Τμήμα Πληροφορικής

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα αυτό.

2. Παραλαμβάνει τη αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και την διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Γραφεία.

3. Εισηγείται στη Διεύθυνση που υπάγεται για διάφορα θέματα Πληροφορικής που κρίνει σημαντικά.

4. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τμήματός του και ενημερώνει τον Διευθυντή.

5. Υποστηρίζει Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα Πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.

6. Μεριμνά σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την εξεύρεση επιδοτούμενων προγραμμάτων Πληροφορικής.

7. Επιλαμβάνεται σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της σύνταξης μελετών και τεχνικών δελτίων για πράξεις και δράσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησή τους.

8. Μεριμνά για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Πληροφορικής σε συνεργασία με ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα.

9. Συμμετέχει σε Εθνικά και Διεθνή δίκτυα πόλεων για την ανταλλαγή εμπειριών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

10. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων.

11. Καθορίζει ή ελέγχει πρότυπα και μεθόδους για την ανάπτυξη και την λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων.

12. Προδιαγράφει νέα συστήματα ή νέες λειτουργίες συστημάτων Πληροφορικής και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους.

13. Συντάσσει ή Ελέγχει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών/εξοπλισμού Πληροφορικής

14. Συντάσσει ή Ελέγχει τα συμβόλαια συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου με τις κατασκευάστριες εταιρίες.

15. Υποστηρίζει διαγωνισμούς για Πληροφοριακά Συστήματα, Εξοπλισμό Πληροφορικής και Αναλώσιμα Πληροφορικής και εν συνεχεία ελέγχει και παρακολουθεί τις σχετικές συμβάσεις.

16. Αναλύει τις ανάγκες της υπηρεσίας για Πληροφοριακά συστήματα, σχεδιάζει λύσεις και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

17. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα των λοιπών Γραφείων του Τμήματος όταν του ανατεθεί

18. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

19. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

20. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

21. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

22. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

23. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

24. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

II. Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Αναλύει, σχεδιάζει, τεκμηριώνει, εγκαθιστά, και παραδίδει προς λειτουργία εφαρμογές και συστήματα Πληροφορικής.

2. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων.

3. Μεριμνά για την προμήθεια εφαρμογών και αδειών λογισμικού.

4. Παρέχει υποστήριξη για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (βάσεις πληροφοριών, επικοινωνία, δίκτυα κ.λ.π.).

5. Παρέχει υποστήριξη για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, ελέγχει και παρακολουθεί τις σχετικές συμβάσεις για τα Πληροφοριακά Συστήματα.

6. Συντάσσει και παρακολουθεί τα συμβόλαια συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου με τις κατασκευάστριες εταιρίες.

7. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των Πληροφοριακών συστημάτων και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.

8. Παραδίδει τα Πληροφοριακά Συστήματα στους χρήστες και τους εκπαιδεύει.

9. Σχεδιάζει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμογών του Δήμου.

10. Σχεδιάζει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων των χρηστών του Δήμου.

11. Εκπονεί μελέτες και ελέγχει τις διαδικασίες για την ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων και των Πληροφοριών.

12. Επιλαμβάνεται σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, της σύνταξης μελετών και τεχνικών δελτίων για πράξεις και δράσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησή τους.

13. Μεριμνά για την υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων Πληροφορικής σε συνεργασία με ακαδημαϊκά-ερευνητικά ιδρύματα.

14. Εκπαιδεύει/ενημερώνει τους χρήστες σε θέματα Πληροφορικής.

15. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα των λοιπών Γραφείων του Τμήματος όταν του ανατεθεί.

16. Ασκεί κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Λειτουργίας και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων

1. Λειτουργεί και Διαχειρίζεται τα Πληροφοριακά Συστήματα Εφαρμογών Λογισμικού και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

2. Μεριμνά για την αναβάθμιση και την συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού και των λειτουργικών συστημάτων.

3. Επιμελείται την συντήρηση, λειτουργία, τον εντοπισμό και αποκατάσταση προβλημάτων των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου.

4. Είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων εφαρμογών επιχειρησιακής λειτουργίας στις Δημοτικές Υπηρεσίες.

5. Διεκπεραιώνει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμογών λογισμικού του Δήμου.

6. Διεκπεραιώνει διαδικασίες για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας των χρηστών του Δήμου.

7. Διεκπεραιώνει διαδικασίες για την ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών.

8. Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας και εφαρμογής για την διαχείριση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων.

9. Καθορίζει πρότυπα και μεθόδους για την διαχείριση και συντήρηση των Πληροφοριακών Συστημάτων.

10. Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και ενημέρωση των μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του Δήμου (Ιστοσελίδες, Εφαρμογές για φορητές συσκευές, κ.α.).

11. Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και ενημέρωση εφαρμογών Πληροφορικής που συμμετέχει ο Δήμος ή είναι χρήστης αυτών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, OpenData, κ.α.).1

12. Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και ενημέρωση συστημάτων Πληροφορικής που ο Δήμος είναι χρήστης αυτών (Ψηφιακή Υπογραφή).

13. Εκπαιδεύει/ενημερώνει τους χρήστες σε θέματα Πληροφορικής.

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα των λοιπών Γραφείων του Τμήματος όταν του ανατεθεί

15. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

16. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

17. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

18. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

 

IV. Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

1. Είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία και την βέλτιστη/πλήρη εκμετάλλευση της υλικοτεχνικής υποδομής Πληροφορικής (hardware) του Δήμου.

2. Συντηρεί-Παραμετροποιεί-Αναβαθμίζει σε συνεργασία με τις κατασκευάστριες εταιρίες ή εξειδικευμένους συνεργάτες, την υλικοτεχνική υποδομή Πληροφορικής (hardware) του Δήμου (τους Η/Υ των χρηστών, τα δίκτυα, τα εκτυπωτικά μηχανήματα, τους εξυπηρετητές-servers, κ.α).

3. Μεριμνά σε συνεργασία με τις κατασκευάστριες εταιρίες ή εξειδικευμένους συνεργάτες, για την αποκατάσταση των βλαβών του εξοπλισμού Πληροφορικής.

4. Μεριμνά για την προμήθεια ανταλλακτικών του εξοπλισμού Πληροφορικής για την καλή λειτουργία του.

5. Εισηγείται για την προμήθεια και την εγκατάσταση συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτικών μηχανημάτων, Δικτύων, και γενικότερα εξοπλισμού Πληροφορικής.

6. Καταγράφει τις ανάγκες, Συντάσσει μελέτες και Επιμελείται την προμήθεια υλικών και ειδών Πληροφορικής όπως και αναλωσίμων Πληροφορικής (προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών, ανταλλακτικών Η/Υ, δικτυακού εξοπλισμού κ.α.).

7. Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων.

8. Διαχειρίζεται και μετρά την απόδοση των Πληροφοριακών Συστημάτων.

9. Παρακολουθεί την επικοινωνιακή σύνδεση των Δημοτικών Κτιρίων με ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα όπως π.χ. το «Σύζευξις».

10. Παρακολουθεί την λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου οπτικών Ινών του Δήμου.

11. Εκπαιδεύει/ενημερώνει τους χρήστες σε θέματα Πληροφορικής.

12. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα των λοιπών Γραφείων του Τμήματος όταν του ανατεθεί.

13. Ασκεί κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

20 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)