Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» - 24/08/21

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»,
Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ.74132 Ρέθυμνο,
Γραφείο Προσωπικού,
υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-08-2021 έως 03-09-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων - 05/08/21

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης (6-08-2021 έως και 12/08/2021).

Δείτε παρακάτω:

21 Σεπτεμβρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)