Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων - 05/12/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομίκους φορείς.

Ο Δήμος Ρεθύμνης για πρόκειτα να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,96 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 12-12-2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 999,58 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 42570/07-11-2023 Μελέτης του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνης.

Πρόσκληση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.912,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

Ο δήμος Ρεθύμνου πρόκυται να προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

 

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού – Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείρισης Νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκυρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού – Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείρισης Νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου"

Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.999,00€ , (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 36513/26-09-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 10/10/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Πρόσκληση για 'Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 32232/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 18/09/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Αυτοκινήτου

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιμσό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.906,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 17349/10-05-2023-2023, μελέτης του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο 'Στείρωση Ζώων Συντροφίας'

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκυρήσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αρ. πρωτ. 23890/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Στείρωση ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 21.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Ασφάλιση πυρός κτιρίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: "Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων", για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και Υ.Δ.

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Επισυνάπτονται τα τεύχη που αφορούν την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια οστεοκιβωτίων

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οσεοκιβωτίων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Νεκροταφείου Τριών Μοναστηρίων της Δ.Ε. Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.497,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά.


Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

 

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση
του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

 

 

Προκήρυξη Δημόσιο Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά–Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Εμπορικού Κέντρου Ρεθύμνου

Ο Δημαρχος Ρεθυμνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανοιχτο κεντρο εμποριου δημου ρεθυμνης 4ο υποεργο: «προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», προϋπολογισμού 287.008,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

«Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Μεταφορές αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων»

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορές
αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από
07/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της.

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορές αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 07/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»»

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-

απόβλητα - Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης και κλαδοτεμαχιστή»

Προϋπολογισμού 211.420,00 € (με Φ.Π.Α.)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ» στα πλαίσια της διοργάνωσης της «Γιορτή Κρητικής Διατροφής»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ» στα πλαίσια της διοργάνωσης της «Γιορτή Κρητικής Διατροφής» που θαπραγματοποιηθεί από την Δ/νση Πολιτισμού –Τουρισμού –Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας, από 04 έως 10/07/2023,ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

08 Δεκεμβρίου 2023
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)