Προκήρυξη Δημόσιο Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά–Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

 

Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) στις τιμές του πρ/σμού της 15/2023 μελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού, για την ανάδειξη
αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.ΑΟ δ

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του πρ/σμού της 15/2023 μελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες στις επιμέρους ομάδες του διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Επίσυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

 

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)