Η Ευρυζωνικότητα στο Δήμο Ρεθύμνου

Τρεις είναι διεθνώς, οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας:

  1. Η ανάπτυξη υποδομών
  2. Η ανάπτυξη υπηρεσιών
  3. Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος»

Και στις τρεις αυτές κατευθύνσεις, η Πολιτεία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου, οι Δήμοι του Νομού, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία (επιμελητήρια κλπ), δρομολογούν σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών. Το σημαντικότερο έργο ευρυζωνικής υποδομής στο Νομό Ρεθύμνου που αφορά τη δημόσια διοίκηση, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει προβλεφθεί να διασυνδέσει όλους σχεδόν τους δημόσιους φορείς της Ελλάδας σε ένα δίκτυο παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο , δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των διασυνδεδεμένων στο δίκτυο φορέων καθώς και χαμηλότερες χρεώσεις για τις κλήσεις εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών του ως διοικητικού οργανισμού, ο Δήμος Ρεθύμνου συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο ΠΕΠ Κρήτης στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. Με τα έργα αυτά προβλέπεται η  ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, και τις επιχειρήσεις που θα βελτιώσουν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους. Τα κυριότερα έργα είναι:


1. «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Ρεθύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 835.000 €. Το έργο αφορά την υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network – MAN) στο Δήμο Ρεθύμνου με βασικό στόχο τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά Δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτίρια δημόσιου συμφέροντος του Δήμου Ρεθύμνου.

2. «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον του Δήμου Ρεθύμνου για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις επιχειρήσεις» συνολικού προϋπολογισμού 117.000,00 Ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας που αποσκοπεί στο να δώσει την δυνατότητα στους πολίτες του Δήμου να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του μέσω διαδικτύου. Στόχος είναι η ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοτών, καθώς και η ολοκληρωμένη και ταχεία εξυπηρέτηση όλων των πιθανών αιτημάτων τους ηλεκτρονικά και με ασφάλεια. Ο πολίτης θα έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις  υπηρεσίες του Δήμου, θα έχει πλήρη ενημέρωση σχετικά τις δραστηριότητες του και θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά όλες τις απαιτούμενες φόρμες δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του, θα μπορεί να παρακολουθεί άμεσα την πορεία του αιτήματός του βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου που θα λαμβάνει αυτόματα και τέλος θα μπορεί να πληρώνει on-line όλους τους λογαριασμούς του που αφορούν στο Δήμο.

3. «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Ρεθύμνου» συνολικού προϋπολογισμού 153.600,00 που αφορά προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση και ενημέρωση πολεοδομικών/ χωροταξικών δεδομένων, ψηφιοποίηση χαρτών και σχεδίων. Μέρος των στοιχείων της βάσης Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δήμου θα διατίθενται ηλεκτρονικά στους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

4. «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Ρεθύμνου» συνολικού προϋπολογισμού 109.532,00 Ευρώ. Στα πλαίσια του έργου έχει αναπτυχθεί η ιστοσελίδα του Δήμου, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες και πληροφορίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις , έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί λογισμικό σύστημα παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών, διαχείρισης αδειών καταστημάτων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρμογή διαχείρισης αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής, εφαρμογή αποστολής SMS για την ενημέρωση των δημοτών αναφορικά με τα αιτήματα που υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

5. «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Τοπικού Κέντρου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο του Δήμου Ρεθύμνου» , συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00 Ευρώ. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης προσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου.

 

Ο Δήμος έχοντας υλοποιήσει τα παραπάνω έργα στοχεύει για την επόμενη περίοδο τα εξής:


•    Αναβάθμιση υπαρχόντων και δημιουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων για την βελτίωση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου. Για την υποστήριξη διαδικασιών τυποποίησης των εσωτερικών λειτουργιών και της παραγωγής του δημοτικού έργου, διαχείρισης και παρακολούθησης των πόρων και των έργων, ηλεκτρονικής διακίνησης  εγγράφων και πληροφοριών και εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των αιρετών και υπηρεσιακών οργάνων και δομών του Δήμου. Για την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στους τομείς δράσης του Δήμου και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και αρχεία που έχουν  σχέση με το δημοτικό έργο.

•    Αξιοποίηση  των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη βελτίωση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων δομών και διαδικασιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη, δημοκρατικής συμμετοχής, κοινωνικού ελέγχου και διασφάλισης της διαφάνειας στην υλοποίηση του δημοτικού έργου.

•    Προώθηση θεσμών και διαδικασιών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών σε υψηλής προτεραιότητας επιχειρησιακή επιλογή του Δήμου και εσωτερικά προς το προσωπικό του αλλά και προς την κοινωνία γενικότερα στις διάφορες κατηγορίες των δημοτών.

•    Αξιολόγηση της υπάρχουσας και ανασχεδιασμός της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής με βάση και τη συνεχή εξέλιξη και αναβάθμιση των εφαρμογών λογισμικού.

 

 

 

25 Ιουλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1355)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1354)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)