Τμήμα Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης – Περιουσίας

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων

2. Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας την αλληλογραφία του τμήματος και διανέμει στα γραφεία για τις παραπέρα ενέργειες.

3. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

4. Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Πρ/νου .

5. Ασκεί και ο ίδιος,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

6. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

7. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

8. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

9. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών

1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των πολεοδομικών εφαρμογών και των μελετών ανάπλασης περιοχών του Δήμου.

2. Τηρεί το αρχείο των φακέλων αφενός για τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί,διατάγματα ή αποφάσεις και αφετέρου για όλα τα θέματα που εκκρεμούν προς τροποποίηση.

3. Προωθεί την ανάθεση πάσης φύσεως πολεοδομικών μελετών που αφορούν σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης.

4. Προτείνει τις αλλαγές των όρων δόμησης.

5. Προωθεί τη διαδικασία έγκρισης των πολεοδομικών μελετών.

6. Τηρεί αρχείο αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων για παροχή πληροφοριών και βεβαιώσεων στους δημότες και σε άλλες Υπηρεσίες.

7. Τηρεί αρχείο των υψομετρικών μελετών των οδών, συντάσσει σχετικές βεβαιώσεις, τις τροποποιεί εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο, και χορηγεί νέες όπου δεν υπάρχουν.

8. Μεριμνά για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρων όπου έχουν συνταχθεί και κυρωθεί πράξεις αναλογισμού για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων

9. Κοινοποιεί τις πράξεις στους θιγμένους όπου επισπεύδων είναι ο Δήμος.

10. Προβαίνει σε ογκομέτρηση των κτιρίων που ρυμοτομούνται και απαλλοτριώνονται.

11. Συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις.

12. Τηρεί το σχετικό αρχείο και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους δημότες.

13. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τακτοποίηση οικοπέδων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης της κύρωσης των σχετικών πράξεων τακτοποίησης.

14. Συνεργάζεται με το Ν.Σ. σε πολεοδομικά θέματα που οδηγούνται στα δικαστήρια και παρευρίσκεται ως μάρτυρας, εφ’ όσον απαιτείται σ’αυτά.

15. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

16. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.

17. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής

18. Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.

(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.

(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

19. Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).

20. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού

21. Συντάσσουν σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπάλληλο,χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με τα δεδομένα των πράξεων εφαρμογής και συνεργάζονται με την οικονομική υπηρεσία για την προώθησή τους.

22. Εκδίδει ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ εντός σχεδίου, εντός οικισμών και εκτός σχεδίου.

23. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ & ΟΡΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ εντός σχεδίου, εντός οικισμών και εκτός σχεδίου.

24. Γίνεται ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ.Β. ΤΗς ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7533/12, δηλαδή κατά την διαδικασία ελέγχου αιτήσεων έγκρισης δόμησης-άδειας δόμησης.

25. Τηρεί αρχείο Δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον Ν.1337/83 και εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.

 

III. Γραφείο Αποτύπωση Καταγραφής – Προστασίας – Δημοτικής Περιουσίας

1. Τηρεί αρχείο της δημοτικής ακίνητης περιουσίας

2. Μεριμνά για την αξιοποίηση/εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας

3. Τηρεί αρχείο κληροδοτημάτων προς το Δήμο και μεριμνά για την αξιοποίηση τους.

4. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις δωρεές προς το Δήμο.

5. Επιμελείται της τοπογραφικής αποτύπωσης των ακινήτων του Δήμου και των κληροδοτημάτων και μεριμνά για την προστασία και την ακεραιότητα της δημοτικής περιουσίας καθώς και των κληροδοτημάτων

6. Μεριμνά για τη διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρων για δημιουργία δρόμων

7. Προωθεί τις διαδικασίες απ’ ευθείας αγοράς ακινήτων μετά από σχετικές αποφάσεις των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων ή των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων ή του Δημ. Συμβουλίου.

8. Εισηγείται την διόρθωση του κτηματολογίου της Πόλης σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους και τις άλλες εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές.

9. Αναζητεί την καταγραφή και εξασφάλιση ιδιωτικών δρόμων και ρεμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου.

10. Κινεί τις απαραίτητες διαδικασίες απαλλοτρίωσης για χώρους κοινωφελούς χρήσεως που προκύπτουν σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης.

11. Συνεργάζεται με το Ν.Σ. σε ιδιοκτησιακά θέματα που οδηγούνται στα δικαστήρια και παρευρίσκεται ως μάρτυρας, εφ’ όσον απαιτείται σ’ αυτά.

12. Χορηγεί βεβαιώσεις μη κατάληψης δημοτικής έκτασης και πλάτους δημοτικών δρόμων σε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπ. ή Δημ . κοινοτήτων.

 

IV. Γραφείο Γεωχωρικών Δεδομένων

1. Βασική αρμοδιότητα του γραφείου αυτού είναι η συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, αποτύπωση και επικαιροποίηση, ιδίως τεχνικών δεδομένων που αφορούν το χώρο, για τις ανάγκες του Δήμου.

2. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά (όρια οικισμών, χαρακτηρισμένοι δρόμοι, θεσμοθετημένες χρήσεις γης περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, οριοθετημένα ρέματα, συντελεσμένες απαλλοτριώσεις, οριστικώς γνωστά δημοτικά ακίνητα) στους πολίτες και στις υπηρεσίες.

3. Επίσης συμβάλλει στην εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (κομβικό σημείο επαφής) του Δήμου, όπως αυτό έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 19 του Ν.3882/10 - ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010.

Έχει την ευθύνη να:

4. Μεριμνά για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τη συλλογή, διαχείριση, διάθεση, κοινοχρησία και αξιοποίηση της γεωχωρικής πληροφορίας από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας του άρθρου 16 του Νόμου 3882/2010 ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010.

5. Μεριμνά για την εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα γεωπληροφορικής (GIS) του Δήμου.

6. Βρίσκεται σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, φορείς και εξειδικευμένους εθελοντές ιδιώτες για την βελτίωση και εξέλιξη του συστήματος.

7. Παρουσιάζει τα απαραίτητα δεδομένα για την διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων άλλων υπηρεσιών, είτε σε χαρτογραφικό υπόβαθρο ή σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Υποστηρίξει τη λειτουργία του ΚΟ.Σ.Ε. του Δήμου Ρεθύμνης για την εφαρμογή του Νόμου 3882-ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010.

9. Όλα τα παραπάνω, καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος, η επιμέλεια της συντήρησης και αναβάθμισής του, γίνονται με την τεχνική και δικτυακή υποστήριξη που παρέχεται στο Γραφείο, από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

04 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)