Γραφείο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Προΐσταται των Τμημάτων και Γραφείων και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Επιβλέπει, μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των τμημάτων και γραφείων της Διεύθυνσής του.

3. Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους από τους οποίους ενημερώνεται για την πορεία των εργασιών τους και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για την ταχύτερη υλοποίηση.

4. Παραλαμβάνει από το Γενικό ή το ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του Δήμου την εισερχόμενη αλληλογραφία που αφορά την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, την χαρακτηρίζει και μέσω της Γραμματείας, την κατανέμει ή διακινεί ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα και γραφεία που υπάγονται σ' αυτήν.

5. Ελέγχει το προσωπικό της Διεύθυνσης για την τήρηση του ωραρίου και την εκτέλεση των καθηκόντων του και αναθέτει σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Γραφείο, ανεξάρτητα από αρμοδιότητα, τυχόν έκτακτες υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσής του.

6. Εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων περί Δημόσιου Λογιστικού, Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και Αναλυτικής Λογιστικής.

8. Εισηγείται την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για τα διαχειριστικά ελλείμματα που μπορεί να παρουσιαστούν και βεβαιώνει σαν δημοτικό έσοδο κάθε χρέος που προέρχεται από βλάβη ή απώλεια ειδών υλικού από υπαιτιότητα των υπευθύνων.

9. Εισηγείται στο Δήμαρχο για την κατανομή και τοποθέτηση κατά γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών του προσωπικού.

10. Παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων και των συναφών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

11. Μεριμνά για τη μελέτη των θεμάτων εκσυγχρονισμού του τρόπου και των μεθόδων εργασίας των διαφόρων δημοτικών υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελετών οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, για το μεθοδικό προγραμματισμό δραστηριοτήτων και αναθέτει καθήκοντα επίβλεψης και παρακολούθησης οικονομοτεχνικών μελετών σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης.

12. Ενημερώνεται και μονογράφει όλα τα έγγραφα και εισηγήσεις που συντάσσονται από τα τμήματα και τα γραφεία της Διεύθυνσης του και υπογράφει αυτά για τα οποία έχει ειδική εντολή από το Δήμαρχο.

13. Συντάσσει τις εισηγήσεις για τις αναπροσαρμογές τελών, φόρων και δικαιωμάτων προς την Οικονομική Επιτροπή.

14. Εισηγείται τα θέματα της Διεύθυνσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

15. Συμμετέχει στη Διεπιστημονική Ομάδα έργου για τη σύνταξη του τετραετούς επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

16. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέσει ο Δήμαρχος ή που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

17. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ' αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι της Διεύθυνσής του.

18. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του.

19. Εγκρίνει την συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης του σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

20. Φροντίζει για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου της Διεύθυνσής του.

21. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

22. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

23. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

23 Ιανουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)