Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - 26/02/24

Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για τη συνεπικουρία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και αποδοτικότερης λειτουργίας του Δήμου.

Πρόσκληση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε., για συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) [ΣΜΕ 1_2024]

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (Σ.Μ.Ε.) σε τέσσερα (4) άτομα ειδικότητων:

  • Π.Ε. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, δύο (2) άτομα
  • Π.Ε. Χημικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο
  • Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ένα (1) άτομο

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 23-12-2023 έως 02-01-2024.

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 38114/5-10-2023 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ 1/2023) για τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Ρεθύμνης - 11/12/2023

Αποτελέσματα ανακοίνωσης 38114/5-10-2023 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ 1/2023) για τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Ρεθύμνης - 11/12/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 7/2023 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 28/11/23


Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση
παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», στο Δήμο Ρεθύμνης που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Ανακοίνωση της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έντεκα (11) ατόμων

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εικαστικά Εργαστήρια Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ρεθύμνης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Δευτέρα 20/11/2023 έως και Τετάρτη 29/11/2023.

Επισυνάπτοται τα σχετικά έγγραφα.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς» - 16/11/23

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ανακοινώνει


Την πρόθεση του Δήμου Ρεθύμνης, να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρεθύμνης, με αντικείμενο «Παιδιατρική παρακολούθηση σωματικής και διανοητικής ανάπτυξης των νηπίων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής υγείας για τα νήπια, το προσωπικό και τους γονείς».
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 6/2023 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ - 19/10/23

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315).

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 20-10-2023 έως 30-10-2023.

Αποτελέσματα της 34030/6-9-2023 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης.

Επισυνάπτονται ο ονομαστικός πίνακας, πίνακας κατάταξης και πίνακας επιλογής της 34030/6-9-2023 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ωρομίσθιας απασχόλησης με κάλυψη δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου με το ΠΔ 524/1980 για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης.

Επαναληπτική Ανακοίνωση - για σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου

Ανακοινώση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΟΧ 5/2023

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315).

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 01-09-2023 έως 11-09-2023.

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2023-2024 - 30/08/23

 

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων διδακτικού έτους 2023-2024 

Ενστάσεις εντός δυο εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.

Αποτελέσματα ανακοινωσης 27286/19-7-2023 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

Αποτελέσματα ανακοινωσης 27286/19-7-2023 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ωρομίσθιας απασχόλησης με τη μορφή αντιτίμου για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης για το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων (6/2023)

H "ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπίκης Αυτοδιοίκησης" ανακοινώνει την ανάρτηση του οριτστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ. αρ. πρωτ. 154/07-08-2023.

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων

H "ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπίκης Αυτοδιοίκησης" ανακοινώνει την ανάρτηση του οριτστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υπ. αρ. πρωτ. 153/07-08-2023.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του έργου SCHOOLHOODS

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη  αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο και με αντικείμενο την υλοποίηση του: ««SCHOOLHOODS

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων ΙΔΟΧ 4/2023 ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ- ΑΟΤΑ

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων ΙΔΟΧ 4/2023 ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ- ΑΟΤΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΙΔΟΧ 5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ενός (1) ατόμου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

01 Μαρτίου 2024
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)