07/11/13, Κ.∆.Β.Μ.: "Ερωτηματολόγια Ανίχνευσης Τοπικών Εκπαιδευτικών Αλλαγών"

 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

 Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου Ρεθύμνης, σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), µε στόχο να ανιχνεύσει τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες και βάσει αυτών να σχεδιάσει και να λειτουργήσει προγράµµατα που να ικανοποιούν τις πραγµατικές ανάγκες των ενδιαφεροµένων για την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, ζητά από τους πολίτες του ∆ήµου να συµπληρώσουν το σχετικό ερωτηµατολόγιο, στο οποίο θα τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για εθνικά ή τοπικά εκπαιδευτικά προγράµµατα και να διατυπώσουν το σκοπό για τον οποίο θέλουν να τα παρακολουθήσουν. Το ερωτηµατολόγιο είναι διαθέσιµο στο ακόλουθο link: 

     http://anixneusi-kdvm.inedivim.gr/default.aspx?page=home.

 

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται εύκολα και αποστέλλεται στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε τους τρόπους που περιγράφονται στην πρώτη σελίδα του. Η συµπλήρωσή του είναι προαιρετική και ισχύει µέχρι 11/11/2013.

• Οι πολίτες συµπληρώνουν το Ερωτηµατολόγιο Τύπου Α ηλεκτρονικά.

• Οι Φορείς και οι Σύλλογοι (εκπρόσωποι συλλογικών φορέων και κοινωνικών εταίρων του ∆ήµου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στους τοµείς της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης / κατάρτισης, της αναζωογόνησης του αστικού περιβάλλοντος και της αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των δηµοτών, καθώς και επαγγελµατίες του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της τυπικής ή/και µη τυπικής εκπαίδευσης) συµπληρώνουν το Ερωτηµατολόγιο Τύπου Β ηλεκτρονικά.

Στα ερωτηματολόγια αυτά οι πολίτες και οι εκπρόσωποι συλλογικών φορέων υποδεικνύουν τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν μεταξύ των 68 προτεινομένων τίτλων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ενώ στην Ενότητα «Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που σας ενδιαφέρουν» μπορείτε να προτείνετε τι άλλα προγράμματα σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Ενδεικτικά μπορείτε να προτείνετε να γίνουν στο Δήμο Ρεθύμνης προγράμματα όπως Τοπική ιστορία,  Κοπτική-Ραπτική, Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική, Κόσμημα, Μελισσοκομία, Χτίσιμο Πέτρας, Κατασκευή παραδοσιακών Οργάνων, αλλά και η επέκταση υπαρχόντων τίτλων (π.χ. Βασικά Αγγλικά, Γαλλικά κλπ – δηλαδή περισσότερα επίπεδα και χρόνος στις ξένες γλώσσες – Εισαγωγή στις Εναλλακτικές Θεραπείες κλπ) και ό,τι άλλο επιθυμείτε.  

Η βοήθεια των πολιτών είναι απαραίτητη για να δημιουργηθούν και άλλα προγράμματα στο Δήμο που ενδιαφέρουν τους πολίτες και καλύπτουν τις προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, καλούνται να συμβάλλουν στην συνδιαμόρφωση της τελικής πρότασης του Δήμου.

 

          Πληροφορίες:  Τµήµα Παιδείας – Κ.∆.Β.Μ. ∆ήµου Ρεθύμνης, Κέντρο Νέων, Γερακάρη 24 (Πάροδος), τηλ. 28310-51916, κατά τις απογευµατινές ώρες (17:00 έως 21:00), κα Μαρία Τσανάκα, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ΚΔΒΜ Δ. Ρεθύμνου.

 Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς, τους στόχους και τους ωφελούμενους του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)»  παρέχονται   στην ιστοσελίδα www.kdvm.gr   

15 Ιουνίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)