Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού.

2. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών

3. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του τμήματος

4. Υπογράφει Υπηρεσιακά Σημειώματα ή έγγραφα μετά από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

5. Φροντίζει για την τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του για δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας.

6. Φροντίζει για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της Υπηρεσίας.

7. Συνεργάζεται αρμονικά με τους Αντιδημάρχους, εντεταλμένους Συμβούλους αλλά και τα άλλα τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που είτε έχουν συντάξει τη μελέτη, είτε έχουν δεχθεί τα παράπονα των δημοτών ώστε το αποτέλεσμα προς την πόλη και τους δημότες να είναι άμεσο.

8. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

9. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

10. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

11. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

12. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

ΙΙ. Γραφείο Συντήρησης Οικοδομικών Έργων και Έργων Οδοποιίας

1. Εκτελούν διάφορες οικοδομικές εργασίες.

2. Ασχολούνται με τη συντήρηση των παιδικών χαρών.

3. Φροντίζουν για την τοποθέτηση νέων οργάνων και συντήρηση των παλαιών οργάνων των παιδικών χαρών.

4. Τοποθετούν σήματα ΚΟΚ, πληροφοριακές πινακίδες οδών και αριθμών.

5. Φροντίζουν για τη διαγράμμιση διαβάσεων, αξόνων οδών, εισόδων γκαράζ, θέσεων στάθμευσης παρά των οδών.

6. Καθαρίζουν από θάμνους χόρτα κ.λ.π. δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους.

7. Φροντίζουν με το εργατικό δυναμικό του για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων (τοποθέτηση εξέδρας, μεταφορά ταμπλό, καρεκλών κ.λ.π.)

8. Συντηρούν τους δημοτικούς δρόμους, τα πεζοδρόμια τα δημοτικά κτίρια, τα σχολικά κτίρια κ.λ.π.

 

ΙΙΙ. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

1. Ενημερώνεται για θέματα πολιτικής προστασίας από τα εισερχόμενα έγγραφα.

2. Εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος την λήψη των απαραίτητων μέτρων ή την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

3. Τηρεί το αρχείο των πιθανά εμπλεκομένων φορέων ή ιδιωτών με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα.

4. Εφ' όσον δοθούν σχετικές χρηματοδοτήσεις , συντάσσει τις σχετικές μελέτες και επιβλέπει την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων σε συνεργασία εφ' όσον απαιτείται με τα ανάλογα γραφεία.

5. Μελετά και οργανώνει την εφαρμογή των προτάσεων της αντισεισμικής μελέτης σε συνεργασία και με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

6. Φροντίζει για την συμπλήρωση η επικαιροποίηση των μελετών που έχουν

7. Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη και εφαρμογή των σχεδίων δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Δήμου.

8. Συνεργάζεται με άλλους Δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες για την εφαρμογή όλων των σχεδίων Έκτακτης ανάγκης.

9. Μεριμνά για την εκπαίδευση του Προσωπικού του Δήμου και των δημοτών στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

10. Μεριμνά για τη συγκρότηση Ομάδων Εθελοντών οι οποίες θα ενταχθούν στο Προσωπικό του Δήμου σε περίπτωση εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

11. Ενημερώνεται για θέματα πολιτικής προστασίας από τα εισερχόμενα έγγραφα.

12. Εισηγείται στον προϊστάμενο του τμήματος την λήψη των απαραίτητων μέτρων ή την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

13. Τηρεί αρχείο των πιθανά εμπλεκομένων φορέων ή ιδιωτών με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα.

14. Εφ’ όσον δοθούν σχετικές χρηματοδοτήσεις, συντάσσει τις σχετικές μελέτες και επιβλέπει την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων ή την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού σε συνεργασία εφ’ όσον απαιτείται με τα ανάλογα γραφεία.

15. Μελετά και οργανώνει την εφαρμογή των προτάσεων της αντισεισμικής μελέτης σε συνεργασία και με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

16. Φροντίζει για τη συμπλήρωση η επικαιροποίηση των μελετών που έχουν.

17. Με την επίσημη εφαρμογή σχεδίου έκτακτης ανάγκης τίθενται στη διάθεση του τμήματος όλο το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

 

IV. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

1. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους Εγκαταστάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδοµών του ∆ήµου (π.χ. ηλεκτροφωτισµός) και ενημερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου.

3. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων και των υποδομών .

 

V. Γραφείο Υδραυλικών

1. Μεριμνά για την επισκευή , την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων, την εγκατάσταση και συντήρηση των παροχών στα έργα πρασίνου, παρεμβαίνει και αποκαθιστά ζημιές στα δημοτικά κτίρια καθώς και στα σχολεία του Δήμου.

2. Ό,τι άλλο του ανατίθεται από την διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

 

VI. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

1. Διαχειρίζεται υλικά και αποθέματα της αποθήκης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης.

2. Τηρεί τις διαδικασίες καταγραφής των αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσής του για τα υλικά που διαχειρίζεται το Γραφείο.

3. Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.

4. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών κλπ που χρειάζονται.

5. Παραλαμβάνει τα προμηθευόμενα είδη από την Κεντρική Αποθήκη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα εισάγει στην αποθήκη της Διεύθυνσής του με τιμολόγηση και εισαγωγή ειδών με την έκδοση του σχετικού δελτίου εισαγωγής κατά ποσότητα και αξία. Κατά την εξαγωγή από την αποθήκη οποιουδήποτε είδους θα εκδίδεται το σχετικό δελτίο εξαγωγής κατά ποσότητα και αξία και Κ.Α. με αναφορά στο κέντρο κόστους που θα βαρύνει σύμφωνα με την εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος που ζητά τα είδη.

6. Σε περίπτωση άμεσης ανάλωσης υλικών θα εκδίδεται δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής ταυτόχρονα με χρέωση του συγκεκριμένου κέντρου κόστους που θα αφορά.

7. Το δελτίο εξαγωγής θα εκδίδεται από την αποθήκη εις τριπλούν εκ των οποίων τα δύο αντίγραφα θα παίρνει ο παραλαβών τα υλικά με την υποχρέωση να επιστρέφει το ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό αν πρόκειται για έργο, ή αν πρόκειται για άλλο είδος από τον Προϊστάμενο Τμήματος. Σε περίπτωση μη επιστροφής του αντιγράφου, θα χρεώνονται τα υλικά στον παραλαβόντα αυτά.

8. Το Γραφείο αυτό είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, στοιχεία και αρχεία που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του.

9. Διενεργεί την απογραφή και συντάσσει τις σχετικές καταστάσεις απογραφής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και μεταγενέστερα την αποτίμησή τους.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

VII. Γραφείο Ηλεκτρολογικών – Μηχ/κων Έργων

1. Επιμελούνται τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (αλλαγή λαμπτήρων, συντήρηση φωτιστικών σωμάτων επί στύλων ΔΕΗ, εορταστικού φωτισμού) καθώς και για την κανονική λειτουργία κάθε ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως του Δήμου.

2. Επιμελούνται για την βελτίωση των δικτύων και για την ομαλή λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

3. Τοποθετούν νέο Δημοτικό φωτισμό ή κάνουν νέες εγκαταστάσεις σε κτίρια του Δήμου.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

28 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)