30/03/09, Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3696/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΗΞΕ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ

 

Πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο - ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) οδηγοί (απορριμματοφόρων φορτηγών) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
(παρ. 6 άρθρο 21 του Ν.2190/1994 και παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3174/03)
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ (απορριμματοφόρων φορτηγών) (ΔΕ 29)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
- Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτοκινήτων ή
- Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:
- Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή
- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων αυτοκινήτου ή
- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με:
α) οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ.
β) Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και
γ) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών .

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με:
α) προσόν διορισμού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και
γ)αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με:
α) προσόν διορισμού τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και
γ) αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΕ 16)
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.2527/97)

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο την εντοπιότητα με την εξής σειρά πρόταξης:

Α) ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ:
1) του Δήμου Ρεθύμνης (α΄ βαθμός εντοπιότητας).
2) των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων Ν. Ρεθύμνης (β΄ βαθμός εντοπιότητας).
Β) ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα).

 

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας εντοπιότητας καθορίζεται με τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, που αναφέρονται λεπτομερώς στην υπ΄ αρ. πρωτ. 3696/2009 ανακοίνωση, που έχει αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ρεθύμνης και είναι τα εξής:

1. Χρόνος ανεργίας.
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.
3.Αριθμός ανηλίκων τέκνων.
4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για την κατηγορία ΔΕ.
5. Ηλικία.
6. Εμπειρία (όπου απαιτείται ως προσόν από την ανακοίνωση)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης, οδός Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο (τηλ. 2831341361 -352, αρμόδιες κα Μπάκα και κα Παλιάτσιου), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης ολόκληρης της ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ.10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην υπ'' αριθμ. πρωτ. 3696/2009 ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνης.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης στα τηλέφωνα 2831341361 -352 -217.

 

 

Ρέθυμνο, 27.03.2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

12 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)