Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού.

2. Εισηγείται για την τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του για δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας.

3. Συνεργάζεται αρμονικά με τους αντιδημάρχους, εντεταλμένους Συμβούλους, αλλά και με τα άλλα τμήματα της Δ/νσης και γενικότερα όλες τις Διευθύνσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε θέματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο του τμήματος.

4. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων.

5. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα διάφορα γραφεία του Τμήματος, όπως επίσης τις διάφορες εντολές προμήθειας υλικών, εργασιών, καυσίμων και ενημερώνει τον Διευθυντή.

6. Υπογράφει τα Δελτία τεχνικής Επιθεώρησης & προμήθειας υλικών και βεβαιώσεις εκτέλεσης προμηθειών & εργασιών.

7. Αναλαμβάνει και συμμετέχει στη διαδικασία ενταλμάτων προπληρωμής που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου.

8. Εισηγείται κατά την κατάρτιση του οικονομικού προϋπολογισμού στους κωδικούς αριθμούς που αφορούν το Τμήμα του και τυχόν αναμορφώσεις του.

9. Εισηγείται στην αρμόδια υπηρεσία κάθε είδους προμήθεια γενικού εξοπλισμού, επίπλων, συσκευών κλπ για τις ανάγκες του Τμήματός του.

10. Ενημερώνει τον Δ/ντη του για τις απαιτούμενες ανάγκες και πιστώσεις για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και υπηρεσιών και για διάφορα ζητήματα που θεωρεί σημαντικά.

11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

12. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του Τμήματός του.

13. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος του.

14. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

15. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων

16. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του τμήματός του.

17. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γρ. Κίνησης-Διαχείρισης Οχημάτων

1. Ρυθμίζει σε συνεργασία με τις διευθύνσεις που ανήκουν, την κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα - δίκυκλα - επιβατικά οχήματα) ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των υπηρεσιών και τη κατάσταση τους και μεριμνά για τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2. Επιμελείται για τον εφοδιασμό των οχημάτων και των μηχανημάτων με καύσιμη ύλη και εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων.

3. Σχεδιάζει και μεριμνά για την περιοδική και έκτακτη επισκευή και συντήρηση τους, για την προμήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών και τηρεί αρχείο με σχετικά βιβλία και δελτία.

4. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των μηχανοκίνητων Οχημάτων του Δήμου.

5. Συγκεντρώνει - τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία για την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Οχημάτων του Δήμου.

6. Παρακολουθεί τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ της κάρτας καυσαερίων και μεριμνά για τον εφοδιασμό των οχημάτων με τα αναγκαία σήματα τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικών ταχογράφων, πυροσβεστήρων, φαρμακείων κ.λ.π.

7. Ενημερώνει τον Προϊστάμενο για την κατάσταση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων, μεριμνά για τη άρση κυκλοφορίας τους και εισηγείται την αγορά νέων.

8. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων, υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των εργασιών του Τμήματός του.

 

III. Γραφείο Συντηρήσεως Οχημάτων

1. Επιμελείται για τη Συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των μηχανοκίνητων Οχημάτων που εισέρχονται στο Συνεργείο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, διενεργείται τακτικός, περιοδικός και έκτακτος έλεγχος για τη λειτουργία τους σε διάφορα τακτά ή μη διαστήματα.

α) Ο τακτικός έλεγχος προκύπτει μετά από τη συμπλήρωση των ωρών λειτουργίας ή την κάλυψη χιλιομετρικών αποστάσεων ή την εξαμηνιαία-ετήσια συντήρηση τους, το οποίο ελέγχεται από ειδικό πρόγραμμα που έχει το Γρ. Κίνησης-Διαχείρισης Οχημάτων για το σκοπό αυτό.

β) Ο περιοδικός έλεγχος, γίνεται μία ή δύο φορές το μήνα για να ελεγχθεί τυχόν δυσλειτουργία που μπορεί να υπάρχει και ίσως να μην έχει δηλωθεί από το όποιο πλήρωμα χειρίζεται το όχημα.

γ) Ο έκτακτος έλεγχος προκύπτει κάθε φορά που το πλήρωμα του οχήματος εντοπίσει κάποια βλάβη και την αναφέρει στο συνεργείο του Δήμου.

δ1) Κάθε φορά που θα διενεργηθεί συντήρηση σε όχημα με κάποιο από τους παραπάνω ελέγχους, αυτή καταγράφεται στο Βιβλίο Εισερχομένων Αυτοκινήτων, το οποίο παραδίδεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Γρ. Κίνησης-Διαχείρισης Οχημάτων, προκειμένου να καταχωρηθεί και ηλεκτρονικά στον υπολογιστή στο Βιβλίο Συντηρήσεων και Επισκευών σε ξεχωριστές καρτέλες για το κάθε όχημα ξεχωριστά.

δ2) Σε κάθε έλεγχο που θα προκύψει, οι υπάλληλοι του Συνεργείου του Δήμου ελέγχουν και τα συστήματα ασφαλείας εάν λειτουργούν καλώς και εάν υπάρχει δυσλειτουργία την επιδιορθώνουν. Εάν η δυσλειτουργία από τον έλεγχο που κάνουν προκύπτει από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή λάθος χειρισμό, ενημερώνεται η Διεύθυνση άλλοτε προφορικά και άλλοτε γραπτά.

2. Αναλαμβάνει την εκτέλεση για τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων και την παραλαβή του σήματος, όπως επίσης και της κάρτας καυσαερίων.

3. Ενημερώνει το Γραφείο Κίνησης-Διαχείρισης Οχημάτων σε θέματα που αφορούν την βελτίωση για την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των Οχημάτων του Δήμου.

 

IV. Γραφείο Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων

1. Διαχειρίζεται υλικά και αποθέματα της αποθήκης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

2. Τηρεί τις διαδικασίες καταγραφής των αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσής του για τα υλικά που διαχειρίζεται το Γραφείο.

3. Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.

4. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη προμήθεια των υλικών κλπ που χρειάζονται.

5. Παραλαμβάνει τα προμηθευόμενα είδη από την Κεντρική Αποθήκη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα εισάγει στην αποθήκη της Διεύθυνσής του με τιμολόγηση και εισαγωγή ειδών με την έκδοση του σχετικού δελτίου εισαγωγής κατά ποσότητα και αξία. Κατά την εξαγωγή από την αποθήκη οποιουδήποτε είδους θα εκδίδεται το σχετικό δελτίο εξαγωγής κατά ποσότητα και αξία και Κ.Α. με αναφορά στο κέντρο κόστους που θα βαρύνει σύμφωνα με την εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος που ζητά τα είδη.

6. Σε περίπτωση άμεσης ανάλωσης υλικών θα εκδίδεται δελτίο εισαγωγής και εξαγωγής ταυτόχρονα με χρέωση του συγκεκριμένου κέντρου κόστους που θα αφορά.

7. Το δελτίο εξαγωγής θα εκδίδεται από την αποθήκη εις τριπλούν, εκ των οποίων τα δύο αντίγραφα θα παίρνει ο παραλαβών τα υλικά με την υποχρέωση να επιστρέφει το ένα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Σε περίπτωση μη επιστροφής του αντιγράφου, θα χρεώνονται τα υλικά στον παραλαβόντα αυτά.

8. Το Γραφείο αυτό είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, στοιχεία και αρχεία που εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του.

9. Διενεργεί την απογραφή και συντάσσει τις σχετικές καταστάσεις απογραφής αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και μεταγενέστερα την αποτίμησή τους.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

20 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)