27/10/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εικοσι πέντε (25) κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο.Τ.Α., Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχ. Δ/νση: Λ.Κουντουριώτη 80, Τ.Κ.74100, η οποία θα κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου. Πιο αναλυτικά:

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άθρων 74 και 79 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007) <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων>> και τις διατάξεις του άρθρου58 του Ν.3979/11 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α΄) <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις>>, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους, Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι κενές Οργανικές θέσεις τις οποίες προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι κατωτέρω:

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
2 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
2 YE ΕΡΓΑΤΩΝ

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση σε μορφή .pdf:

 

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)