Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

I. Γραφείο Προϊσταμένου

Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

1. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει προς ενέργεια στα αρμόδια Γραφεία.

2. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου.

3. Μεριμνά και συντονίζει τις διαδικασίες προπαρασκευής και διενέργειας εκλογών (Βουλευτικών, Ευρωεκλογών, Δημοτικών κ.λ.π)

4. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας.

5. Εισηγείται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου για διάφορα αντικείμενα που κρίνει σημαντικά και γενικά συντονίζει την όλη εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα αυτό.

6. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Γραφεία του τμήματός του και ενημερώνει το Διευθυντή.

7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

8. Ασκεί και ο ίδιος προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ’ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

9. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

10. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

11. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

12. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

13. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

 

II. Γραφείο Δημοτολογίου Μητρώων και Εκλογών

1. Επιμελείται την σύνταξη των Δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων και πινάκων στρατεύσιμων.

2. Ενεργεί εγγραφές ,μεταβολές Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και φροντίζει για την ανεύρεση στοιχείων των στρατευσίμων.

3. Ενεργεί εγγραφές στο Δημοτολόγιο και στα Μητρώα αρρένων καθώς και τις διαγραφές αυτών λόγω λόγω απόκτησης ή απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.

4. Επιμελείται τις εγγραφές δημοτών.

5. Τηρεί οικογενειακούς φακέλους όσων είναι γραμμένοι στο Δημοτολόγιο. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά.

6. Εκδίδει τους εκλογικούς καταλόγους.

7. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος και ενεργεί για την προετοιμασία των εκλογών (συγκέντρωσης και διανομή του εκλογικού υλικού).

8. Ενεργεί κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση με το Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων και τις εκλογές.

9. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Ληξιαρχείου

1. Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία (γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης, θανάτων και εκθέσεων) και κατατάσσει σ’ αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα.

2. Τηρεί τα ευρετήρια του Ληξιαρχείου και τους φακέλους των δηλουμένων ληξιαρχικών γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, και εκθέσεων επιθεωρήσεων Ληξιαρχείου.

3. Παραλαμβάνει την προς το Ληξιαρχείο υποστελλόμενη αλληλογραφία και μεριμνά για την άμεση ενέργεια αυτής.

4. Συντάσσει ετήσιες καταστάσεις με αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και διαβιβάζει αυτές αρμοδίως για τη σύνταξη του ετήσιου Μητρώου Αρρένων.

5. Αποστέλλει αυτεπαγγέλτως στις διάφορες αρχές αντίγραφα συντασσόμενων πράξεων.

6. Ενεργεί κάθε υπηρεσία ληξιαρχικής φύσεως και παρακολουθεί την νομοθεσία των Ληξιαρχείων.

7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Πολιτικών Γάμων

1. Χορηγεί άδειες γάμου και μεριμνά για την τέλεση αυτών.

2. Τηρεί αρχείο τέλεσης πολιτικών γάμων.

3. Τηρεί αρχείο έκδοσης αδειών γάμου

4. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

20 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)