Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών και τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ρεθύμνης, 15/05/2024

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μεταφορικών μέσων του. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.208.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέχρι τις 07/09/2023 και ώρα 15:30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δήμου Ρεθύμνης και στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία. 

15 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)