Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς» - 12/11/21

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2022.

 

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» - 24/08/21

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,
Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ.74132 Ρέθυμνο,
Γραφείο Προσωπικού,
υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-08-2021 έως 03-09-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων - 05/08/21

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης (6-08-2021 έως και 12/08/2021).

Δείτε παρακάτω:

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» - 16/02/21

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 18-02-2021 έως 01-03-2021.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται σε ΕΝΑ συνημμένο αρχείο.


Δείτε παρακάτω:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 - 26-01-21

Ανακοινώνεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 1891/26-01-2021 Ανακοίνωση, τα παραρτήματα και η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 68 ατόμων με διάρκεια η οποία δύναται να είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 05/07/2021 διαφόρων ειδικοτήτων.

13/03/20, Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

13/03/20, Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-03-2020 έως 24-03-2020.


Δείτε παρακάτω:

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

24/12/19, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δείτε παρακάτω τα έντυπα για τη σχετική πρόσληψη.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: 07/01/2020.

 

 

20/12/19, Ακύρωση Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019

Η υπ’ αριθμ.πρωτ.25903/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ω7Θ9Ω1Ψ-9Κ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα επανέλθει προσεχώς εις το ορθόν μόλις ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

12/12/19, Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

11/11/2019, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βρείτε παρακάτω την υπ' αριθ. πρωτ. 33936/7-11-2019 αναλυτική διακήρυξη και την υπ' αριθ. πρωτ. 33937/7-11-2019 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος), που βρίσκεται στην θέση «Αγορά» της Κοινότητας Ατσιποπούλου του Δήμου Ρεθύμνης και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

19/09/19, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα (10) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο Ν. Ρεθύμνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία τμημάτων εκμάθησης Ζωγραφικής, Κεραμικής, Φωτογραφίας, Γραμμικού Σχεδίου, Αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, Ιστορίας της Τέχνης, Μουσειοπαιδαγωγικής και Αργυροχρυσοχοΐας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

02/09/19, Ανακοίνωση Πρόσληψης Μουσικών


Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση και τη σχετική Αίτηση:

29/05/19, Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου Ρεθύμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (δύο) 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, (ενός) 1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου.

26/03/19, Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου - ΠΕ Παιδιάτρου

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 28-03-2019 έως 08-04-2019.

07/03/19, Πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών και εν ελλείψει ΔΕ Δάσκαλο Χορωδίας για την στελέχωση των Ομάδων Χορωδίας των Κ.Α.Π.Η.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 09-03-2019 έως 18-03-2019.

Δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση και την Αίτηση:

19/02/19, Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δείτε παρακάτω τη συνημμένη ανακοίνωση, το παράρτημα και τη σχετική αίτηση για την πρόσληψη.


Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-02-2019 έως 04-03-2019.

 

 

 

17/12/18, Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 19-12-2018 έως 28-12-2018.

12/11/18, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2019.

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 14-11-2018 έως 23-11-2018.

05/03/18, Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες που αφορούν στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

26/02/18, Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. πρωτ. 314/06-02-2018 Ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ.

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες που αφορούν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 314/06-02-2018 Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

 

13/02/18, Ανακοίνωση Πρόσληψης δύο (2) ατόμων ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-02-2018 έως 26-02-2018.


Δείτε παρακάτω:

06/02/18, Ανακοίνωση Πρόσληψης 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών διάρκειας ενός έτους

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 08-02-2018 έως 20-02-2018.


Δείτε παρακάτω:

29/12/17, Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Χορωδού

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόσληψη χορωδού.

11/12/17, Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου στο ΝΠΔΔ 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία'

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 13-12-2017 έως 22-12-2017.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

08/12/17, Ανακοίνωση Πρόσληψης ΠΕ Καλών Τεχνών

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση, την αίτηση και το παράρτημα της πρόσληψης:

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-12-2017 έως 19-12-2017.

20/11/17, Προκήρυξη Πρόσληψης (3) Θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δείτε παρακάτω την Προκήρυξη και το Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Άθληση για Όλους:

14/11/17, Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Μουσικών

Σχετικές Ανακοινώσεις:

1. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3537/25.10.2017 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ για πρόσληψη Διευθυντή του Ωδείου - Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών & Συνθέσεως.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3538/25.10.2017 Επαναληπτική Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ για πρόσληψη 5 Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο.

26/10/17, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά πέντε (05) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

05/10/17, Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Πρόσληψης Μουσικών σε Ορθή Επανάληψη

Δείτε παρακάτω τους πίνακες αποτελεσμάτων που αφορούν στις υπ' αριθμ. πρωτ. 2878/13.09.2017 και 2879/13.09.2017 ανακοινώσεις του ΝΠΔΔ για πρόσληψη Μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο σε Ορθή Επανάληψη.

27/09/17, Πίνακες αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Δείτε παρακάτω τον ανασυνταγμένο πίνακα κατάταξης που αφορά στην υπ'αριθμόν ΣΟΧ 1/2017 με αριθμό πρωτ. 702/12.01.2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης.

14/09/17, Πρόσληψη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δείτε παρακάτω τις συνημμένες ανακοινώσεις, τις αιτήσεις και την υπεύθυνη δήλωση, σχετικά με την πρόσληψη.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-09-2017 έως 25-09-2017.

 

 

 

19/07/17, Ανακοίνωση σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «CIVITAS DESTINATIONS»


Ο Δήμος Ρεθύμνης Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου  Ρεθύμνης,  που  εδρεύει  στο  Ρέθυμνο  και  με  αντικείμενο  την  εκτέλεση  του  έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020»

14/07/17, Ανακοίνωση σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «CASTWATER»

Ο Δήμος Ρεθύμνης Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο με ειδικότητα (Π.Ε. Assistant Manager (Βοηθός Διαχειριστή), Π.Ε. Μηχανικών ή Π.Ε. Οικονομολόγων ή Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος «CASTWATER».

08/06/17, Πίνακες αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες (ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης και πίνακας απορριπτέων), που εκδόθηκαν κατόπιν της υπ'αριθμόν 504/2017 απόφασης του ΑΣΕΠ (μονομελής σύνθεση).

 

 

 

27/05/17, Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία τμημάτων εκμάθησης Ζωγραφικής, Κεραμικής, Φωτογραφίας, Γραμμικού Σχεδίου, Αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, Μοδιστρικής, Ιστορίας της Τέχνης, Μουσειοπαιδαγωγικής, Αργυροχρυσοχοΐας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

07/04/17, Ανακοίνωση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο (Π.Ε. Μηχανικών ή Π.Ε. Οικονομολόγων) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του προγράμματος δηλαδή μέχρι 31-08-2020.

23/02/17, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

Δείτε παρακάτω τη συνημμένη ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"(ΣΟΧ 1/2017), το σχετικό παράρτημα, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας.

 

03/02/17, Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου για το έργο «Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε θέματα που απασχολούν καθημερινά τους ηλικιωμένους και υποστήριξη συνταγογράφησης για χρόνιες παθήσεις».

20/12/16, Προσέλευση υποψηφίων για την διδασκαλία Θεωρητικών και Βιολοντσέλου στο Δημοτικό Ωδείο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», καλεί τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής (υπ’ αριθμ. πρωτ. 2231/08.09.2016 Ανακοίνωση) για την διδασκαλία Θεωρητικών και Βιολοντσέλου, να προσέλθουν την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 στην ακόλουθη Διεύθυνση:Α

15/12/16, Eπαναληπτική Aνακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Έργου

Βρείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση και την αίτηση.

07/12/16, Ανακοίνωση πρόσληψης δύο ατόμων ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία Κιθάρας

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία Κιθάρας έως 30/06/2017, για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

25/11/16, Ανακοίνωση για Ενστάσεις Π.Ε. Διαχειριστής Προγράμματος

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση και τους πίνακες.

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την διαχείριση του έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020»

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και με αντικείμενο την διαχείριση του έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2020.

02/11/16, Δημοσίευση Ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», με αντικείμενο: «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 03-11-2016 έως 14-11-2016

 

 

26/10/16, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. 2696/07.10.2016

Αποτελέσματα ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης Μίσθωσης Έργου με κάλυψη της δαπάνης με την μορφή αντιτίμου για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή και 1 θέσεως ΤΕ Μουσικών για διδασκαλία κιθάρας.

21/10/16, Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 01/2016 της ΚΕΔΗΡ

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 01/2016 της ΚΕΔΗΡ για κάλυψη:

1 θέσης ΠΕ Λογιστή / Λογίστριας και

1 θέσης ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας

 

 

20/10/16, Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2016

Δείτε παρακάτω τους Πίνακες των αποτελεσμάτων που αφορούν στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

 

06/10/16, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου (ΥΕ Οικογενειακών βοηθών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης Κρήτης.

 

04/10/16, Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικου Ορισμένου Χρόνου

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης.

22/09/16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΑΚΡΟΑΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2231/08-09-2016 Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Μουσικών, καλεί τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω ανακοίνωση, να προσέλθουν στα Γραφεία του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού.

16/09/16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο Ν.Ρεθύμνης.

09/09/16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων

To Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 11-09-2016 έως 20-09-2016

 

09/09/16, Ανακοίνωση πρόσληψης δεκαπέντε (15) ατόμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 'Κοινωνική Πολιτκή και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-09-2016 έως 19-09-2016.

04/04/16, Ανακοίνωση έκδοσης Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. Διανομέων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

 

11/02/16, Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. πρωτ. 219/27-01-2016 Ανακοίνωσης

Δείτε παρακάτω τους πίνακες με τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. πρωτ. 219/27-01-2016 Ανακοίνωσης για πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών.

01/02/16, Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου: «Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.»

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 (δύο) άτομα για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών Σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

28/01/16, Ανακοίνωση για πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών.

26/01/16, Ανακοίνωση για πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

31/12/15, Ανακοίνωση για πρόσληψη τεσσάρων ατόμων (4) με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του ΝΠΔΔ 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Ανακοίνωση για πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, 1ος Καλλιτεχνικού Διευθυντή και 3ων Μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης".

28/12/15, Πίνακας Κατάταξης Σύναψης Μίσθωσης Έργου της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Δείτε παρακάτω τον Πίνακα Κατάταξης Σύναψης Μίσθωσης Έργου για τη θέση ΠΕ Ιατρού Εργασίας από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.):

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2015 του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες που αφορούν την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 Ανακοίνωση (με αριθμ. πρωτ. 3457/09-11-2015) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

 

01/12/15, Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2015 του ΝΠΔΔ 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνης'

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

27/11/15, Ανακοίνωση ΣΜΕ 02/2015 της ΚΕΔΗΡ για τη σύναψη σύμβασης έργου είκοσι (20) ατόμων

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι (20) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Συνεργασία με Γιατρό Εργασίας» και β) «Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες για τις ειδικότητες: ΠΕ Γιατρός Εργασίας, ΠΕ Ζωγράφος, ΠΕ Ιστορικός Τέχνης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγός, ΤΕ Φωτογράφος, ΔΕ Κεραμιστής, ΔΕ Αργυροχρυσοχόων, ΔΕ Μοδιστρικής.

19/11/15, Πίνακες Κατάταξης της Aνακοίνωσης ΣΟΧ 01/2015 της ΚΕΔΗΡ για πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 Καθαριστή / Καθαρίστρια

Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2015 της ΚΕΔΗΡ για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 ΥΕ Καθαριστή / Καθαρίστριας.

 

11/11/2015, Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες που αφορούν την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 Ανακοίνωση (με αριθμ. πρωτ. 2832/01-10-2015) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

27/10/15, Aνακοίνωση ΣΟΧ 01/2015 της ΚΕΔΗΡ για πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 Καθαριστή / Καθαρίστρια

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση, το παράρτημα και την αίτηση για την ανακοίνωση ΣΟΧ 01/2015 της ΚΕΔΗΡ για πρόσληψη 1 ΤΕ Διοικητικού και 1 Καθαριστή / Καθαρίστρια για 8 μήνες.

23/10/2015, ΝΠΔΔ: Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Πράξης  «Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δέκα (10) ημέρες, από 25-10-2015 έως 03-11-2015.

20/10/15, ΝΠΔΔ: Ανακοίνωση Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών

Δείτε παρακάτω τους συνημμένους πίνακες που αφορούν την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2678/29-09-2015 Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.

 

12/12/14, Προκηρύξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/14.

04/12/14, Ανακοίνωση πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Ανακοίνωση της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,  που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δέκα (10) ημέρες, από 05-12-2014 έως 15-12-2014.

 

04/12/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2014 πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»


Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2014 για τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος για την  Πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικου».

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δέκα (10) ημέρες, από 05-12-2014 έως 15-12-2014.

 

18/11/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής δέκα (10) ημέρες, από 19-11-2014 έως 28-11-2014

04/11/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου έξι (6) ατόμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

29/0/14, Ανακοίνωση ΣΟΣ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 30-10-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 10-11-2014.

 

Δείτε παρακάτω τα συννημένα έγγραφα.

 

23/10/14, Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με παιδιάτρους για τις ανάγκες των 2 Βρεφονηπιακών Σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Ανακοίνωση για Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 (δύο) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνεργασία με δύο παιδιάτρους ΠΕ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

13/06/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

 

13/06/14, Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,  συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,  του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

06/06/14, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου


Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

 

25/10/13, Ανακοίνωση για σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου, δύο (2) ατόμων στην Κ.Ε.Δ.Η.Ρ.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

08/10/13, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2013 πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2013 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού  προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα.

20/09/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

16/09/13, Ν.Π.Δ.Δ.: Αποτελέσματα για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

27/08/13, Προκήρυξη νεων θέσεων εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος «Ξένιος Ζευς: Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης»

Προκηρύσσονται νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του προγράμματος «Ξένιος Ζευς: Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης».

17/07/13, Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτα παρακάτω τα αποτελέσματα της προκήρυξης και την απόφαση του Δημάρχου για την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

18/06/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

10/04/13, Αποτελέσματα υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα  της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

05/03/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

08/02/13, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, της υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 ανακοίνωσης.

24/01/13, Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7) ατόμων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» που εδρεύει στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) παρακάτω.

 

24/01/13, Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2) Νηπιαγωγών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) παρακάτω.

05/11/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δέκα Οκτώ (18) Ατόμων της υπ' αριθμ. πρωτ. 3177/25-10-2012 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, της υπ'αριθμ. πρωτ. 3177/25-10-2012 ανακοίνωσης.

25/10/12, Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (αρ.Πρωτ. 3177-25/10/2012)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

05/09/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δέκα Οκτώ (28) Ατόμων της υπ' αριθμ. πρωτ. 2291/27-08-2012 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

27/08/2012, Ανακοίνωση για την πρόσληψη (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

24/08/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Είκοσι Οκτώ (28) Ατόμων ΣΟΧ 1/2012

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα:

31/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Είκοσι Οκτώ (28) Ατόμων

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

19/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ενός (1) Ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.), κατά προτεραιότητα Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.

05/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Δύο (2) Ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με: Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.), κατά προτεραιότητα Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.

 

11/04/12, Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η "Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Εξήντα Έξι (366) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ρεθύμνης.

04/01/12, Ανακοίνωση για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής από τον Δήμο Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, πρόκειται να προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

21/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 'Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής'

 

Το ΝΠΔΔ "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνου" Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" / ΕΣΠΑ 2007 - 2013 "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

21/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.

01/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνου'

 

Δείτε παρακάτων την ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνου":

27/10/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εικοσι πέντε (25) κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο.Τ.Α., Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχ. Δ/νση: Λ.Κουντουριώτη 80, Τ.Κ.74100, η οποία θα κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου. Πιο αναλυτικά:

06/09/2011, Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (1) ενός ατόμου στον Δήμο Ρεθύμνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης" και συγκεκριμένα:

06/09/2011, Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (3) τριών ατόμων στον Δήμο Ρεθύμνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης" και συγκεκριμένα:

 

04/08/11, Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου  προκειμένου να εργαστεί ως Σύμβουλος σε θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου.

30/03/11, Πρόσληψη 55 ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης.

17/02/11, Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10

 

     Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

13/12/10, Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2010 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (9) εννέα ατόμων στον Δήμο Ρεθύμνου

δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2010 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα:

04/10/10, Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2010 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες

δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2010 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με καλή γνώση Αγγλικών και γνώση Η/Υ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.


28/09/10, Ανακοίνωση για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στην ΚΕ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοινώνεται


η πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, για την ανασκαφή του αρχαιολογικού χώρου των Πέρα Γαληνών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 97,5 ωρών, με έναρξη 11-10-2010 και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010:

03/09/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 2 ατόμων στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με καλή γνώση Αγγλικών και γνώση Η/Υ. Θα εργασθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.

 

17/08/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Επιστημονικού Προσωπικού και Τεχνιτών

Η ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στο Ν. Ρεθύμνης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010:

07/06/10, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για Πρόσληψη 21 ατόμων (Εργατών - Οδηγών) με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

                                                                         

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε τα αποτελέσματα.

19/05/10, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για Πρόσληψη 32 ατόμων για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε τα αποτελέσματα.

29/12/09, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 20995/30.11.2009 για Πρόσληψη Προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 20995/30.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τρεις (3) οδηγοί (απορριμματοφόρου φορτηγού) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έξι (6) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα.

09/12/09, Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. - Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΡΕΘΥΜΝΟ 9/12/2009
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Φ.Ε.Κ. 929 Β’ 21/5/2008) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης υπ’ αριθμ. 5942-26/8/2009 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994,2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

09/12/09, Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 20995/30.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τρεις (3) οδηγοί (απορριμματοφόρου φορτηγού) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έξι (6) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

Δείτε το κείμενο της περίληψης.

04/08/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008 (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

22/07/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/114Μ/2009 του Ν.Π.Δ.Δ 'ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ'

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/114Μ/2009 του Ν.Π.Δ.Δ "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

13/04/09, Αποτελέσματα ανακοίνωσης 3696/2009 για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης με αρ. 3696/2009 για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) οδηγοί (απορριμματοφόρων φορτηγών) - (ΔΕ-29)

  1. Αλφαβητικός Πίνακας
  2. Πίνακας Κατάταξης
  3. Πίνακας Απορριπτέων

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

  1. Αλφαβητικός Πίνακας
  2. Πίνακας Κατάταξης
  3. Πίνακας Απορριπτέων

 

30/03/09, Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3696/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωση είκοσι (20) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο - ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) οδηγοί (απορριμματοφόρων φορτηγών) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

ΕΛΗΞΕ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ

24 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)