09/07/18, Πρόσκληση υπηρεσίας παράθεσης μπουφέ

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παράθεση µπουφέ, σε εκατό άτοµα, κατά την εκδήλωση “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ” του Τµήµατος Αθλητισµού του ∆ήµου», συνολικής δαπάνης 300,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν σφραγισµένες προσφορές.

 

02/07/18, Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018

Ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2018», προϋπολογισμού 62.344,10 ευρώ με το Φ.Π.Α.

01/06/18, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη και την περίληψη της.

29/05/18, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης, οδός Αρκαδίου 50, στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή 8/6/2018 ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τον κ. Γιώργο Γύπαρη στο τηλέφωνο 2831040157 ή στο info@kedir.gr.

25/05/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 'ΒΥ BUS MAGAZINE'

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

24/05/18, Ανακοίνωση Συμπληρωματικών πληροφοριών για τον υπ. αριθ. 55666 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πρόκειται να υποβάλλουν προσφορά στον υπ. αριθ. 55666 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 11936/07-05-2018 διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Τριών Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης» και συγκεκριμένα στο Τμήμα (1) «Προμήθεια Γερανού προσαρμοσμένου σε Όχημα του Δήμου» και στην παρ. δ του άρθρου 1. «Γενικά Χαρακτηριστικά», των τεχνικών προδιαγραφών, της υπ’ αρ. 8/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αναγράφεται ότι:

18/05/18, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού 2.106.523,46 ευρώ με το Φ.Π.Α.

15/05/18, Διαγωνισμός «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» Προϋπολογισμού 290.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

08/05/18, Συνοπτικός Διαγωνισμός 'Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού' - Ορθή Προκήρυξη

Ο Δήμαρχος και το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ρεθύμνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Δημόσια Συνοπτική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Προϋπολογισμού 73.835,29 € (με Φ.Π.Α.).

08/05/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δείτε παρακάτω το σχετικό έντυπο:

02/05/18, ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δείτε παρακάτω τη σχετική διακήρυξη και την περίληψη της:

30/04/18, Προσκλήσεις Προμήθειας

Δείτε παρακάτω τις Προσκλήσεις:

24/04/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

05/04/18, Προσκλήσεις Προμήθειας

Δείτε παρακάτω τις προσκλήσεις:

03/04/18, Δημοπράτηση του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ'.

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΩΝ'. Η δημοπρασία θα γίνει στις 23/04/2018.

02/04/18, Πρόσκληση στην Καθημερινή

Δείτε την παρακάτω πρόσκληση:

29/03/18, Ανακοίνωση δημοπρασίας περιπτέρων

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες ότι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στις 2 το μεσημέρι, θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Ρεθύμνης, δημόσια κλήρωση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2 θέσεων περιπτέρου.

26/03/18, Πρόσκληση Συμμετοχής σε Σεμινάριο

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

23/03/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

13/03/18, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση:

27/02/18, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Δείτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

26/02/18, Ηλεκτρονικός διαγωνισμός έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

Δείτε παρακάτω τα τεύχη του διαγωνισμού που αφορούν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμός έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» με προϋπολογισμό 207.400,00 ΕΥΡΏ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

31/01/18, Πρόσκληση Μίσθωσης Αίθουσας


Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

31/01/18, Πρόσκληση ανάθεσης Έργου

Δείτε παρακάτω τη σχετική Πρόσκληση:

12/12/17, Πρόσκληση Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας

Δείτε παρακάτω τα σχετικά με την πρόσκληση έντυπα:

31/05/17, Διαγωνισμός του έργου 'ΑΣΦΑΛΤOΣΤΡΩΣΗ ΔΡOΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΛΥΚΕIΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟYΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝE'

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 29 του μήνα Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο του διαγωνισμού έχει τίτλο: ΑΣΦΑΛΤOΣΤΡΩΣΗ ΔΡOΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣIΟΥ ΛΥΚΕIΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟYΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΡΙΝE και π/υ: 120.646,00 € (με ΦΠΑ).

 

 

24/02/17, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

Δείτε τις παρακάτω προσκλήσεις.

27/05/16, Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Τμημάτων Αμμουδιάς

Διακήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση τμημάτων αμμουδιάς του Δήμου Ρεθύμνης για απλή χρήση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αρκαδίου στο Άδελε την 9η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 πρωινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

31/03/16, Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την ΚΕΔΗΡ

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για την στέγαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

05/02/15, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή υλικού για την προώθηση του έργου».

13/05/14, Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου»

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ενταγμένης στο διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 πράξης «Αγία Νάπα Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και συντονισμό έργου».

 

27/09/2013, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δήμου Ρεθύμνης


O Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προχωρήσει στην απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της εργασίας με τίτλο: "Μελέτη Εντοπισμού “Κοιτασμάτων” Βιώσιμων Δυνατοτήτων Ίδρυσης και Ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) με Χρήση Δημοτικής Περιουσίας" και καλεί τους ενδιαφερόμενους αφού ενημερωθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Λ. Σοφ. Βενιζέλου – Κτίριο Δελφίνι), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν ενσφράγιστη οικονομική προσφορά μέχρι την 11/10/2013.

19 Ιουλίου 2018
cretandietfestival.gr (1181)
 (1339)
 (1121)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1335)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
 (1281)
 (1329)
 (1333)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)