Tμήμα Τεχνικών Έργων

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων.

2. Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας της Δ/νσης την αλληλογραφία του Τεχνικού τμήματος και διανέμει στα γραφεία για τις παραπέρα ενέργειες.

3. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

4. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα διάφορα γραφεία του Τεχνικού Τμήματος και ενημερώνει τον Δ/ντή.

5. Συμμετέχει στην ομάδα Προγραμματισμού έργων –προμηθειών-δράσεων που εντάσσονται στο ετήσιο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

6. Τηρεί τα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης των έργων και της επιβλέπουσας υπηρεσίας φροντίζει για την έγκαιρη εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

7. Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου της επιβλέπουσας υπηρεσίας των δημοτικών έργων ( θεωρεί τις μελέτες τους συγκριτικούς πίνακες, τελικές επιμετρήσεις κ.λ.π).

8. Παρακολουθεί την κανονική απορρόφηση των πιστώσεων και ελέγχει και θεωρεί τις μισθοδοτικές καταστάσεις των εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σε βάρος των πιστώσεων των έργων.

9. Εισηγείται την αυξομείωση των πιστώσεων στον Δ/ντή .

10. Από το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα προσδιορίζει τα έργα για τα οποία θα πρέπει να γίνει αναλυτικός προσδιορισμός των σχεδιαστικών απαιτήσεων τους και των ενεργειών ωρίμανσης τους (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, οικονομικούς πόρους, πιθανές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις ακινήτων , εκπόνηση μελετών κλπ), καταγράφει τις απαιτήσεις στον πίνακα απαιτήσεων έργου και αναθέτει την παρακολούθηση και υλοποίηση κάθε ενέργειας που απαιτείται , στους μηχανικούς των γραφείων που προΐσταται.

11. Ορίζει σε συνεννόηση με τον Δ/ντή το προσωπικό του τμήματος για την σύνταξη μελετών και την επίβλεψη έργων

12. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών

13. Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

14. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

15. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

16. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

17. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

ΙΙ. Γραφείο Επιβλέψεων

Οι υπάλληλοι του γραφείου αυτού:

1. Συγκεντρώνουν και κωδικοποιούν όλους τους Νόμους ,τα Διατάγματα καθώς και όλες τις Εγκυκλίους που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και διατηρούν έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο νομοθεσίας για τεχνικά έργα, και παροχή υπηρεσιών.

2. Επιβλέπουν οικοδομικά έργα, συντήρησης και επισκευής σε σχολικά κτίρια σε συνεργασία με το τμήμα παιδείας , σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου καθώς και ηλεκτρομηχανολογικά έργα και έργα οδοποιίας και άλλα.

3. Επιβλέπουν έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων σε συνεργασία και με το τμήμα πρασίνου Εκδίδουν άδειες για την εκτέλεση από τρίτους διάφορων εργασιών επί των οδών και πλατειών (τομές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την τοποθέτηση ή επισκευή εγκαταστάσεων οργανισμών κοινής ωφέλειας)και μεριμνούν για την αποκατάσταση των φθορών από αυτούς.

4. Μεριμνούν για την προετοιμασία της διενέργειας των διαγωνισμών δηλαδή (εισηγήσεις στο Δ.Σ. για τρόπο εκτέλεσης έργων, εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για καθορισμό των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, υποβολή του σχεδίου διακήρυξης στη διαχειριστική αρχή για σύμφωνη γνώμη και στη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ), αποστολή της προκήρυξης των έργων προς δημοσίευση στον τύπο, το ΦΕΚ, την ιστοσελίδα του Δήμου, την Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με την νομοθεσία, σύνταξη σχεδίου πρακτικού, παράδοση των απαραίτητων στοιχείων στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Παρακολουθούν την πρόοδο των έργων (ημερολόγιο έργου) και τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησής τους, εντός των χρονικών δεσμεύσεων που έχουν τεθεί, με την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων μέτρων και ενεργειών.

6. Μεριμνούν για την σύνταξη του προγράμματος ποιότητας (ΠΠΕ), , φροντίζει για τη διεξαγωγή των δοκιμών, ελέγχων και επιθεωρήσεων που απαιτούνται και μεριμνούν για την τήρηση των αρχείων των αποτελεσμάτων.

7. Φροντίζουν για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων εγγράφων που αφορούν τη διαχείριση έργων, για την έγκριση τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και την κατάλληλη αρχειοθέτηση τους στον φάκελο του έργου.

8. Φροντίζουν για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων ή υπηρεσιών και συντάσσουν τα έντυπα πιστοποιήσεων, ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές, Π.Π.Α.Ε. κ.λ.π. ενημερώνοντας κατάλληλα το φάκελο του έργου, τη Διαχειριστική αρχή στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου, το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου που διαχειρίζεται οικονομικά τα έργα.

9. Φροντίζουν για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων με βάση τη μελέτη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τη Σύμβαση, τις οδηγίες της Διαχειριστικής αρχής για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τους κανόνες δημοσιότητας των έργων, των υποχρεώσεων συντήρησης ή εγγύησης καλής λειτουργίας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου φροντίζουν για την ενημέρωση της Δ/νσης και του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων ή διοικητικών πράξεων.

10. Φροντίζουν για τη σύνταξη και αποστολή στη Διαχειριστική αρχή των εκθέσεων και αναφορών σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των Συγχρηματοδοτουμένων έργων, την τήρηση των προθεσμιών, το βαθμό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, τη δήλωση ολοκλήρωσης των πράξεων και γενικότερα την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση ένταξης (εξαμηνιαία δελτία κ.λ.π.).

11. Προωθούν τις αναγκαίες διαδικασίες για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, ή την μίσθωση μηχ/των, η την ανάθεση εργασιών.

12. Δίδουν τεχνικά στοιχεία (Περιγραφή φυσικού αντικειμένου, Πρ/σμό, Χρονοδιάγραμμα, απαιτούμενες εγκρίσεις κ.λ.π.) στο Τμήμα Προγραμματισμού, προκειμένου εκείνο να συμπληρώσει τα σχετικά Τεχνικά Δελτία για υποβολή σχετικής αίτησης χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ή άλλες πηγές χρηματοδότησης.

 

ΙΙΙ. Γραφείο Συγκοινωνιακών Θεμάτων

1. Παρακολουθεί την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης.

2. Εισηγείται, σε συνεργασία με το τμήμα τροχαίας στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

3. Συνεργάζεται με το τμήμα κατασκευών και συντηρήσεων έργων για την τοποθέτηση πινακίδων σημάτων ΚΟΚ και πληροφοριακών καθώς και για τις διαγραμμίσεις διαβάσεων, αξόνων, θέσεων στάθμευσης, εισόδων γκαράζ.

4. Μεριμνά σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα στις αστικές και υπεραστικές γραμμές λεωφορείων, (την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών).

5. Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

6. Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Διαχειρίζεται τα αιτήματα τοπικής διακοπής κυκλοφορίας ή κατάληψης οδοστρώματος από ιδιώτες ή Κοινωφελής Οργανισμούς

8. Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,

9. Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,

10. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης και σηματοδότησης.

11. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορι¬σμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγά¬στρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

12. Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παρο¬χής συγκοινωνιακού έργου.

13. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

14. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

15. Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ..

16. Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ .

17. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.

 

IV. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων

1. Παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές ,γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώσει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο .

2. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

3. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από την λειτουργία τους , καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τις Διεύθυνσης του Δήμου.

4. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει στον Δήμο οποιαδήποτε παράλειψη

5. Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

6. Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.

7. Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

8. Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

9. Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.

10. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφαλείας δεν αποκλείει την ανάθεση στο γραφείο από τον Δ/ντή και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφαλείας .

11. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον Δήμο και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον Δήμο για θέματα αρμοδιότητάς του , δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

12. Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

21 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)