Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.999,00€ , (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 36513/26-09-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 10/10/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

25 Φεβρουαρίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)