Αποτελέσματα της με αρ. πρωτοκόλλου 35944/10-10-2022 επαναληπτικής ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Τ8ΨΩ1Ψ-ΡΩΘ) για τη σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης

21 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)