Tμήμα Προγραμματισμού – Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Επιμελείται για την κατά τον καλύτερο τρόπο κατανομή εργασιών του Τμήματος και ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων στο Τμήμα Υπαλλήλων

2. Παραλαμβάνει από το γραφείο γραμματείας της Δ/νσης την αλληλογραφία του Τμήματος και διανέμει στα γραφεία για τις παραπέρα ενέργειες .

3. Αναθέτει πρόσθετη εργασία στους υπαλλήλους κάθε γραφείου του τμήματος κατά την κρίση του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

4. Τηρεί τα στατιστικά και οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης των έργων και της επιβλέπουσας υπηρεσίας φροντίζει για την έγκαιρη εκτέλεση του Τεχνικού Προγράμματος.

5. Ασκεί τις κατά Νόμο αρμοδιότητες του Προϊσταμένου .

6. Παρακολουθεί την απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται την αυξομείωση τους στον Δ/ντή .

7. Ασκεί και ο ίδιος προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

8. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του ,δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του .Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του

9. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

10. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

11. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Το γενικότερο αντικείμενο του Τμήματος είναι η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των πολιτικών οργάνων, των υπηρεσιών και των θυγατρικών φορέων του Δήμου σε ζητήματα:

1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου και της τοπικής ανάπτυξης.

2. Οργάνωσης των πόρων (μέσων) και των διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου.

3. Το Τμήμα αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδοτική υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος, καθώς και για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο ρόλος του στις περιπτώσεις αυτές είναι γνωμοδοτικός. Δεν έχει αρμοδιότητες λήψης εκτελεστών από τις λοιπές υπηρεσίες αποφάσεων αλλά μόνον εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα, και τους θυγατρικούς φορείς του Δήμου και προτάσεων προς τις υπηρεσίες, μετά από σχετική συνεργασία μαζί τους.

4. Μεριμνά για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα.

5. Το Τμήμα υλοποιεί προγράμματα, ενέργειες κλπ που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν από τις επί μέρους μονάδες του Δήμου ή των θυγατρικών φορέων του.

6. Επιστημονική υποστήριξη του Προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου.

7. Επισήμανση προβλημάτων , διερεύνηση αιτιών, ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης.

8. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα εναλλακτικών λύσεων και σχεδίων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων.

9. Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα σ' όλες τις περιοχές άσκησης πολιτικής . Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. και τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των θετικών/αρνητικών επιπτώσεων των προγραμμάτων που υλοποιούν ο Δήμος, άλλοι τοπικοί φορείς, -υπερτοπικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην περιοχή.

11. Καταγραφή σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου.

12. Ανάλυση των επιμέρους ενεργειών κάθε διαδικασίας με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου.

13. Μεριμνά για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής του Δήμου κυρίως δε την χρηματοδότηση των Προγραμμάτων του Δήμου όπως το Τεχνικό και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα.

14. Συνεργάζεται με τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου για θέματα προγραμματισμού, ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα

15. Ερευνά για την εξεύρεση πόρων, την ένταξη έργων σε Συγχρηματοδοτούμενα και Εθνικά Προγράμματα .

16. Δρα οριζόντια σε όλες τις Διευθύνσεις και τα τμήματα του Δήμου για την εξεύρεση και υλοποίηση προγραμμάτων που τις αφορούν.

17. Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, θεσμικό πλαίσιο Τ.Α., χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προγράμματα Ε.Ε.).

18. Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την οικονομική , κοινωνική, πολιτιστική κλπ κατάστασής της. Συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων και οργάνωσής τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

19. Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και Τεχνογνωσίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. Κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης Τεχνογνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.).

20. Διεξαγωγή ερευνών των αναγκών των δημοτών και καταγραφή αιτημάτων και προτάσεων μέσω συναντήσεων, επαφών , ημερίδων κ.λ.π. με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς.

21. Επεξεργασία των προηγούμενων στοιχείων και πληροφοριών και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και της περιοχής του Δήμου.

22. Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση , επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιότητα των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες τόσο από τις δραστηριότητες του Δήμου όσο και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων τοπικού ενδιαφέροντος (δημόσιων, κοινωνικών, ιδιωτικών) εκτός του Δήμου.

23. Εισήγηση και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης ορισμένων από τις δραστηριότητες του Τμήματος σε εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό εκτός Δήμου όταν απαιτείται. Συνεργασία, παροχή κατευθύνσεων και παρακολούθηση του εξειδικευμένου αυτού επιστημονικού δυναμικού.

24. Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών και μέριμνα για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

25. Συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό αλλά και υλοποίηση του δημοτικού προγράμματος.

 

III. Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης – (εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας)

1. Υλοποίηση δράσεων για την προστασία και βελτίωση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος

2. Δράσεις αστικής βιώσιμης Kινητικότητας

3. Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας

4. Εκπόνηση μελετών για την επέκταση των δικτύων πεζών και ποδηλατοδρόμων του Δήμου

5. Παρακολούθηση υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης (κινητικότητας κ.α)

6. Μεριμνά ώστε να επιτευχθούν προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για όλους κυρίως με την επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.

7. Έρχεται σε επαφή και συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την δρομολόγηση μέτρων εξυπηρέτησης του Δημότη στα πλαίσια της εφαρμογής των Επιχειρησιακών σχεδίων.

8. Συμβολή στην Βιώσιμη διακυβέρνηση των αστικών περιοχών

9. Προώθηση των στόχων της Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη

10. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών .

11. Ενδυνάμωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής

12. Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις, εβδομαδιαίες δράσεις και ημερίδες που προωθούν την βιώσιμη Ανάπτυξη

13. Ενημερώνεται για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης , ενημερώνει και εισηγείται σε αιρετούς την εφαρμογή τους

14. Εξεύρεση καλών πρακτικών σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την εφαρμογή θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο

15. Ενημερωτικές εκστρατείες για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων μελετών για τη βιώσιμη κινητικότητα

16. Εποπτεύει το συντονισμό και τον έλεγχο των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν από την εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα

17. Παρακολούθηση του (Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα)ΣΔΑΕΚ

18. Επικαιροποίηση δράσεων ΣΔΑΕΚ σύμφωνα με την πορεία ενεργειακής κατανάλωσης ανά τομέα και σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές

19. Την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων που απορρέουν από την υπογραφή του νέου Συμφώνου των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, ως προς τις Απογραφές Εκπομπών Αναφοράς (ανά διετία) και τις πλήρεις αναφορές (ανά τετραετία).

20. Την διοργάνωση των απαραίτητων δράσεων ενημέρωσης των εμπλεκομένων κατηγοριών, με την πραγματοποίηση των απαραίτητων παρουσιάσεων - ημερίδων, όπως αυτές ορίζονται από το ΣΔΑΕΚ , ανά κατηγορία τομέα (αγρότες για τον πρωτογενή, επιχειρηματίες για τριτογενή και δευτερογενή, σχολεία και προσωπικό δημοσίου τομέα για το δημόσιο, κ.ο.κ.),

21. Την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών – τουριστών του Δήμου , σχετικά με την ευθύνη που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Δήμος ως προς τη μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2020 και κατά 40% έως το 2030, τις δράσεις εξοικονόμησης – προσαρμογής που υλοποιούνται στο Δήμο (προγράμματα εξοικονομώ κατ’ οίκον, ανακύκλωση, κ.α.), ώστε να στηριχτεί η πρωτοβουλία από όλους τους πολίτες και να δημιουργηθούν και νέες ομάδες εθελοντών. Για το σκοπό αυτό, έχει προταθεί εκτός από εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, δημόσιους φορείς και επαγγελματικά σωματεία, η λειτουργία ειδικού περιπτέρου (κιόσκι), σε κεντρικό σημείο της πόλης, που θα λειτουργεί με συγκεκριμένο ωράριο (π.χ. τα Σαββατοκύριακα το χειμώνα για λίγες ώρες και πιο διευρυμένο ωράριο για το καλοκαίρι, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης) και θα παρέχει στους πολίτες ενημέρωση – υλικό (φυλλάδια) σχετικά με το πρόγραμμα, τις δυνατότητες που παρέχονται στους πολίτες για συμμετοχή στους στόχους (ποδήλατα ηλεκτρικά και συμβατικά, δράσεις ανακύκλωσης υλικών, δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, φυλλάδια: για eco – driving, προγράμματα και έργα που εκπονεί ο δήμος στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων, εθελοντικές ομάδες, εξοικονόμηση νερού κ.ο.κ.).

22. Το συντονισμό και τη συνεργασία με τα διάφορα τμήματα του Δήμου που επιτελούν έργο διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και την εξασφάλιση της οργάνωσης ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (1 φορά το μήνα, τουλάχιστον) συναντήσεων με συγκεκριμένη θεματολογία – προτάσεις – πρόοδος ανά τομέα.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά οργανωτικά θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω δομή που θα ορισθεί και θα συντονίζεται από το Γραφείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας και ενέργειας) του Τμήματος.

α) Την Κατευθυντήρια Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εντεταλμένο σύμβουλο, η οποία εξετάζει και θέτει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου και παρέχει την απαραίτητη πολιτική στήριξη στη διαδικασία.

β) Την Ενεργειακή Ομάδα με συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου, η οποία έχει τεχνικές – εκτελεστικές αρμοδιότητες και είναι υπεύθυνη για (α) την παρακολούθηση και καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων για τα κτίρια (δημοτικά κτίρια, κατοικίες, κτίρια τριτογενούς τομέα), για τις μεταφορές (δημοτικά οχήματα, οχήματα δημόσιων μεταφορών, επιβατικά και εμπορικά οχήματα) και για τον δημόσιο ηλεκτροφωτισμό και (β) τον καθορισμό των απαιτούμενων δράσεων/μέτρων για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου των Δημάρχων. Συντονιστικός και καθοριστικός είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του γραφείου Εφαρμογής Ενεργειακής Πολιτικής για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ενεργειακών έργων, αλλά και ο ρόλος των άλλων τμημάτων και οι πιθανές αρμοδιότητές τους.

γ) Το γραφείο Επικοινωνίας του Συμφώνου των Δημάρχων με συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου, ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, εθελοντές και ορισμό ενός Υπεύθυνου Επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων θα παρακολουθεί:

δ) Την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης

ε) Την ενημέρωση των ομάδων πολιτών - επαγγελματιών βασικών κατηγοριών των τομέων που συμμετέχουν στη μείωση των εκπομπών CO2, σχετικά με στόχους, πιθανές χρηματοδοτήσεις, ελαφρύνσεις από το δήμο.

στ) Τις δραστηριότητες ενημέρωσης των πολιτών – σχολείων σχετικά με τους στόχους και την εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων (εκδηλώσεις, εκστρατείες, δυναμική ιστοσελίδα, διανομή υλικού).

ζ) Την εξέλιξη και τις υποχρεώσεις του Δήμου, όπως αυτές απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων.

η) Όλα τα θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων.

 

IV. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

1. Εντοπισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που δυνατόν να ενδιαφέρουν το Δήμο, πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών και υποστήριξη τους στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών προτάσεων.

2. Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το Δήμο και η υποστήριξη του Συμβουλίου Συντονισμού του Δήμου στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών εγγράφων

3. Αξιοποίηση προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προωθούνται από άλλους φορείς / πόλεις και εξέταση της σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου.

4. Υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

5. Συγκέντρωση κατάλληλου υλικού (μελετών, τεχνογνωσίας, πληροφοριακού υλικού) που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον.

6. Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

7. Εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα σαν μέσο για την απόκτηση εμπειρίας από άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ευρώπης, την εξασφάλιση χρηματοδότησης κοινών δράσεων και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη θεμάτων Ευρωπαϊκής Πολιτικής που αφορούν τις πόλεις.

8. Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με Ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω και της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προάγουν την ανάπτυξη σχέσεων (π.χ. Αδελφοποίηση Πόλεων 2005).

9. Παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Πολιτική που επηρεάζουν το Δήμο και διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

10. Ανάπτυξη των σχέσεων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας με όργανα, υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Ενημέρωση των υπαλλήλων και των Δημοτικών Συμβούλων σε Ευρωπαϊκά θέματα. Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

12. Ενημέρωση των πολιτών για Ευρωπαϊκά θέματα που τους ενδιαφέρουν και για τις δραστηριότητες του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ευρύτερα στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον.

13. Εξέταση των δυνατοτήτων υλοποίησης διακοινοτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14. Διασύνδεση και επικοινωνία με τους εθνικούς συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα.

 

V. Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

Οι υπάλληλοι του Γραφείου αυτού:

1. Έχουν την ευθύνη διεκπεραίωσης των διοικητικών υποθέσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας. Παρακολουθούν τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας

2. Τηρούν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένης – εξερχομένης αλληλογραφίας έχοντας πρόσβαση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου μέσω διαδικτύου .

3. Τηρούν ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών κατευθύνοντας τα αιτήματα μέσω δικτύου στον αρμόδιο υπάλληλο ύστερα από χειρόγραφη χρέωση του πρ/νου της Δ/νσης.

4. Λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά αιτήματα των δημοτών που έρχονται στην Υπηρεσία μέσω e- mail ή μέσω portal και τα προωθούν στον Πρ/νο της Δ/νσης

5. Εξυπηρετούν και κατευθύνουν το κοινό – δημότες που προσέρχονται στην Υπηρεσία.

6. Τηρούν το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας και προωθούν κάθε έγγραφο, εισερχόμενο – εξερχόμενο στον προορισμό του ενημερώνοντας όλο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας για αποφυγή καθυστερήσεων.

7. Ενημερώνουν την Δ/νση των Τεχνικών Υπηρεσιών, τους Πρ/νους και τους υπεύθυνους γραφείων για κάθε εκκρεμότητα που αφορά έγγραφα ή ενέργειες.

8. Δακτυλογραφούν τα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

9. Κρατούν σημειώσεις για τα προβλήματα που δέχονται τηλεφωνικά από τους δημότες και ενημερώνουν την Δ/νση τους πρ/νους και τους υπεύθυνους των γραφείων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 

20 Οκτωβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)