Επαναληπτική Ανακοίνωση - για σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου

Ανακοινώση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Λεωφ. Κουντουριώτου 80

Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο

Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας

(τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315)

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-09-2023 έως 25-09-2023.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού

Δ/νση : Λεωφ. Κουντουριώτου 80

                Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο

Τηλ. 28313 41315

E-mail : koumna@rethymno.gr

Πληροφορίες : Κουμνά Βασιλεία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ρεθύμνης, Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Λεωφ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 741 32 Ρέθυμνο
Υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας
(τηλ. επικοινωνίας: 28313 41315)

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-09-2023 έως 25-09-2023.

Επισυνάπτονται η συνημμένη ανακοίνωση, η σχετική αίτηση και η Υπεύθυνη δήλωση.

23 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)