Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων - 05/12/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομίκους φορείς.

Ο Δήμος Ρεθύμνης για πρόκειτα να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων για παροχή φιλοξενίας σε εθιμοτυπικές επισκέψεις αντιπροσωπειών μαθητών και διαφόρων συλλόγων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,96 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 12-12-2023 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.

27 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)