Διαγωνισμός για Πολεοδομικές Μελέτες (Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές Περιβολίων και Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης)

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)» με CPV 71410000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού) και προεκτιμώμενη αμοιβή 466.034,60 € (χωρίς ΦΠΑ).

Διαγωνισμός για Μελέτη νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) και προεκτιμώμενη αμοιβή 2.493.073,24 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Διαγωνισμός ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ».

 

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για τη στέγαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά:

Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΚΑΠΕΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» 08/12/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 19/2022 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» προϋπολογισμού 253.163,22 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - 08/12/22


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, για τις περιόδους των Χριστουγέννων του Καρναβαλιού και του Καλοκαιριού

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες μεπαιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 έως 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ρεθύμνης στο Άδελε πρώην Δημαρχείο Αρκαδίου.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Υπηρεσία: «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Υπηρεσία: «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων».

29 Μαρτίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)