Ανακοίνωση για τη Σύναψη Συμβάσης Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου Ωρομίσθιας Απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Κουντουριώτου 80

Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο

Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας

(τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315)

 Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 27-07-2023 έως 07-08-2023.

24 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)