Τμήμα Πρασίνου –Αστικού Περιβάλλοντος

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Ο Προϊστάμενος εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει την λειτουργία των γραφείων που υπάγονται στο Τμήμα του.

2. Έχει την ευθύνη καταμερισμού εργασίας. Αναθέτει καθήκοντα στους υπαλλήλους ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ελέγχει την απόδοσή τους.

3. Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Τμήματος.

4. Μεριμνά για την ανάπτυξη του Αστικού Πρασίνου του Δήμου.

5. Συντάσσει φυτοτεχνικές και αρδευτικές μελέτες για την ανάπλαση των κήπων, δεντροστοιχιών, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κλπ σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

6. Καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες και εισηγείται τις ανάγκες των απαραίτητων ειδών και υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματός του.

7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

9. Συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης κ.λπ.

10. Γνωμοδοτεί για εργασίες κοπής ή κλαδέματος δέντρων σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

11. Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στους κωδικούς αριθμούς που αφορούν το Τμήμα του και τυχόν αναμορφώσεις του.

12. Εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών κλπ για τις ανάγκες του Τμήματός του.

13. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα διάφορα γραφεία του Τμήματος, όπως επίσης τις διάφορες εντολές προμήθειας υλικών και εργασιών και ενημερώνει τον Διευθυντή.

14. Ενημερώνει τον Δ/ντη του για τις απαιτούμενες ανάγκες και πιστώσεις για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και υπηρεσιών και για διάφορα ζητήματα που θεωρεί σημαντικά.

15. Μεριμνά για τη διαφύλαξη και νομική προστασία του πρασίνου.

16. Έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού Κήπου.

17. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματός του.

18. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

19. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

20. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος του.

21. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

22. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων

23. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του τμήματός του.

24. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού και Εποπτείας

1. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις γενικότερες κατευθύνσεις και συγκροτεί τα ανάλογα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επέκτασης πρασίνου (φυτεύσεις, κλαδέματα, λιπάνσεις, φυτοπροστασία, άρδευση κλπ.) και έχει τη φροντίδα της εφαρμογής τους.

2. Επιβλέπει το τεχνικό και εργατικό προσωπικό που υπηρετεί στο γραφείο συντήρησης – επέκτασης πρασίνου και διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης και επέκτασης πρασίνου καθώς και της επέκτασης και επισκευής των αρδευτικών δικτύων.

3. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

4. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

5. Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

6. Διενεργεί αυτοψίες για την εκτέλεση των εργασιών του τμήματος, καθώς και για την ικανοποίηση αιτημάτων δημοτών και φορέων.

7. Εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμό του Δημοτικού Κήπου.

8. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενό του και με άλλες υπηρεσίες για την εκτέλεση του αντικειμένου του Γραφείου και ενημερώνει για τις απαιτούμενες ανάγκες και πιστώσεις για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, τις ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και για όλα τα θέματα του Γραφείου.

9. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Συντήρησης − Επέκτασης Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:

1. Η συντήρηση των πάρκων, του Δημοτικού κήπου, των Δημοτικών πλατειών, των δενδροστοιχιών και όλων των κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την επιστήμη και την τέχνη της κηποτεχνίας (ψεκασμοί, κλαδέματα, λιπάνσεις κλπ).

2. Η καθαριότητα αποκλειστικά των χώρων πρασίνου.

3. Οι επεμβάσεις στα ψηλά δένδρα.

4. Οι εργασίες σωστής άρδευσης των χώρων πρασίνου.

5. Οι εργασίες επέκτασης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λιπάνσεις, αρδεύσεις κλπ).

6. Η φροντίδα για την σωστή λειτουργία των μηχανημάτων και εργαλείων της υπηρεσίας.

7. Η συνεργασία με τον Προϊστάμενό του και με το Γραφείο Εποπτείας για την εκτέλεση του αντικειμένου του Γραφείου.

8. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

Φυτική Παραγωγή

1. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.

2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.

3. Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών.

4. Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων.

5. Παρακολουθεί την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.

6. Μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού.

7. Συνεργάζεται με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

8. Εισηγείται για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής.

10. Ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

11. Μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

12. Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

13. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

14. Εισηγείται για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.

15. Μεριμνά για την προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πολεοδομίας και περιβάλλοντος.

16. Καθορίζει ζώνες προστασίας στα όρια του Δήμου.

17. Τηρεί μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με βάση το μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

18. Προωθεί τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών και μεριμνά για τη στήριξή τους για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

19. Καταγράφει τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν στον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

20. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.

21. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

22. Μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών κλπ).

23. Συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και φορείς (Περιφέρεια, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΑ. ΟΓΑ, Στατιστική Αρχή, Ενώσεις, Συνεταιρισμούς, Συνδέσμους) για θέματα που το αφορούν.

24. Συνεργάζεται με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την προστασία των αγροτικών και δασικών περιοχών του Δήμου.

25. Συντονίζει τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, ΕΛΓΑ και Γεωργικής Στατιστικής.

26. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.

27. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.

28. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ. τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.

29. Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής.

30. Ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

31. Μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

32. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα καθώς και ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων

33. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).

34. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη διατήρηση, το εμπόριο και τη διακίνηση ζώων.

35. Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

36. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α’).

37. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

38. Εισηγείται για την χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.

39. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.

40. Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας ζωολογικών κήπων, μεριμνά για τη σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του Π.Δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α’), τη διενέργεια επιθεωρήσεων και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2004.

41. Εισηγείται για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

42. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.

43. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.

44. Μεριμνά για την οργάνωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

45. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων κτηνοτροφικών προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.

46. Συντάσσει μελέτες προμήθειας ζωοτροφών και μεριμνά στην περιποίηση και συντήρηση της υπάρχουσας πανίδας σε δημοτικούς χώρους.

47. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων αδέσποτων ζώων).

48. Μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων.

49. Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

50. Συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και φορείς (Περιφέρεια, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΑ. ΟΓΑ, Στατιστική Αρχή, Ενώσεις, Συνεταιρισμούς, Συνδέσμους) για θέματα που το αφορούν.

51. Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.

52. Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες του.

53. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν την αλιεία.

54. Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του Ν.Δ. 420/1970, ΦΕΚ 27Α΄).

55. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.

56. Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες

57. θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

58. Διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.

59. Μεριμνά για την έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών.

60. Χορηγεί ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α΄) και π.δ. 373/1985).ερασιτεχνική άδεια

61. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.

62. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

63. Παρακολουθεί την ρύπανση και την μόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος.

64. Μεριμνά για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

65. Μεριμνά για τη Διαχείριση, Ανάδειξη και Προστασία των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

66. Ελέγχει και εισηγείται την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

67. Μεριμνά για θέματα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, την ηχορρύπανση κλπ.

68. Παρέχει γνώμη για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄).

69. Παρακολουθεί προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες, Γαλάζιες Σημαίες κλπ).

70. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας.

71. Προωθεί δράσεις που αφορούν τη συσχέτιση της αγροτικής οικονομίας με το περιβάλλον (διαχείριση υπογείων και επιφανειακών νερών, χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, ανακύκλωση – κομποστοποίηση - εφαρμογή των παραπροϊόντων της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής στις καλλιεργούμενες εκτάσεις).

72. Μεριμνά για την περιβαλλοντική αγωγή των δημοτών σε συνεργασία με άλλους φορείς.

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας

19 Σεπτεμβρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)