Τμήμα Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

I. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2. Έχει την ευθύνη καταμερισμού εργασίας και αναθέτει καθήκοντα στους υπαλλήλους, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ελέγχει την απόδοσή τους.

3. Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Τμήματος.

4. Εισηγείται στη Διεύθυνσή του για διάφορα θέματα που κρίνει σημαντικά και γενικά συντονίζει την όλη εργασία του προσωπικού που υπάγεται στο Τμήμα του.

5. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με στοιχεία που αφορούν το Τμήμα του (στατιστικά στοιχεία, υπολογισμός κέντρων κόστους, στοιχεία οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμός Τμήματος και τυχόν αναμορφώσεις του).

6. Καταρτίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες και εισηγείται τις ανάγκες των απαραίτητων ειδών και υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματός του.

7. Μεριμνά για την κατάρτιση του Κανονισμού Καθαριότητας και παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή του.

8. Εισηγείται σε τυχόν ενστάσεις ή αιτήματα μετακίνησης κάδων.

9. Επιμελείται τις σχετικές νόμιμες διαδικασίες για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

10. Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τα προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας του δήμου αναφορικά με το αντικείμενο της καθαριότητας και των δράσεων πρόληψης, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.

11. Υπογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα διάφορα γραφεία του Τμήματος, όπως επίσης τις διάφορες εντολές προμήθειας υλικών και εργασιών και ενημερώνει τον Διευθυντή.

12. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί

13. Ασκεί και ο ίδιος, προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του (που δεν έχει εκχωρήσει σ΄αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματός του.

14. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος του.

15. Εφαρμόζει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων.

16. Αξιολογεί το έργο των υπαλλήλων του Τμήματος.

17. Εγκρίνει τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

18. Συνεργάζεται με το Διευθυντή για την τήρηση και την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός του.

 

II. Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης

1. Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση (πρωτοκόλληση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο / διεκπεραίωση εισερχομένων / εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγράφων, φωτογραφιών και δημοσιευμάτων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων κλπ).

2. Λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, εξυπηρέτηση και ενημέρωση δημοτών, υποδοχή, καταγραφή αιτημάτων, παρατηρήσεων, υποδείξεων κλπ και διανομή στη Δ/νση, τους Πρ/νους και Υπεύθυνους γραφείων.

3. Συνεργασία με Τμήματα των υπολοίπων Διευθύνσεων του Δήμου για ζητήματα αδειών και μετακινήσεων προσωπικού, δαπανών, εσόδων και προμηθειών της Διεύθυνσης.

4. Τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου :

α. Των αδειών προσωπικού.

β. Εργαζομένων στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας.

γ. Παρουσιολογίων των εργαζομένων.

δ. Ζυγολογίων απορριμματοφόρων ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων του Τμήματος Καθαριότητας και του Εργολάβου Καθαριότητας.

ε. Δελτίων γυάλινων συσκευασιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ιατρικών αποβλήτων του Τμήματος Καθαριότητας.

στ. Προγραμμάτων οδοκαθαρισμού δρόμων και οικισμών του δήμου (εργάτες, μηχανήματα, οχήματα) του Τμήματος Καθαριότητας.

ζ. Δελτίων παραλαβής κάδων και κωδώνων.

η. Δρομολογίων απορριμματοφόρων Δημοτικών Ενοτήτων.

θ. Πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής οχημάτων σε εποχιακό προσωπικό.

5. Έκδοση Βεβαιώσεων ζυγολογίων συρόμενου επικαθήμενου ανακύκλωσης (Τράκτορας).

6. Έκδοση βεβαιώσεων δρομολογίων ανακύκλωσης για άλλους Δήμους.

7. Έκδοση βεβαιώσεων ανακύκλωσης και σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και πολίτες.

8. έριμνα για την παροχή στο γιατρό εργασίας όλων των στοιχείων σχετικών με την Υγειονομική παρακολούθηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

9. Υπολογισμός ημερομισθίων, νυχτερινών ωρών, Κυριακών, αργιών και έκδοση βεβαιώσεων για το Προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας (Τακτικούς, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ).

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

III. Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας

1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς.

2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).

4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

5. Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συγκροτεί τα ανάλογα συνεργεία για: την αποκομιδή των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ,τον καθαρισμό από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, την απόσυρση των εγκαταλειμμένων οχημάτων, την αποκατάσταση ΧΑΔΑ, τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων και δημοτικών σχολείων κλπ.

6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

7. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

8. Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.

9. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του Τμήματος.

10. Έχει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων αποκομιδής και οδοκαθαρισμού που διενεργούνται από ιδιώτες για λογαριασμό του Δήμου.

11. Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, κάδων ανακύκλωσης και λοιπών κάδων.

12. Εποπτεύει την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας.

13. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

IV. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

1. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στο ΣΜΑ, στο ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

2. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τον καθαρισμό από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, την απόσυρση των εγκαταλειμμένων οχημάτων, την αποκατάσταση ΧΑΔΑ, τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων και δημοτικών σχολείων κλπ και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.

4. Επιμελείται για το τακτικό πλύσιμο όλων των Οχημάτων του Δήμου.

5. Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

6. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

V. Γραφείο Κοιμητηρίων

1. Μεριμνά για τη σύνταξη και την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων και εισηγείται την τροποποίησή του, όταν παρίσταται ανάγκη.

2. Ελέγχει, μέσω του αρμόδιου φύλακα, την προσκόμιση από τα Γραφεία Τελετών των δικαιολογητικών ταφής (Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και άδεια ταφής).

3. Εισηγείται για τη νομότυπη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των Κοιμητηρίων (ενταφιασμοί, φύλαξη οστών, παρατάσεις ταφής, ανακομιδές), σύμφωνα με το Νόμο και τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων.

4. Τηρεί όλα τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία (Β.Δ . 542/61 αρ.7§1, ΦΕΚ 136Α) για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

5. Μεριμνά για την εκταφή των οστών, την απολύμανσή τους και την τοποθέτησή τους σε ειδικά κιβώτια και στην συνέχεια στο οστεοφυλάκιο.

6. Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα, την ευπρέπεια και διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων.

7. Ενημερώνει τους συγγενείς των νεκρών σε τάφους τριετούς ταφής για τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής και τη δυνατότητα παράτασης ταφής ή εκταφής.

8. Εισηγείται την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

20 Φεβρουαρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1281)
 (1340)
 (1341)
 (1326)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1334)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)