Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του Τμήματος.

3. Παρακολουθεί γενικά τους νόμους που αναφέρονται σε θέματα προϋπολογισμού και εφαρμογής λογιστικών συστημάτων στους Δήμους.

4. Εισηγείται στην Εκτελεστική και την Οικονομική Επιτροπή τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης αυτού.

5. Συγκεντρώνει στατιστικές πληροφορίες και δεδομένα χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που αναφέρονται γενικά στα οικονομικά ζητήματα του Δήμου.

6. Μελετά και εισηγείται μέτρα για την οικονομικότερη διεξαγωγή των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση του προϋπολογισμού με την ελάττωση των εξόδων και την αύξηση των εσόδων και την καταλληλότερη γενικά ρύθμιση των οικονομικών του Δήμου.

7. Έχει την ευθύνη τήρησης των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού, του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και της Αναλυτικής Λογιστικής.

8. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

9. Υποβάλλει την Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, για έλεγχο.

10. Υποβάλει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

11. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του τμήματος και ενημερώνει το Διευθυντή.

12. Εισηγείται τα θέματα του Τμήματος τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

13. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

14. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ' αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

15. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματός του.

16. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του τμήματός του.

17. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

18. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

19. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

1. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).

2. Έχει την ευθύνη για τις διοικητικές υποθέσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Παρακολουθεί τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τηρεί το εσωτερικό πρωτόκολλο της Διεύθυνσης και προωθεί κάθε έγγραφο, εισερχόμενο ή εξερχόμενο, στον προορισμό του, ενημερώνοντας όλο το προσωπικό της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών για την αποφυγή καθυστερήσεων.

3. Ενημερώνει το Διευθυντή και τους Προϊσταμένους τμημάτων για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες της Διεύθυνσης.

4. Κρατά σημειώσεις για τα προβλήματα που δέχεται τηλεφωνικά από τους δημότες και ενημερώνει το Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των τμημάτων και τους υπεύθυνους των γραφείων.

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

1. Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης του Προϋπολογισμού του Δήμου.

2. Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.

3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

4. Παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

5. Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

6. Εισηγείται για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορηγία αναπληρωματικών και έκτακτων πιστώσεων.

7. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.

8. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.

9. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Διπλογραφικού και Αναλυτικής Λογιστικής

1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.

2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.

3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.

4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.

5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.

6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.

7. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Στατιστικές/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

8. Παρακολουθεί τις συμβάσεις από τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή του Δήμου σε κέρδη διαφόρων γενικά επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.

9. Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και απεικονίζει λογιστικά στα λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, την κίνηση του δημοτικού χρέους και τη δημοτική περιουσία.

10. Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

11. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

12. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικοομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.

13. Εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)