Εισαγωγή από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου Μαρινάκη Γιώργη

 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Ρεθύμνου 2009-2010
Πρώτη φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός)


Με τα άρθρα 203-207 του  Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007) νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.

Η αναγκαιότητα σύνταξης και υιοθέτησης ενός επιχειρησιακού προγράμματος για το Δήμο μας, δεν αποτελεί μία γραφειοκρατικού τύπου διαδικασία, που επιβάλλεται με Νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, αλλά μία κορυφαία πολιτική λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου, το οποίο διαμορφώνει στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Μία στρατηγική ανάπτυξης που επιβάλλει, για να πετύχεις τους στόχους, την επιλογή συγκεκριμένων έργων και δράσεων που θα περιγράφονται αναλυτικά στη β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με:

 • φορείς υλοποίησης
 • προϋπολογισμούς
 • πηγές χρηματοδότησης και
 • μετρήσιμα αποτελέσματα, κοινωνικά και οικονομικά

Μία στρατηγική ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη της τα διαμορφωμένα στην ευρύτερη περιοχή δεδομένα για τη σύνθεση της παραγωγικής δομής, την κοινωνική δομή, τα δημογραφικά δεδομένα, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται με δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

Στόχος είναι η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων του Δήμου , να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου.

Με τη συνεργασία όλου του προσωπικού, των Νομικών Προσώπων και των Φορέων ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκπόνησης της πρώτης φάσης του 3ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου.

Σκοπός του εκπονηθέντος Επιχειρησιακού προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα  προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος Ρεθύμνου για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με βάση τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του και με απώτερους σκοπούς:

α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής  και

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του

 

_______________________________

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Ρεθύμνου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας της λειτουργίας του.

Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :

 • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
 • στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού προσλήψεων, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων
 • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Ρεθύμνου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.

Επιπλέον ο ρόλος του Δήμου Ρεθύμνου δεν  περιορίζεται στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του, αλλά μεριμνά και για τη συνολική ευημερία  της περιοχής του. Η διοίκηση του Δήμου Ρεθύμνου γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως  μηχανισμός παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ'' αυτή την κατεύθυνση το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου εντοπίζει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής του :

 • Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις)
 • Οι γειτονικοί Ο.Τ.Α.
 • Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση)

Τέλος, το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος Ρεθύμνου, εντοπίζει και τις κρίσιμες δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και  προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής τους για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή τοπικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα η πρώτη φάση «Στρατηγικός Σχεδιασμός», που συζητούμε σήμερα, ενσωμάτωσε ισχυρές παραμέτρους και πολιτικές που επηρεάζουν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής τα επόμενα χρόνια. Όπως έδειξε η ανάλυση στο τεύχος, το Ρέθυμνο διαθέτει πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα, εν γένει σημαντικότερα από αυτά που χαρακτηρίζουν τους ελληνικούς Δήμους μεσαίου μεγέθους, ταυτόχρονα έχει και αδυναμίες, στις περισσότερες περιπτώσεις  τυπικές του ελληνικού αστικού χώρου.

 

_______________________________

Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης ορίζει ως κεντρική στρατηγική επιλογή την ανάδειξη του Δήμου Ρεθύμνου σε τουριστικό, επιστημονικό- τεχνολογικό κέντρο και ταυτόχρονα πόλη ανοιχτή, λειτουργική και ελκυστική με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες . Μία πόλη η οποία θα δημιουργεί ικανοποιητικά εισοδήματα και θέσεις εργασίας, θα προσφέρει υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος και διαβίωσης στους κατοίκους της και θα διαθέτει ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες.

Η στρατηγική αυτή είναι συμβατή με τους στόχους του Επιχειρησιακού προγράμματος 2007 –2013 της Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 –2013. Ταυτόχρονα, όμως, είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δήμου.

Πώς μπορεί να γίνει η περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου ανταγωνιστική, δημιουργική, ανοικτή και βιώσιμη.

 • Ο Δήμος θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του παράγοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες εκτοπίζονται από την τοπική αγορά και έχουν υψηλό και αύξοντα βαθμό διείσδυσης στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά.
 • Η πόλη θα εξελιχθεί σε μία δημιουργική και ανοικτή Ευρωπαϊκή πόλη, όταν αποκτήσει νέες υποδομές και αναπτύξει ένα εύρος από σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες. Όταν αναπτύξει μία δυναμική επιστημονική βάση, διαμορφώσει σχέσεις και συμμετέχει σε δίκτυα οικονομικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και άλλων συνεργασιών με όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις στο άμεσο περιφερειακό και το ευρύτερο εθνικό και διεθνές περιβάλλον της (Δίκτυα πόλεων, βασική αρχή και φιλοσοφία της Ε.Ε. για τη στήριξη συγχρηματοδότησης προγραμμάτων).
 • Η περιοχή του Δήμου θα γίνει ελκυστική και βιώσιμη, όταν προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής, εργασίας και μετακίνησης στους κατοίκους της, περισσότερες ευκαιρίες αναψυχής και πολιτισμού και καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες της.

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της πόλης, η αξιοποίηση των δυνατών και αδύνατων σημείων και η αξιολόγηση του εξωτερικού της περιβάλλοντος, δείχνουν ότι υπάρχουν πέντε μεγάλες περιοχές παρέμβασης, πέντε μεγάλοι στόχοι στους οποίους ο Δήμος θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του προκειμένου να επιτύχει τους αναπτυξιακούς του στόχους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και την έρευνα, την κοινωνική συνοχή, τον τουρισμό και την περιφερειακή ολοκλήρωση.

 

_______________________________

Οι στόχοι ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου μπορεί να συνδυάσει την επιστημονική γνώση με την τεχνολογική καινοτομία, τον τουρισμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, το αστικό τοπίο με το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον.

 

 • Ο πρώτος στόχος του Δήμου Ρεθύμνου αφορά σε μία σειρά από ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στις υποδομές της πόλης, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση στο δομημένο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον , τις συγκοινωνίες, την καθαριότητα, την αποχέτευση, ύδρευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Ο δεύτερος στόχος του Δήμου Ρεθύμνου περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους μέτρα που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής της κοινωνικής ενσωμάτωσης του αθλητισμού , του πολιτισμού καθώς και στους τομείς της παιδείας και νεολαίας.
 • Ο τρίτος στόχος του Δήμου Ρεθύμνου περιλαμβάνει όλα τα μέτρα δράσεων  που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Επιπλέον περιέχει μέτρα για την αύξηση της απασχόλησης.
 • Ο τέταρτος στόχος του Δήμου Ρεθύμνου περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Οργανισμού και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Τέλος, ο πέμπτος στόχος του Δήμου Ρεθύμνου περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν τη θέση της πόλης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και  για τις οποίες ο Δήμος Ρεθύμνου έχει άμεσο ενδιαφέρον για την ταχύτατη υλοποίηση τους , αλλά η ευθύνη υλοποίησης τους ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλους φορείς (τοπικούς ή μη).

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου


Γιώργης Χ. Μαρινάκης

10 Αυγούστου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)