Γραφείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ι. Γραφείο Διεύθυνσης

1. Προΐσταται των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Παρακολουθεί ,εποπτεύει και ελέγχει την παρουσία και υπηρεσιακή απόδοση των υπαλλήλων της Δ/νσης, την τήρηση των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων που αφορούν τις αρμοδιότητές τους και καθοδηγεί αυτούς κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

3. Συνεργάζεται με τους πρ/νους ή υπεύθυνους των γραφείων από τους οποίους ενημερώνεται και δίνει κατευθύνσεις ή λύσεις για ταχύτερη προώθηση των θεμάτων.

4. Παραλαμβάνει από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου ή το πρωτόκολλο της Πολεοδομίας , την εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, την χαρακτηρίζει και την κατανέμει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των τμημάτων και γραφείων που υπάγονται σ’ αυτή και δίνει οδηγίες στους πρ/νους για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

5. Ελέγχει το προσωπικό της Διεύθυνσής του για την ακριβή τήρηση του ωραρίου του, την εκτέλεση των καθηκόντων του, την απόδοσή του και αναθέτει σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Γραφείο ανεξάρτητα από αρμοδιότητα, τυχόν έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσής του.

6. Έχοντας υπ’ όψη τις ανάγκες της πόλης, τα αιτήματα των δημοτών, τις χρηματοδοτήσεις από διάφορες πηγές , τους πόρους του Δήμου καθώς και τους στόχους της Δημοτικής Αρχής δίδει κατευθύνσεις στο τμήμα Προγραμματισμού για την σύνταξη του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος το οποίο εισηγείται στο Δήμαρχο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Προγραμματίζει και παρακολουθεί την πορεία των έργων και συμμετέχει στην ομάδα Προγραμματισμού έργων –προμηθειών-δράσεων που εντάσσονται στο ετήσιο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος με ανάλογες αυξομειώσεις πιστώσεων έργων ή προμηθειών .

8. Υπογράφει Υπηρεσιακά σημειώματα και έγγραφα μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή εφ’ όσον αυτοδίκαια επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις.

9. Εισηγείται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Οικονομική Επιτροπή και σε άλλα όργανα

10. Θεωρεί με την μονογραφή όλα τα έγγραφά που συντάσσονται στα τμήματα και γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τα οποία υποβάλλει για έγκριση και υπογραφή ( εφ’ όσον απαιτείται ) στο Δήμαρχο ή στον νόμιμο αναπληρωτή του.

11. Δέχεται τους πολίτες, δίδει σ’ εκείνους τις πληροφορίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επιλύει τις τυχόν διαφορές μεταξύ εκείνων και του προσωπικού της Δ/νσής του.

12. Ορίζει τους επιβλέποντες των έργων που εκτελεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, τους υπεύθυνους των έργων για την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και καθορίζει τις αρμοδιότητες τους.

13. Αποστέλλει σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου έντυπο με στόχο την εισήγηση προτάσεων για τον προγραμματισμό έργων/ δράσεων για το επόμενο έτος. Εξετάζει τη συμβατότητα των προτάσεων με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και κατευθύνει το Τμήμα Προγραμματισμού , μετά από συνεννόηση με τους Προϊστάμενους όλων των τμημάτων της Δ/νσης καθώς και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , για την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος έργων και προμηθειών , το οποίο στη συνέχεια υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

14. Συμμετέχει στην Διεπιστημονική Ομάδα έργου για τη σύνταξη του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου.

15. Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής του.

16. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του.

17. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

18. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

19. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

13 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)