Προϊσταμένους και τους υπεύθυνους γραφείων για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες .

4. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διαταγές εγκυκλίους και διατάγματα που αφορούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες.

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραιώσεως

1. Φροντίζει για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων ως και για την διανομή στις υπηρεσίες του Δήμου.

2. Φροντίζει για την πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων.

3. Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των Δημοπρασιών, των διαφόρων ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων του Δημάρχου.

4. Τηρεί βιβλία παράδοσης εγγράφων και προς τις υπηρεσίες του Δήμου και προς τις διάφορες Διοικητικές αρχές.

5. Φροντίζει για την επίδοση σε δημότες ή Δημοτικούς Συμβούλους προσκλήσεων άλλων Διοικητικών Αρχών.

6. Επιβλέπει, αρχειοθετεί και διεκπεραιώνει τα έγγραφα.

7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Κλητήρων – Γενικών Καθηκόντων

1. Μεταφέρουν την αλληλογραφία που διαβιβάζεται μέσω του ταχυδρομείου καθώς και τα έγγραφα ή έντυπα που διαβιβάζονται από υπηρεσία σε υπηρεσία.

2. Ενεργούν επιδόσεις υπηρεσιακών εγγράφων, ανακοινώσεων και προσκλήσεων.

3. Εκτελούν κάθε εργασία που προσιδιάζει στη φύση των καθηκόντων τους και επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες.

4. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατεθεί.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

15 Ιουλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)