Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 37/2022 - 23/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 37/2022)

 Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ρεθύμνης, στην οδό Αρκαδίου 50, την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, ον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022:

 1) Λήψη απόφασης περί αποδοχής πρότασης χρηματοδότησης και έγκριση σύναψης σύμβασης δανείου με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» και παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην εν λόγω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου για την κάλυψη δαπανών ρυμοτομίας.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια υπολογιστών Κέντρου Κοινότητας».

4) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ».

6) Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ’αρ. 1665/20-1-2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια: «Προμήθειας τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων».

7) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου ΕΠΑΛ».

9) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».

10) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 540/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης και υποβολή εκ νέου αιτήματος για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και του Β.Σ.Ο.Φ. Δήμου Ρεθύμνης, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023» πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

12) Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 1519Α/2022 & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

  Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

     Γιώργης Χ. Μαρινάκης   

   Δήμαρχος Ρεθύμνης     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4. Δημήτριος Λαχνιδάκης
5. Ιωάννης Λίτινας
6. Βασίλειος Γαλερός
7. Θεόδωρος Νίνος
8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)