ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2023-2025

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

Διαγωνισμός για «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Ρεθύμνης» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.563,44 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά και Δ.Ε. Λαππαίων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Αρκαδίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Ρεθύμνου»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εναπόθεση και διαχείριση υπολειμμάτων πρασίνου της Δ.Ε. Ρεθύμνου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αριθμ. πρωτ. 18326/17-05-23 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024» προϋπολογισμού 223.110,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΥΦΕ

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

Διαγωνισμός για προμήθεια: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ'

Η ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση εκδήλωσης 'Γύρος της Πόλης'

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ηλεκτρονική χρονομέτρηση» στα πλαίσια της εκδήλωσης «Γύρος της Πόλης» που θα Μαϊου 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για «Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απινιδωτών & μπαταριών» για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και ειδικότερα για την τοποθέτηση τους στα Δημοτικά Στάδια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.794,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για προμήθεια «Ειδών Κιγκαλερίας»

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια «Ειδών Κιγκαλερίας» για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής, Ανακύκλωσης και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου κοιμητηρίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.523,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της.

Πρόσκληση για παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή φιλοξενίας με παράθεση μπουφέ στους συμμετέχοντες στην συνάντηση εργασίας μεταξύ των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων των Αδελφοποιημένων Δήμων Καστενάζου και Ρεθύμνου, στις 13 Μαΐου 2023».

Διακήρυξη 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023 » με Κωδικό CPV: 45214200-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια) & προϋπολογισμό 353.746,93 €(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Διακήρυξη για την προμήθεια Σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 06/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Σκυροδέματος» προϋπολογισμού 179.912,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαγωνισμός Εκμίσθωσης Κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Πρόσκληση για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου» για το Τμήμα 3

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα για το τμήμα του διαγωνισμού που προηγήθηκε:

  • Τμημα 3

συνολικού προϋπολογισμού 17.630,00 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 21.861,20 με Φ.Π.Α.) για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα τμήματα στις τιμές του προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 33851/2021 μελέτης της Δ/νσης Πληροφορικής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Πρόσκληση για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου» για το Τμήμα 2

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα για το τμήμα του διαγωνισμού που προηγήθηκε:

  • Τμημα 2

συνολικού προϋπολογισμού 14.300,00 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 17.732,00 με Φ.Π.Α.) για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 33851/2021 μελέτης της Δ/νσης Πληροφορικής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Πρόσκληση για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου» για το Τμήμα 1

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 45/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών για το «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta – caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων της διακήρυξης και συγκεκριμένα για το τμήμα του διαγωνισμού που προηγήθηκε:

  • Τμημα 1

συνολικού προϋπολογισμού 15.084,00 € προ Φ.Π.Α (ήτοι 18.704,16 με Φ.Π.Α.) για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τα τμήματα στις τιμές του προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 33851/2021 μελέτης της Δ/νσης Πληροφορικής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Διαγωνισμός για Πολεοδομικές Μελέτες (Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές Περιβολίων και Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ρεθύμνης)

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)» με CPV 71410000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού) και προεκτιμώμενη αμοιβή 466.034,60 € (χωρίς ΦΠΑ).

Διαγωνισμός για Μελέτη νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» με CPV 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών) και προεκτιμώμενη αμοιβή 2.493.073,24 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

Διαγωνισμός ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΜΑΛΕΥΡΙΟΥ».

 

Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3130/2003 και του Ν. 3852/2010, αποφάσισε να προχωρήσει στην διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να μισθώσει ένα κατάλληλο ακίνητο για τη στέγαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά:

Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΚΑΠΕΔΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ'

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» 08/12/22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην τιμή του πρ/σμού της 19/2022 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» προϋπολογισμού 253.163,22 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - 08/12/22


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ, ΦΑΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ

02 Ιουνίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)