Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Αυτοκινήτου

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιμσό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΜΣΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία. 

21 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)