Γραφείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας

1. Προΐσταται των Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Ενημερώνει και συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου για τις αρμοδιότητες και τα θέματα της Διεύθυνσής του.

3. Επιβλέπει, μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των Τμημάτων και Γραφείων της Διεύθυνσής του.

4. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους από τους οποίους ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών τους και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για την ταχύτερη υλοποίηση.

5. Επιβλέπει γενικά τη συνολική πορεία των Διοικητικών υποθέσεων.

6. Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού καθώς και για την διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας.

7. Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

8. Ελέγχει το προσωπικό της Διεύθυνσής του για την ακριβή τήρηση του ωραρίου του, την εκτέλεση των καθηκόντων του, την απόδοσή το και αναθέτει σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Γραφείο ανεξάρτητα από αρμοδιότητα, τυχόν έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσής του.

9. Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου.

10. Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

11. Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

12. Παρακολουθεί τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου. Παραλαμβάνει και χρεώνει αντίστοιχα για κάθε Υπηρεσία του Δήμου την αλληλογραφία που απευθύνεται προς το Δήμο, θέτει υπόψη του Δημάρχου τα ειδικότερης σημασίας έγγραφα αυτής, και μετά τα διαβιβάζει μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου στις αρμόδιες Διευθύνσεις και στα αρμόδια Τμήματα και Γραφεία.

13. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και το Αρχείο του Δήμου.

14. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την κατανομή και τοποθέτηση κατά γραφείο του προσωπικού ( προσλήψεις κλπ).

15. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και των συναφών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

16. Μεριμνά για τη μελέτη των θεμάτων, εκσυγχρονισμού του τρόπου και των μεθόδων εργασίας.

17. Παρακολουθεί και συντονίζει κάθε εργασία στο τμήμα Πληροφορικής.

18. Παρακολουθεί και συντονίζει κάθε εργασία στο Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

19. Ενημερώνεται και μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα τμήματα και τα γραφεία της Διεύθυνσής του και υπογράφει αυτά για τα οποία έχει εξουσιοδότηση από το Δήμαρχο.

20. Συμμετέχει στην Διεπιστημονική Ομάδα έργου για τη σύνταξη του τετραετούς επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

21. Εισηγείται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές .

22. Ασκεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει με απόφασή του ο Δήμαρχος ή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις .

23. Ασκεί και οι ίδιος ,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής του

24. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του

25. Εγκρίνει την συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

26. Φροντίζει για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσής του.

27. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων

28. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

29. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

03 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)