Ανακοίνωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου», 30/05/2024

Ανακοίνωση,στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου »,Αριθμός διακήρυξης 17290/20-05-2024 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168673.

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου» - 22/5/24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της από 16/02/2024 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού 16ου Δημοτικού Σχολείου» προϋπολογισμού 74.375,20 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου από τον Δήμο Ρεθύμνης, 20/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, προϋπολογισμού 56.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι την 5η Ιουνίου 2024, στις 15:30 μ.μ.

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ρεθύμνης, 15/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων του. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.208.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέχρι τις 07/09/2023 και ώρα 15:30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δήμου Ρεθύμνης και στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Προμήθεια Φυτοφαρμάκων στο Δήμο Ρεθύμνης, 15/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια φυτοφαρμάκων. Η προμήθεια αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό των 6.989,05 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. Οι προσφορές θα υποβληθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Ανακοίνωση Δημοπρασιών για Παραχώρηση Δικαιωμάτων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας στον Δήμο Ρεθύμνης, 13/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τη διενέργεια δημοπρασιών για την παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης σε θέσεις αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας. Στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα θα βρείτε τις σχετικές διακηρύξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραχωρήσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - 31 ΜΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ της ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - 30 ΜΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ της ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ρεθύμνης, 10/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και άλλων αναλωσίμων ειδών, προς υποστήριξη των δομών των Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Συσσιτίου. Η διαδικασία προσφορών ξεκινά στις 10 Μαΐου 2024 και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 756.080,34 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δημόσια Πρόσκληση για Προμήθεια Ειδών Κιγκαλερίας και Χρωμάτων, 09/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Ειδών  Κιγκαλερίας και Χρωμάτων» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.997,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Δημόσια Πρόσκληση για Προμήθεια Επίπλων Γραφείου, 09/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια επίπλων γραφείου, με στόχο την εξοπλισμό των υπηρεσιακών τμημάτων του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 9.536,84 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, 02/05/2024

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Πρόσκληση Προς Όλους τους Ενδιαφερομένους για Παροχή Υπηρεσίας με Παράθεση Μπουφέ στις 25.05.2024, 02/05/2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς. Ο δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ στους συμμετέχοντες στην τιμητική εκδήλωση μνήμης, που θα πραγματοποιηθεί από την πανελλήνια πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών σε συνδιοργάνωση με τον δήμο Ρεθύμνης, στο ταφικό μνημείο των πεσόντων ηρώων Μυλοποταμιτών στη μάχη της Κρήτης, η οποία θα γίνει το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 10 το πρωί στον χώρο του ταφικού μνημείου ηρώων πεσόντων Μυλοποταμιτών, στη θέση Λατζιμά της δημοτικής κοινότητας πρίνου»

Πρόσκληση για Παροχή Υπηρεσίας με Παράθεση Δείπνου 21.05.2024, 02/05/2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς. Ο δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «παροχή Φιλοξενίας με παράθεση δείπνου στους συνέδρους του συνεδρίου με τίτλο: “ οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στον 21ο αιώνα “ στην διοργάνωση του οποίου μετέχει και ο δήμος ρεθύμνης μαζί με το πανεπιστήμιο κρήτης και άλλους φορείς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την τρίτη 21 μαΐου 2024»

Διαπραγμάτευση Ειδών Καθαριότητας, 19/04/2024

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της Προμήθειας: «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

Προμήθεια Δύο (2) Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, 19/04/2024

Ο Δήμαρχος Ρεθύμης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Διενέργειας Επαναληπτικού Μειοδοτικού, Φανερού και Προφορικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακίνητου για τη Στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Ρεθύμνης, 11/04/2024

Επαναληπτική Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική  για τη  μίσθωση ακινήτου για την στέγαση  του  Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -Λυκείου  Ρεθύμνης.

Διενέργειας Επαναληπτικού Μειοδοτικού, Φανερού και Προφορικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Ακίνητου για τη Στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιπόπουλου, 11/04/2024

Επαναληπτική Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική  για τη  μίσθωση ακινήτου για την στέγαση   του 4ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση Μπουφέ, σε 100 άτομα στις 06/04/2024, στα πλαίσια των εγκαινίων εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» - 29/03/24

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση Μπουφέ, σε 100 άτομα στις 06/04/2024, στα πλαίσια των εγκαινίων εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», συνολικής δαπάνης 625,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 03-04-2024 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση Δείπνου, σε 15 άτομα στις 06/04/2024, στα πλαίσια των εγκαινίων εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης» - 29/03/24

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση Δείπνου, σε 15 άτομα στις 06/04/2024, στα πλαίσια των εγκαινίων εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης», συνολικής δαπάνης 375,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 03-04-2024 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», 26/03/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση Υπηρεσιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πανό για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», 26/03/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση πανό για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Διάφορες Εκτυπώσεις για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» - 22/03/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διάφορες Εκτυπώσεις για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 3.615,00 €,(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση - Mελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας
. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 27-03-2024 ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφορών εξοπλισμού για τις ανάγκες της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» - 22/03/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφορών εξοπλισμού για τις ανάγκες της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.500,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση - Mελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τετάρτη 27-03-2024 ώρα 13:00 μ.μ.

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου, 22-03-2024

Ο Δήμαρχος και το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθήκης του Δήμου Ρεθύμνης διακηρύσσει  την με Δημόσια Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου» Προϋπολογισμού 199.357,28€ (με Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς «Υπηρεσίες ασφάλισης έργων τέχνης για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», 14-03-2024

Πρόσκληση υποβλολής προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ασφάλισης έργων τέχνης για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 150,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβει υπόψη την Τεχνική Έκθεση - Mελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας.

Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης, 14-03-2024

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διευνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσοραβάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 2/2024 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "Ναυαγοσωστικής Κάλυψης παραλιών Δήμου Ρεθύμνης" προϋπολογισμού 639.909,35 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφράσεων για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» - 14/03/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφράσεων για τη διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 500,00€,  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβει υπόψη την Τεχνική Έκθεση - Mελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 19-03-2024 ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση για 'Προμήθεια οκτώ (8) οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης,', 11/03/2024

Πρόσκληση για συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της Προμήθειας "Προμήθεια οκτώ (8) οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης" για το ΤΜΗΜΑ 1: "Προμήθεια δύο μεταχειρισμένα τετράπορτα φορτηγά 4x4 για το Τμήμα Αποκομιδής Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων"

Πρόσκληση για 'Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στα πλαίσια Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης στα πλαίσια Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2024» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά επισυναπτόμενα:

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του   Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου - 29/12/2023

Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την 'Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - μελέτη πράξης εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων Μασταμπά, Αγίου Νικολάου-Κουμπέ (Σαρακήνα) της Δ.Ε. Ρεθύμνης' - 22/12/2023

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την "Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - μελέτη πράξης εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων Μασταμπά, Αγίου Νικολάου-Κουμπέ (Σαρακήνα) της Δ.Ε. Ρεθύμνης"

Πρόσκληση για 'Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.051,05 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων - 05/12/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομίκους φορείς.

Ο Δήμος Ρεθύμνης για πρόκειτα να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,96 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 12-12-2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).


Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

Ο δήμος Ρεθύμνου πρόκυται να προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»

 

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού – Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείρισης Νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης προκυρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστημάτων Αυτοματισμού – Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και Διαχείρισης Νερού στο Αρδευτικό Δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου"

Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγραερίου για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ρεθύμνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.999,00€ , (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβει υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 36513/26-09-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 10/10/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Πρόσκληση για 'Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του 32232/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την 18/09/2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Αυτοκινήτου

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιμσό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.906,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 17349/10-05-2023-2023, μελέτης του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού, Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 19-09-2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο 'Στείρωση Ζώων Συντροφίας'

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκυρήσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αρ. πρωτ. 23890/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Στείρωση ζώων συντροφιάς» προϋπολογισμού 21.600,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για Ασφάλιση πυρός κτιρίου

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσίας με τίτλο: "Ασφάλιση πυρός του κτιρίου που πρόκειται να στεγαστούν Υπηρεσίες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων", για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€.

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και Υ.Δ.

Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Επισυνάπτονται τα τεύχη που αφορούν την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Ατσιποπούλου

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου.

 

Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης διακυρήττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση
του 2ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου

 

 

Προκήρυξη Δημόσιο Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά–Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.208.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Εμπορικού Κέντρου Ρεθύμνου

Ο Δημαρχος Ρεθυμνης προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανοιχτο κεντρο εμποριου δημου ρεθυμνης 4ο υποεργο: «προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης δημόσιου χώρου, συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας», προϋπολογισμού 287.008,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

Διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για Βελτίωση Πρόσβασης Αγροτικής Οδού στις Σαϊτούρες, 30/09/2022

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου οδοποιίας με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγροτική ζώνη των Σαϊτούρων. Η διαδικασία θα είναι ανοικτή και ηλεκτρονική, με κριτήριο την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση την τιμή. Πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού διατίθενται στη διεύθυνση www.rethymno.gr και στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)