Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων

2. Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας την αλληλογραφία του τμήματος και διανέμει στο προσωπικό του τμήματος για τις παραπέρα ενέργειες .

3. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

4. Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου .

5. Ασκούν και οι ίδιοι ,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων τους (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι που προΐστανται.

6. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

7. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

8. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

9. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο διαχείρισης του αρχείου αυθαιρέτων - βεβαιώσεων προστίμων αυθαιρέτων

1. Βεβαιώσεις στις αρμόδιες ΔΟΥ χρηματικών καταλόγων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών

2. Εξυπηρέτηση – ενημέρωση κοινού και Μηχανικών

3. Αρχειοθέτηση φακέλων αυθαιρέτων,εγγράφων και αιτήσεων

4. Χορήγηση αντιγράφων (Ν.1337/1983,Ν.720/1977,καταγγελίες,Ν.3843/2010)

5. Αναστολή, διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, χρηματικών καταλόγων

6. Εισηγήσεις προς το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. επί των ασκουμένων προσφυγών για θέματα αρμοδιοτήτων του γραφείου .

7. Παροχή υπηρεσιών σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό [εύρεση φακέλων, χορήγηση φωτοαντιγράφων και στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια ή σε αστυνομικά τμήματα].

8. Αλληλογραφία με υπηρεσίες και πολίτες σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος

 

III. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

1. Διενέργεια αυτοψιών για έλεγχο νομιμότητας κατασκευών.

2. Σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας και υπολογισμός προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών.

3. Εισηγήσεις προς το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. επί των ασκουμένων προσφυγών για θέματα αρμοδιοτήτων τμήματος ελέγχου νομιμότητας κατασκευών.

4. Έλεγχος ορθότητας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων κατασκευών.

5. Χορήγηση συνέχισης οικοδομικών εργασιών.

6. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για εφαρμογή οικοδομικών αδειών, υπαγωγών στις διατάξεις των νόμων περί αυθαιρέτων κατασκευών.

7. Περαίωση διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων χρήσεων με τις διατάξεις του ν. 3843/2010.

8. Τήρηση της διαδικασίας ορισμού ελεγκτή δόμησης. • Χορήγηση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής.

9. Θεώρηση στελέχους άδειας δόμησης για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας.

10. Θεώρηση στελέχους άδειας δόμησης για χορήγηση εργοταξιακής παροχής και παράτασης αυτής.

11. Παροχή υπηρεσιών σε υποθέσεις που έχουν πάρει τη δικαστική οδό [εύρεση φακέλων, χορήγηση φωτο- αντιγράφων και στοιχείων, καταθέσεις σε δικαστήρια ή σε αστυνομικά τμήματα].

12. Έλεγχος επικίνδυνων κατασκευών (σύνταξη πρωτοκόλλων, εκθέσεων αυτοψίας).

13. Αλληλογραφία με υπηρεσίες και πολίτες σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του τμήματος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

23 Ιανουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)