Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης-Εθελοντισμού – Νέας Γενιάς

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Προΐσταται του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης

2. Επιβλέπει, μεριμνά, συντονίζει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του Τμήματος

3. Συνεργάζεται και ενημερώνεται για τη πορεία των εργασιών και δίδει κατευθύνσεις ή λύσεις για ταχύτερη υλοποίηση αυτών

4. Παραλαμβάνει και χρεώνει αντίστοιχα την αλληλογραφία που απευθύνεται στο Τμήμα, θέτει υπόψη του Υπεύθυνου Δημοτικού Συμβούλου για το Τμήμα Παιδείας τα ειδικότερης σημασίας έγγραφα αυτού και μετά τα διαβιβάζει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει τη συνέπεια διεκπεραίωσης των εργασιών.

5. Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Τμήματος

6. Εισηγείται στο Δήμο για τη στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος αν υπάρχει μεγίστη ανάγκη .

7. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα ή ενέργεια που του ανατίθενται για το Τμήμα Παιδείας

8. Επιβλέπει γενικά τη συνολική πορεία των παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες και φροντίζει για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων

9. Ασκεί και οι ίδιος ,προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του γραφείου του.

10. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

11. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

12. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του τμήματός του.

13. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Αρμοδιότητες Γραφείου θεμάτων Παιδείας

1. Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.

2. Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).

3. Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

4. Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

5. Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

6. Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

7. Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

8. Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

9. Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

10. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

11. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

12. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

13. Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

 

III. Αρμοδιότητες Γραφείου Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

1. Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).

2. Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

3. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

4. Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

 

IV. Αρμοδιότητες Γραφείου Δια Βίου Μάθησης, Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς

1. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις

2. Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

3. Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

4. Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

5. Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

6. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

7. Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.

8. Ασκεί την εποπτεία – στήριξη του Κέντρου Νέων του Δήμου

9. Μεριμνά για την ανάπτυξη του εθελοντισμού σ΄ όλους τους τομείς και σε όλες τις ηλικίες των δημοτών.

 

V. Αρμοδιότητες γραφείου Σχολικών Φυλάκων- καθαριστριών σχολικών μονάδων.

Α) Αρμοδιότητες Σχολικών Φυλάκων

1. Διαπιστώνουν την επάρκεια λειτουργίας φωτισμού των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, καθώς και των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μη λειτουργίας του.

2. Επιτηρούν την καλή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου (φθορές σε τζάμια , κλειδαριές, πόρτες κάγκελα κ.λ.π)

3. Επιτηρούν την καλή κατάσταση των υπαίθριων χώρων του σχολείου (κάγκελα περίφραξης του αύλειου χώρου, εξωτερικές εισόδους, εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π)

4. Επιβλέπουν την ασφάλιση των χώρων του σχολείου

5. Ελέγχουν την είσοδο εξωσχολικών ατόμων, με στόχο την πρόληψη κλοπών, φθορών και λοιπών αδικημάτων στους χώρους του σχολείου

6. Καθιστούν την παρουσία τους εμφανή γιατί με βάση τη φιλοσοφία της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού φύλαξης σχολικών κτιρίων, η λειτουργία του φύλακα είναι προληπτική. Δεν διαπληκτίζεται κατά τη διάρκεια περιπολίας, με εξωσχολικά άτομα όταν αυτά αρνούνται να συμμορφωθούν στις εντολές του (υποχρέωση του φύλακα είναι η αναφορά στο Δ/ντή του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του και αντίστοιχα η ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής μετά από ενημέρωση του Δήμου και του Δ/ντή του σχολείου, κατά τη διάρκεια ή μη λειτουργίας του)

7. Ενημερώνουν αμέσως για οποιοδήποτε συμβάν τον Δ/ντή του σχολείου, το αρμόδιο πρόσωπο του Δήμου και την καθ ύλη αρμόδια Υπηρεσία ( π.χ οικεία Αστυνομική Αρχή, Πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.λ.π)

8. Δεν παρεμβαίνουν σε ζητήματα ή συμβάντα που προκύπτουν από ή και μεταξύ των μαθητών (όπως για παράδειγμα καταλήψεις, διαπληκτισμοί μεταξύ των μαθητών κ.λ.π) αλλά ενημερώνει αμέσως τον Δ/ντή του σχολείου.

9. Δεν απομακρύνονται από το χώρο του σχολείου και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε φύσεως εργασία ,εκτός της φύλαξης (όπως για παράδειγμα χρέη επιστάτη ή κλητήρα του σχολείου κ.λ.π)

10. Συμπληρώνουν και υπογράφουν το δελτίο συμβάντων –παρουσίας με την έναρξη και λήξη της βάρδιας τους.

11. Φέρουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποχρεωτικά τον προβλεπόμενο εξοπλισμό

12. Δεν κάνουν χρήση αλκοόλ ή οποιαδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει τη σωματική ευεξία και την πνευματική διαύγεια του κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους.

13. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατεθεί.

14. Δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών του σχολείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του.

Β) Αρμοδιότητες Καθαριστών - Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

1. O καθαριστής ή η καθαρίστρια του σχολείου σκουπίζει, καθαρίζει όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου, την βιβλιοθήκη, γραφείο Δ/ντού, Υποδιευθυντών, δασκάλων, καθηγητών, W.C., λεκάνες, διαδρόμους, αίθουσες διδασκαλίας σκάλες, νιπτήρες, καρέκλες, θρανία, τραπεζογραφεία, έδρες καθηγητών, βιβλία, βιβλιοστάτες, φορειαμό, τζάμια κ.λ.π.

Η καθαρίστρια υπακούει στους υπεύθυνους τους σχολείου και βιβλιοθήκης και τον επιστάτη του οποίου εκτελεί τις οδηγίες. Το πλύσιμο των δαπέδων με νερό γίνεται Τρίτη και Παρασκευή. Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται καθημερινά και πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία. Για τους καθαριστές, καθαριστή των σχολείων με σύμβαση έργου, μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30-6-κάθε έτους, εφαρμόζονται οι όροι της συναποδοχής που υπογράφτηκαν από αυτούς και τον Δ/ντή του σχολείου ή την Σχ. Εφορεία.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.11 α) του ν.3943/2011, προβλέπεται ότι «το ανωτέρω προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου Δήμου, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

28 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)