Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας (τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315).

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 23-12-2023 έως 02-01-2024.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)