Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Τοπική Κοινότητα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου

I. Aρμοδιότητες Γραφείου ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του πολίτη

1. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

2. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δηµοτικής ενότητας.

3. Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

4. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

5. Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών της δηµοτικής ενότητας.

6. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.

7. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.

8. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

9. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

10. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του ∆ήµου.

Υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας

 

II. Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων

1. Διενεργεί εισπράξεις για όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα.

2. Ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές,

3. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων μέσω επιταγών.

4. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

Το Γραφείο υπάγεται Διοικητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

III. Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Υποδοµών

1. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δηµοτικής ενότητας.

2. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδοµών του ∆ήµου (π.χ. ηλεκτροφωτισµός) και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου.

3. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων και των υποδομών .

Υπάγεται διοικητικά στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

04 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)