Τμήμα Μελετών

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Συγκεντρώνει στοιχεία από τις δραστηριότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και με το Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζει τις απαιτούμενες μελέτες για την εκτέλεση του Τεχνικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εισηγείται τη σύνταξή τους.

2. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο τμήμα.

3. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του τμήματος.

4. Υπογράφει Υπηρεσιακά Σημειώματα ή έγγραφα μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Εισηγείται θέματα στο Δ.Σ , την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6. Παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας στο Τμήμα του

7. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του

8. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

9. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

10. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

11. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Μελετών Οικοδομικών Έργων – Η/Μ και Υπαίθριων Διαμορφώσεων

1. Ωριμάζουν πάσης φύσεως μελέτες οικοδομικών (Αρχ/κων−Στατικών), Η/Μ και υπαίθριων διαμορφώσεων (είτε συντάσσοντας μελέτες είτε προωθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες ανάθεσης τους) προκειμένου τα έργα να ενταχθούν στο Τεχνικό ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ή στα λοιπά Κοινοτικά και μη προγράμματα

2. Μελετούν και επιβλέπουν έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων σε συνεργασία και με τα γραφεία πρασίνου

3. Προωθούν τις διαδικασίες ωρίμανσης για την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές, οικοδομικές άδειες κ.λ.π.) ή απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των έργων, συντάσσουν και παρακολουθούν το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας των ακινήτων και τηρούν τα στοιχεία στο φάκελο ωρίμανσης του έργου. Για τα θέματα των απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων συνεργάζονται με το Τμήμα Πολεοδομίας.

4. Μελετούν τη διαμόρφωση χώρων για παιδικές χαρές και δίδουν στοιχεία στο αρμόδιο τμήμα προμηθειών για τη διενέργεια σχετικής προμήθειας.

5. Συγκεντρώνουν και κωδικοποιούν όλους τους Νόμους, τα Διατάγματα καθώς και όλες τις Εγκυκλίους που αφορούν νομοθεσία για μελέτες.

6. Φροντίζουν για τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών σε ανάδοχο, επιλέγοντας τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανάθεσης μελετών, για τη δημοσιότητα της προκήρυξης, για την παράδοση στους μελετητές των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών, εφαρμόζουν διαδικασία ελέγχου τήρησης υποχρεώσεων από την υπηρεσία και τον μελετητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στάδια, διαδικασίες, κανονισμοί, πινάκια αμοιβών, και ότι παραδόθηκαν από το μελετητή τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

7. Φροντίζουν για τις εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (εγκρίσεων της μελέτης, παρατάσεων, ανάθεσης συνοδευτικών μελετών κ.λ.π.).

8. Παραδίδουν στο Τμήμα Τεχνικών Εργων ολοκληρωμένη τη μελέτη, αλλά εφ’ όσον στην πορεία διαπιστωθεί ότι αυτή είναι λανθασμένη ή ελλιπής φροντίζουν για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τη διόρθωση ή συμπλήρωση

 

III. Γραφείο Μελετών Πολεοδομικών−Τοπογραφικών−Οδοποιίας κ.λ.π.

1. Συγκεντρώνει στοιχεία από τις δραστηριότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και με το Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζει τις απαιτούμενες μελέτες για την εκτέλεση του Τεχνικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εισηγείται τη σύνταξή τους.

2. Ωριμάζει πάσης φύσεως Τοπογραφικές μελέτες ή μελέτες οδοποιίας (είτε συντάσσοντας μελέτες είτε προωθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες ανάθεσης τους) προκειμένου τα έργα να ενταχθούν στο Τεχνικό ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου ή στα λοιπά Κοινοτικά και μη προγράμματα.

3. Προωθεί τις διαδικασίες ωρίμανσης για την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές, οικοδομικές άδειες κ.λ.π.) ή απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των έργων, συντάσσει και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας των ακινήτων και τηρεί τα στοιχεία στο φάκελο ωρίμανσης του έργου. Για τα θέματα των απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων συνεργάζεται με τα Τμήματα Πολεοδομικών Εφαρμογών ή Αποτύπωσης Καταγραφής – Προστασίας –Δημοτικής Περιουσίας

4. Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλους τους Νόμους, τα Διατάγματα καθώς και όλες τις Εγκυκλίους που αφορούν νομοθεσία για μελέτες.

5. Φροντίζει για τη διαδικασία ανάθεσης των μελετών σε ανάδοχο, επιλέγοντας τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανάθεσης μελετών, για τη δημοσιότητα της προκήρυξης, για την παράδοση στους μελετητές των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών, εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου τήρησης υποχρεώσεων από την υπηρεσία και τον μελετητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στάδια, διαδικασίες, κανονισμοί, πινάκια αμοιβών, και ότι παραδόθηκαν από το μελετητή τα προβλεπόμενα παραδοτέα. Φροντίζει για τις εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων (εγκρίσεων της μελέτης, παρατάσεων, ανάθεσης συνοδευτικών μελετών κ.λ.π.).

6. Παραδίδει στο Τεχνικό Τμήμα ολοκληρωμένη τη μελέτη, αλλά εφ’ όσον στην πορεία διαπιστωθεί ότι αυτή είναι λανθασμένη ή ελλιπής φροντίζει για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τη διόρθωση ή συμπλήρωση της, έφ’ όσον αυτό είναι εφικτό, άλλως φροντίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεων.

7. Φροντίζει για την Δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ καθώς και για την μεταγραφή των σχετικών διοικητικών πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο (εφ’ όσον απαιτείται).

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας

05 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)