Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Ι. Γραφείο Προϊσταμένου

1. Κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το προσωπικό που υπάγεται στο Τμήμα.

2. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που αφορά το Τμήμα, την χαρακτηρίζει, την χρεώνει ηλεκτρονικά και τη διανέμει για ενέργεια στα γραφεία του Τμήματος.

3. Παρακολουθεί γενικά τους νόμους που αναφέρονται σε θέματα δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών κτλ.

4. Παρακολουθεί και ελέγχει την έγκαιρη βεβαίωση των φόρων, τελών και δικαιωμάτων και των εισπράξεων αυτών.

5. Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του Δήμου και προτείνει μέτρα για την αύξηση των εσόδων του.

6. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο τις αναπροσαρμογές τελών, φόρων και δικαιωμάτων.

7. Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση κάθε εργασίας που αφορά στην κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των δημοτικών φόρων, τελών και δικαιωμάτων.

8. Ελέγχει τα στοιχεία βεβαίωσης κάθε δημοτικού προσόδου, υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τους προωθεί για ενέργεια στο Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας .

9. Παρακολουθεί τις αποδόσεις από το Δημόσιο των συνεισπρατούμενων δημοτικών φόρων από τους δημόσιους Ταμίες.

10. Παρακολουθεί και ελέγχει τις διαδικασίες αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

11. Επιβλέπει τη διαδικασία λήψης όλων των, υπό το νόμο είσπραξης δημοσίων εσόδων, επιτρεπόμενων αναγκαστικών μέτρων κατά των πάσης φύσεως οφειλετών του Δήμου.

12. Επιβλέπει την διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης κατά των οργάνων που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής κράτησης για την τυχόν επιδειχθείσα από αυτά αμέλεια.

13. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και Γραφείων Εισπρακτόρων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

14. Μονογράφει όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα γραφεία του τμήματος και ενημερώνει το Διευθυντή.

15. Εισηγείται τα θέματα του Τμήματος του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

16. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

17. Ασκεί και ο ίδιος , προσωπικά, όλες τις αρμοδιότητες των υφισταμένων του ( που δεν έχει εκχωρήσει σ’ αυτούς) ή εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει οι υπάλληλοι του τμήματος του.

18. Εφαρμόζει πιστά το ωράριο εργασίας του, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπαλλήλους του. Επίσης ελέγχει το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος του.

ΙΙ. Γραφείο Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας-Ειδικός Ταμίας

1. Εισπράττει μαζί με τα εισπρακτορικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα.

2. Ενεργεί την είσπραξη κάθε άλλου εσόδου για λογαριασμό του Δήμου καθώς και την είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί νομίμως στο Δήμο.

3. Εξοφλεί τα χρηματικά εντάλματα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΔΚΚ

4. Ενασκεί και εντέλλεται τη λήψη όλων των, υπό το νόμο είσπραξης δημοσίων εσόδων, επιτρεπόμενων αναγκαστικών μέτρων κατά των πάσης φύσεως οφειλετών του Δήμου.

5. Ενασκεί την ποινική δίωξη κατά των οργάνων που είναι αρμόδια για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής κράτησης για την τυχόν επιδειχθείσα από αυτά αμέλεια.

6. Εποπτεύει την υπηρεσία της είσπραξης και μεριμνά όπως η είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων καθώς και κάθε σχετική ενέργεια συντελείται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

7. Προσδιορίζει εγγράφως στους εισπράκτορες τα έσοδα που ανατίθεται σε αυτούς να εισπράξουν, την ημερομηνία είσπραξης και αποφαίνεται για την χρηματική διαχείριση αυτών.

8. Υποβάλλει κατά μήνα στο Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, λογαριασμό εσόδων και εξόδων και ταμειακό υπόλοιπο, για έλεγχο.

9. Λογοδοτεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καθένα από τα υπ’ αυτόν εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα, κατά τις κείμενες διατάξεις του ΔΚΚ

10. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

11. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών.

12. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

13. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων Ταμειακής Υπηρεσίας σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

14. Εισηγείται τα θέματα του Τμήματος τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

15. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

-Λειτουργία Εισπράξεων

1. Διενεργεί τις εισπράξεις για όλα τα έσοδα του Δήμου που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς συμπλήρωση των εσόδων του προϋπολογισμού καθώς και όλα τα βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων ετών που αποτελούν εισπρακτέα υπόλοιπα .

2. Διενεργεί τις εισπράξεις εκτός γραφείου, όπου απαιτείται ( δημοτικές λαϊκές κτλ )

3. Ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

4. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών για την διενέργεια εισπράξεων μέσω επιταγών.

5. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, Φρούριο Φορτέτζα , δημοτικό πάρκινγκ κλπ)

6. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

7. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

8. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 - Λειτουργία Πληρωμών

1. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.

2. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για διενέργεια πληρωμών μέσω επιταγών και πληρωμών της μισθοδοσίας του προσωπικού.

3. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και τηρεί τα προβλεπόμενα γι’ αυτό, λογιστικά βιβλία του Ταμείου.

4. Μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

5. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Στατιστικές/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.

6. Καταρτίζει τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς εξόδων της διαχείρισης του ταμείου .

7. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

8. Μεριμνά για την έκδοση και την αποστολή στους δικαιούχους, των βεβαιώσεων παρακράτησης φόρων και κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.

9. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

10. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

-Λειτουργία Ταμειακής Βεβαίωσης & Κοινοποίησης Φορολογητέας Ύλης

1. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της βεβαίωσης, των υπόχρεων και των αντιστοίχων, οφειλομένων στο Δήμο, ποσών κατά κατηγορία εσόδου, από το Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων και από το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας.

2. Ελέγχει αυτούς και διεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται με την επιμέλεια της βεβαίωσης όλων των εσόδων του Δήμου και την τήρηση των προβλεπόμενων γι’ αυτό, λογιστικών βιβλίων.

3. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.

4. Διεξάγει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Εισηγείται στον Ειδικό Ταμία, τη λήψη όλων των, υπό το νόμο είσπραξης δημοσίων εσόδων, επιτρεπόμενων αναγκαστικών μέτρων κατά των πάσης φύσεως οφειλετών του Δήμου.

6. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.

7. Διεξάγει κάθε εργασία για την επίλυση των φορολογικών αμφισβητήσεων και διαφορών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων για οφειλόμενους βεβαιωμένους φόρους, τέλη και δικαιώματα.

8. Κοινοποιεί τις εκδιδόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα ή τις ανωτέρω Επιτροπές .

9. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

10. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

ΙΙΙ. Γραφείο Ανταποδοτικών Τελών & Ελέγχου Προσόδων

1. Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά στην επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των δημοτικών φόρων, τελών και δικαιωμάτων, καθώς και στην βεβαίωση εσόδων εκ των ανωτέρω φόρων, τελών και δικαιωμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

3. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ.

4. Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.

5. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

6. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών .

7. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.

8. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.

9. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, δημοτικών αγορών, κλπ.

10. Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά στη διαγραφή βεβαιωθέντων ή επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων και καταρτίζει τα οικεία πρωτόκολλα έκπτωσης ή διαγραφής και καταστάσεις επιστροφής.

11. Κοινοποιεί τις εκδιδόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα ή τις ανωτέρω επιτροπές και παρακολουθεί την έγκαιρη βεβαίωση αυτών.

12. Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά για την επίλυση των φορολογικών αμφισβητήσεων και διαφορών μεταξύ του Δήμου και φορολογουμένων για οφειλόμενους δημοτικούς φόρους, τέλη και δικαιώματα.

13. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

14. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

IV. Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

1. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

2. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή ( φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)

3. Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

4. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κλπ.)

5. Εισηγείται την κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμών για την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας ( κινητής & ακίνητης )

6. Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

7. Επιβλέπει την ακριβή εκτέλεση των όρων μίσθωσης και χρήσης την καλή συντήρηση και λειτουργία και βεβαιώνει σαν έσοδο τις προσόδους από την εκμίσθωση, χρήση ή εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας.

8. Κοινοποιεί τις εκδιδόμενες αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί την έγκαιρη βεβαίωση αυτών.

9. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή την καταβολή μισθώματος σε τρίτους προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπηρεσιών.

10. Εισηγείται τα θέμα της αρμοδιότητας του στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

11. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατεθεί.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

05 Ιουνίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)