Πρόσκληση για 'Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 32232/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 18/09/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Αυτοκινήτου

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιμσό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.906,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 17349/10-05-2023-2023, μελέτης του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο 'Στείρωση Ζώων Συντροφίας'

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκυρήσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αρ. πρωτ. 23890/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Στείρωση ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 21.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Ασφάλιση πυρός κτιρίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: "Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων", για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και Υ.Δ.

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Επισυνάπτονται τα τεύχη που αφορούν την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια οστεοκιβωτίων

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια οσεοκιβωτίων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δημοτικού Νεκροταφείου Τριών Μοναστηρίων της Δ.Ε. Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.497,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά.


Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

 

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση
του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

 

 

Προκήρυξη Δημόσιο Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά–Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Εμπορικού Κέντρου Ρεθύμνου

Ο Δημαρχος Ρεθυμνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανοιχτο κεντρο εμποριου δημου ρεθυμνης 4ο υποεργο: «προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», προϋπολογισμού 287.008,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

«Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Μεταφορές αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων»

 

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορές
αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από
07/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της.

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορές αδρανών υλικών ΔΕ Λαππαίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 07/2023 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»»

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

την με Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια:

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με Έμφαση στα Βιο-

απόβλητα - Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης και κλαδοτεμαχιστή»

Προϋπολογισμού 211.420,00 € (με Φ.Π.Α.)

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ» στα πλαίσια της διοργάνωσης της «Γιορτή Κρητικής Διατροφής»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ» στα πλαίσια της διοργάνωσης της «Γιορτή Κρητικής Διατροφής» που θαπραγματοποιηθεί από την Δ/νση Πολιτισμού –Τουρισμού –Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας, από 04 έως 10/07/2023,ενδεικτικού προϋπολογισμού 400,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023-2025

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

Διαγωνισμός για «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.563,44 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Ρεθύμνου»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Ρεθύμνου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αριθμ. πρωτ. 18326/17-05-23 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024» προϋπολογισμού 223.110,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΥΦΕ

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

Διαγωνισμός για προμήθεια: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ'

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση εκδήλωσης 'Γύρος της Πόλης'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ηλεκτρονική χρονομέτρηση» στα πλαίσια της εκδήλωσης «Γύρος της Πόλης» που θα Μαϊου 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για «Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών» για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και ειδικότερα για την τοποθέτηση τους στα Δημοτικά Στάδια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.794,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για προμήθεια «Ειδών Κιγκαλερίας»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «Ειδών Κιγκαλερίας» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου κοιμητηρίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.523,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ στους συμμετέχοντες στην συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων των Αδελφοποιημένων Δήμων Καστενάζου και Ρεθύμνου, στις 13 Μαΐου 2023».

Διακήρυξη 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023 » με Κωδικό CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια) & προϋπολογισμό 353.746,93 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη για την προμήθεια Σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 06/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Σκυροδέματος» προϋπολογισμού 179.912,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

30 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)